Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معارف از ایجاد ۱۰۰هزار بست جدید برای آموزگاران خبر می‌دهد

عبد الخالق صادق، معین تضمین کیفیت وزارت معارف، از ایجاد صد هزار بست جدید برای آموزگاران در آینده‌ی نزدیک، خبر می‌دهد.

آقای صادق در محفل فراغت ۳۵۰ تن از دانش‌آموزان یکی از مکتب‌های لیسه در پایتخت، می‌افزاید که این بست‌ها برای ولایت‌های مختلف درنظر گرفته شده است.

معین تضمین کیفیت وزارت معارف در این باره گفت: «دو لک و چهل هزار تن پرسونل معارف در خدمت همین لیسه‌ها قراردارند، یک لک بست دیگر منظور شده که سه لک و چهل هزار تن در خدمت فارغان قراردارند از صنف اول الی دوازدهم.»

هم‌زمان با این، آمر یکی از لیسه‌ها در پایتخت با استقبال از ایجاد بست‌های جدید آموزگاری از سوی وزارت معارف، می‌گوید که مردم باید با وزارت معارف و مکتب‌ها در زمینه‌ی آموزش به‌تر جوانان همکاری همه‌جانبه داشته باشند.

ذبیح‌الله خادم، آمر لیسه ذبیح‌الله عصمتی گفت: «گله این است که پدران پرسان اولادهای شان را نمی‌کنند، من به عنوان آمر این لیسه می‌گویم که پدران در تمام سال سه بار درباره‌ی اولادهای شان پرسان می‌کند. نخست وقتی اولاد خود را شامل مکتب می‌کند. دوم، وقتی اولادش در چهارونیم‌ماه ناکام شود.»

از سویی هم، برخی از دانش‌آموزان پسر که تازه از مکتب فارغ شده‌اند، از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه‌ی آموزش دختران را نیز در کشور فراهم کند.

منصور، دانش‌آموز به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از امارت اسلامی همین است که برای خواهران ما مکتب‌ها را باز کند در چارچوب اسلام.»

محمد، دانش‌آموز دیگر گفت: «از دولت می‌خواهیم در چارچوب اسلامی برای خواهران ما دروازه‌ی مکتب‌ها را باز کند تا آن‌ها هم از درس مستفید شوند و آینده‌ی درخشان داشته باشند.»

این درحالی‌ست که پیش از این نیز برخی دانش‌آموزان فارغ‌شده از مکتب‌ها، از نبود زمینه‌های کاری در کشور انتقاد کرده‌اند.

وزارت معارف از ایجاد ۱۰۰هزار بست جدید برای آموزگاران خبر می‌دهد

آقای صادق در محفل فراغت ۳۵۰ تن از دانش‌آموزان یکی از مکتب‌های لیسه در پایتخت، می‌افزاید که این بست‌ها برای ولایت‌های مختلف درنظر گرفته شده است.

تصویر بندانگشتی

عبد الخالق صادق، معین تضمین کیفیت وزارت معارف، از ایجاد صد هزار بست جدید برای آموزگاران در آینده‌ی نزدیک، خبر می‌دهد.

آقای صادق در محفل فراغت ۳۵۰ تن از دانش‌آموزان یکی از مکتب‌های لیسه در پایتخت، می‌افزاید که این بست‌ها برای ولایت‌های مختلف درنظر گرفته شده است.

معین تضمین کیفیت وزارت معارف در این باره گفت: «دو لک و چهل هزار تن پرسونل معارف در خدمت همین لیسه‌ها قراردارند، یک لک بست دیگر منظور شده که سه لک و چهل هزار تن در خدمت فارغان قراردارند از صنف اول الی دوازدهم.»

هم‌زمان با این، آمر یکی از لیسه‌ها در پایتخت با استقبال از ایجاد بست‌های جدید آموزگاری از سوی وزارت معارف، می‌گوید که مردم باید با وزارت معارف و مکتب‌ها در زمینه‌ی آموزش به‌تر جوانان همکاری همه‌جانبه داشته باشند.

ذبیح‌الله خادم، آمر لیسه ذبیح‌الله عصمتی گفت: «گله این است که پدران پرسان اولادهای شان را نمی‌کنند، من به عنوان آمر این لیسه می‌گویم که پدران در تمام سال سه بار درباره‌ی اولادهای شان پرسان می‌کند. نخست وقتی اولاد خود را شامل مکتب می‌کند. دوم، وقتی اولادش در چهارونیم‌ماه ناکام شود.»

از سویی هم، برخی از دانش‌آموزان پسر که تازه از مکتب فارغ شده‌اند، از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه‌ی آموزش دختران را نیز در کشور فراهم کند.

منصور، دانش‌آموز به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از امارت اسلامی همین است که برای خواهران ما مکتب‌ها را باز کند در چارچوب اسلام.»

محمد، دانش‌آموز دیگر گفت: «از دولت می‌خواهیم در چارچوب اسلامی برای خواهران ما دروازه‌ی مکتب‌ها را باز کند تا آن‌ها هم از درس مستفید شوند و آینده‌ی درخشان داشته باشند.»

این درحالی‌ست که پیش از این نیز برخی دانش‌آموزان فارغ‌شده از مکتب‌ها، از نبود زمینه‌های کاری در کشور انتقاد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره