Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد معلولان از دست‌رسی نداشتن به حقوق شان

برخی معلولان از دست‌رسی نداشتن به حقوق ماهانه و کمک‌های بشری شکایت می‌کنند و می‌گویند که با اوضاع بد اقتصادی روبه‌رو هستند.

عبدالهادی ۶۲ ساله می‌گوید که در زمان حضور شوروی سابق در کشور پایش در اثر جنگ صدمه دید و توانایی تامین هزینه خانواده ۹ نفری‌اش را ندارد.

عبدالهادی، به طلوع‌نیوز،  گفت: «از این پیش مقصد می‌دادند معاشات ما را دو سال است معاش نگرفتیم. حالی هم عریضه کردیم تا و بالا از اینجا گفتند تبدیل کنید به کاپیسا ببرید اینجا خانه داری؟ گفتم نی من در کابل خانه ندارم.»

اسدالله امرخیل، معلول، گفت: «دو قصد کردن سی هزار روپیه که دادند مثال هژده هزار روپیه که دادند باید همان دیگر پیسه مردم معلولین را بدهند معلولین بیچاره مردم هستند.»

عبدالخلیل، معلول دیگر، گفت: «خواست ما و از تمام معلولین همین است تا که زمینه کار زمینه تحصیل زمینه همین را برای معلولین فراهم کند تا بتوانند معلولین خود کفا شوند خود‌شان بتوانند.»

وزارت شهدا و معلولان آمار می‌دهد که در شش ماه گذشته، برای بیش از صد هزار معلول، کمک شده است.

فیصل خاموش، سخنگوی وزارت شهدا و معلولان، گفت: «نزدیک به چهار لک یتیم‌ها معلولین و بیوه‌ها را ما در شش ماه سال روان مساعدت کردیم و حقوق ماهانه‌شان را دادیم بعضی مردم باقی ماندن اگر ما بودجه نظر کنیم اندازه زیاد بودجه شمار زیاد را توزیع کردیم و شمار کم باقی مانده است.»

برنامه جهانی خوراک با پخش گزارشی از آغاز طرحی برای فراهم‌سازی خدمات به معلولان در کشور، خبر داده است.

در گزارش این نهاد آمده است: «گزارش نقشه‌برداری خدمات معلولیت می‌تواند به فعالان بشردوستانه، ارایه‌دهندگان خدمات و سازمان‌های کمک‌کننده به افراد دارای معلولیت کمک کند تا افراد معلول را برای دریافت خدمات مناسب در مناطق‌شان را جع سازد. افزون بر این، این سند می‌تواند به جلوگیری از تکرار ارایه خدمات در ولایات گونا‌گون افغانستان نیز کمک کند.»

بر بنیاد آمار‌های وزارت شهدا و معلولان یک صد هشتاد هزار چهار صد و چهل و نه تن معلول تاکنون از سراسر کشور نزد آنان به ثبت رسیده است که روند ثبت هنوز نیز جریان دارد.

انتقاد معلولان از دست‌رسی نداشتن به حقوق شان

وزارت شهدا و معلولان آمار می‌دهد که در شش ماه گذشته، برای بیش از صدهزار معلول، کمک شده است.

تصویر بندانگشتی

برخی معلولان از دست‌رسی نداشتن به حقوق ماهانه و کمک‌های بشری شکایت می‌کنند و می‌گویند که با اوضاع بد اقتصادی روبه‌رو هستند.

عبدالهادی ۶۲ ساله می‌گوید که در زمان حضور شوروی سابق در کشور پایش در اثر جنگ صدمه دید و توانایی تامین هزینه خانواده ۹ نفری‌اش را ندارد.

عبدالهادی، به طلوع‌نیوز،  گفت: «از این پیش مقصد می‌دادند معاشات ما را دو سال است معاش نگرفتیم. حالی هم عریضه کردیم تا و بالا از اینجا گفتند تبدیل کنید به کاپیسا ببرید اینجا خانه داری؟ گفتم نی من در کابل خانه ندارم.»

اسدالله امرخیل، معلول، گفت: «دو قصد کردن سی هزار روپیه که دادند مثال هژده هزار روپیه که دادند باید همان دیگر پیسه مردم معلولین را بدهند معلولین بیچاره مردم هستند.»

عبدالخلیل، معلول دیگر، گفت: «خواست ما و از تمام معلولین همین است تا که زمینه کار زمینه تحصیل زمینه همین را برای معلولین فراهم کند تا بتوانند معلولین خود کفا شوند خود‌شان بتوانند.»

وزارت شهدا و معلولان آمار می‌دهد که در شش ماه گذشته، برای بیش از صد هزار معلول، کمک شده است.

فیصل خاموش، سخنگوی وزارت شهدا و معلولان، گفت: «نزدیک به چهار لک یتیم‌ها معلولین و بیوه‌ها را ما در شش ماه سال روان مساعدت کردیم و حقوق ماهانه‌شان را دادیم بعضی مردم باقی ماندن اگر ما بودجه نظر کنیم اندازه زیاد بودجه شمار زیاد را توزیع کردیم و شمار کم باقی مانده است.»

برنامه جهانی خوراک با پخش گزارشی از آغاز طرحی برای فراهم‌سازی خدمات به معلولان در کشور، خبر داده است.

در گزارش این نهاد آمده است: «گزارش نقشه‌برداری خدمات معلولیت می‌تواند به فعالان بشردوستانه، ارایه‌دهندگان خدمات و سازمان‌های کمک‌کننده به افراد دارای معلولیت کمک کند تا افراد معلول را برای دریافت خدمات مناسب در مناطق‌شان را جع سازد. افزون بر این، این سند می‌تواند به جلوگیری از تکرار ارایه خدمات در ولایات گونا‌گون افغانستان نیز کمک کند.»

بر بنیاد آمار‌های وزارت شهدا و معلولان یک صد هشتاد هزار چهار صد و چهل و نه تن معلول تاکنون از سراسر کشور نزد آنان به ثبت رسیده است که روند ثبت هنوز نیز جریان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره