Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست نظامیان پیشین وزارت داخله از این وزارت

شماری از نظامیان حکومت پیشین در وزارت داخله از امارت اسلامی می‌خواهند تا در بخش جلب و جذب آنان اقدام کند.

محمد رفیع، چهل و یک سال سن دارد و بیش از هفده سال در صفوف نیرو‌های امنیتی حکومت پیشین در ولایت‌های مختلف انجام وظیفه کرده است.

او می‌گوید که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی چندین بار به وزارت داخله مراجعه کرد ولی هیچ نتیجه به دست نیاورد.

محمد رفیع، به طلوع‌نیوز، گفت: «ما در‌ فامیل هشت نفر هستیم اقتصاد ما خراب است از وزارت داخله و امارت اسلامی می‌خواهم که یک وظیفه در ریاست ترافیک برایم بدهد که خدمت کنیم به خود به‌فامیل به وطن.»

هیواد، نظامی حکومت پشین، گفت: «ما می‌خواهیم که در‌ای حکومت هم وظیفه اجرا کنیم برای ما کدام مشکلی کدام فرقی نمی‌کند ما در هر دویش وظیفه اجرا کرده بودیم و اجرا می‌کنیم.»

برخی از آگاهان نظامی جذب نیرو‌های امنیتی و دفاعی حکومت پیشین را در بلند بردن قدرت نیرو‌های امارت اسلامی مهم می‌دانند.

کامران‌امان، آگاه مسایل نظامی، گفت: «تمام افراد مسلکی که پاک هستند و سرکش نیستند و متعهد به وطن هستند به اسلام پابند هستند من ‌امیدوار هستم که این‌ها باید جذب شوند و قوت نظامی ما دیگر هم قوی می‌شوند.»

هادی قریشی، آگاه مسایل نظامی، گفت: «اگر آن‌ها در همین اردو شامل شوند و عزت‌شان شوند رتبه لازم که برای‌شان داده شود بر علاوه معیشت زندگی‌شان برابر شود این مورد تایید من است و خوشحال می‌شوم.»

اما وزارت داخله می‌گوید پس ازجذب نیرو‌های امارت اسلامی، نظامیان حکومت پیشین را جذب خواهند کرد.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله، گفت: «ما کوشش می‌کنیم که این روند بهتر شود اول مردم افغانستان مجاهدین هر چقدر که مانده باید آن‌ها جلب و جذب و توظیف شوند بعد از آن باز می‌‍توانیم که نیرو‌های امنیتی از قبل که مسلکی بودند یا تخصص داشته باشند می‌توانیم که آن‌ها را توظیف کنیم قبل از آن هم امکان دارد که توظیف شوند.»

این در حالی است که پیش از این وزارت داخله گفته که به اساس فرمان رهبر امارت اسلامی هفتاد چهار هزار تن را تازه جذب این وزارت خواهند کرد. 

خواست نظامیان پیشین وزارت داخله از این وزارت

اما وزارت داخله می‌گوید پس ازجذب نیرو‌های امارت اسلامی، نظامیان حکومت پیشین را جذب خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

شماری از نظامیان حکومت پیشین در وزارت داخله از امارت اسلامی می‌خواهند تا در بخش جلب و جذب آنان اقدام کند.

محمد رفیع، چهل و یک سال سن دارد و بیش از هفده سال در صفوف نیرو‌های امنیتی حکومت پیشین در ولایت‌های مختلف انجام وظیفه کرده است.

او می‌گوید که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی چندین بار به وزارت داخله مراجعه کرد ولی هیچ نتیجه به دست نیاورد.

محمد رفیع، به طلوع‌نیوز، گفت: «ما در‌ فامیل هشت نفر هستیم اقتصاد ما خراب است از وزارت داخله و امارت اسلامی می‌خواهم که یک وظیفه در ریاست ترافیک برایم بدهد که خدمت کنیم به خود به‌فامیل به وطن.»

هیواد، نظامی حکومت پشین، گفت: «ما می‌خواهیم که در‌ای حکومت هم وظیفه اجرا کنیم برای ما کدام مشکلی کدام فرقی نمی‌کند ما در هر دویش وظیفه اجرا کرده بودیم و اجرا می‌کنیم.»

برخی از آگاهان نظامی جذب نیرو‌های امنیتی و دفاعی حکومت پیشین را در بلند بردن قدرت نیرو‌های امارت اسلامی مهم می‌دانند.

کامران‌امان، آگاه مسایل نظامی، گفت: «تمام افراد مسلکی که پاک هستند و سرکش نیستند و متعهد به وطن هستند به اسلام پابند هستند من ‌امیدوار هستم که این‌ها باید جذب شوند و قوت نظامی ما دیگر هم قوی می‌شوند.»

هادی قریشی، آگاه مسایل نظامی، گفت: «اگر آن‌ها در همین اردو شامل شوند و عزت‌شان شوند رتبه لازم که برای‌شان داده شود بر علاوه معیشت زندگی‌شان برابر شود این مورد تایید من است و خوشحال می‌شوم.»

اما وزارت داخله می‌گوید پس ازجذب نیرو‌های امارت اسلامی، نظامیان حکومت پیشین را جذب خواهند کرد.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله، گفت: «ما کوشش می‌کنیم که این روند بهتر شود اول مردم افغانستان مجاهدین هر چقدر که مانده باید آن‌ها جلب و جذب و توظیف شوند بعد از آن باز می‌‍توانیم که نیرو‌های امنیتی از قبل که مسلکی بودند یا تخصص داشته باشند می‌توانیم که آن‌ها را توظیف کنیم قبل از آن هم امکان دارد که توظیف شوند.»

این در حالی است که پیش از این وزارت داخله گفته که به اساس فرمان رهبر امارت اسلامی هفتاد چهار هزار تن را تازه جذب این وزارت خواهند کرد. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره