Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهم شدن زمینه یادگیری فن و حرفه برای ۱۲۰ زن و دختر در هرات

کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، برای ۱۲۰ تن از زنان و دختران بیجاشده و بازگشت کننده از کشورهای همسایه در هرات، فرصت یادگیری فن و حرفه را فراهم کرده است.

این زنان و دختران شامل پروژه ساخت افغانستان شده‌اند و بابت فروش ساخته‌های دستی شان صاحب درآمد شده‌اند.

حسن خان احمدزی، مسوول پروژه ساخت افغانستان، گفت: «معمولاً ما در این پروژه به هنرمندان دسترسی به بازار را فراهم می‌کنیم، با بازار وصل می‌کنیم. همچنان بربنیاد تقاضای بازار برای شان آموزش می‌دهیم که آنان بتوانند براساس تقاضای بازار اجناس را تولید کنند.»

پروژه ساخت افغانستان در زمینه فروش و صادرات ساخته‌های دستی این زنان و دختران با آنان همکاری می‌کند.

زنان و دخترانی که شامل پروژه ساخت افغانستان اند، می‌گویند که آن‌ها تنها نان‌آور و سرپرست خانواده‌های شان استند.

مرضیه حیدری، کارآموز در این باره گفت: «این کار برای ما مفید است، ما می‌توانیم به خانواده کمک باشیم، برای خود ما به پا ایستاد شویم. یک کمک مالی داشته باشیم.»

هوا حسینی، کارآموز گفت: «تعداد ما هفت نفر استیم، سرپرست خانواده هم خودم است. این موسسه خوب است، چون یک طرف ما را می‌گیرد.»

پس از ممنوع شدن کار زنان در نهادهای خصوصی داخلی و جهانی در کشور، این زنان و دختران از خانه‌های شان کار می‌کنند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که برای زنان فرصت کار در بیرون از خانه را فراهم سازد.

سکینه میرزایی، کارآموز به طلوع‌نیوز گفت: «تقاضاام از حکومت این است که کار را بر روی زنان بسته نکنند، بل باز کنند. زنان به خوبی برود سر کار و کارهای خود را پیش ببرند.»

لطیفه علی زاده، کارآموز دیگر گفت: «در بخش قالین صنایع دستی کار می‌کنیم. معاشی که از اینجا می‌گیرم، برای خانواده من خوب است و برای پدر و مادر خود یک کمک خوبی می‌شوم.»

این زنان و دختران در بخش‌های قالین بافی، خامک دوزی، نقاشی و مینیاتوری و تولید کیف آموزش دیده‌اند.

فراهم شدن زمینه یادگیری فن و حرفه برای ۱۲۰ زن و دختر در هرات

این زنان و دختران شامل پروژه ساخت افغانستان شده‌اند و بابت فروش ساخته‌های دستی شان صاحب درآمد شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، برای ۱۲۰ تن از زنان و دختران بیجاشده و بازگشت کننده از کشورهای همسایه در هرات، فرصت یادگیری فن و حرفه را فراهم کرده است.

این زنان و دختران شامل پروژه ساخت افغانستان شده‌اند و بابت فروش ساخته‌های دستی شان صاحب درآمد شده‌اند.

حسن خان احمدزی، مسوول پروژه ساخت افغانستان، گفت: «معمولاً ما در این پروژه به هنرمندان دسترسی به بازار را فراهم می‌کنیم، با بازار وصل می‌کنیم. همچنان بربنیاد تقاضای بازار برای شان آموزش می‌دهیم که آنان بتوانند براساس تقاضای بازار اجناس را تولید کنند.»

پروژه ساخت افغانستان در زمینه فروش و صادرات ساخته‌های دستی این زنان و دختران با آنان همکاری می‌کند.

زنان و دخترانی که شامل پروژه ساخت افغانستان اند، می‌گویند که آن‌ها تنها نان‌آور و سرپرست خانواده‌های شان استند.

مرضیه حیدری، کارآموز در این باره گفت: «این کار برای ما مفید است، ما می‌توانیم به خانواده کمک باشیم، برای خود ما به پا ایستاد شویم. یک کمک مالی داشته باشیم.»

هوا حسینی، کارآموز گفت: «تعداد ما هفت نفر استیم، سرپرست خانواده هم خودم است. این موسسه خوب است، چون یک طرف ما را می‌گیرد.»

پس از ممنوع شدن کار زنان در نهادهای خصوصی داخلی و جهانی در کشور، این زنان و دختران از خانه‌های شان کار می‌کنند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که برای زنان فرصت کار در بیرون از خانه را فراهم سازد.

سکینه میرزایی، کارآموز به طلوع‌نیوز گفت: «تقاضاام از حکومت این است که کار را بر روی زنان بسته نکنند، بل باز کنند. زنان به خوبی برود سر کار و کارهای خود را پیش ببرند.»

لطیفه علی زاده، کارآموز دیگر گفت: «در بخش قالین صنایع دستی کار می‌کنیم. معاشی که از اینجا می‌گیرم، برای خانواده من خوب است و برای پدر و مادر خود یک کمک خوبی می‌شوم.»

این زنان و دختران در بخش‌های قالین بافی، خامک دوزی، نقاشی و مینیاتوری و تولید کیف آموزش دیده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره