Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رهبر ا.ا: حقوق زنان در نظام‌های پیشین تامین نشده بود

شیخ هبت‌الله آخندزاده رهبر امارت اسلامی در یک نوارشنیداری تازه گفته است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب قوانین اسلامی در مقایسه با گذشته تامین است.

رهبر امارت اسلامی که در نشستی با شماری از عالمان دین در قندهار ‌سخن زده، همچنان گفته است که در نظام‌های پیشین به حقوق زنان در کشور توجه‌ی نشده است.

رهبر امارت اسلامی در این سخن‌رانی به حقوق زنان، موضوع حجاب، پیکار امارت اسلامی در برابر غرب، عفو عمومی و برخی مسایل دیگر پرداخته است.

شیخ هبت‌الله آخندزاده گفته است: «ما در باره حقوق زنان فرمان شش ماده یی صادر کردیم که این ظلم‌ها در افغانستان با زنان صورت می‌گیرد. نظام‌های که گذشته، هیچ یکی حقوق زنان را نداده است. زن را به زور ندهید، مهریه زنان را نخورید، زنان را به نکاح مجبور نسازید، زن بیوه را به زور نکاح نکنید، به زن میراث بدهید و حقوق آنان را ضایع نکنید.»

او همچنان در بخشی از سخن‌رانی‌اش گفته است که پیکار امارت اسلامی در برابر غرب پایان نیافته و در آینده، حدود شرعی در ملا عام نیز اجرایی خواهد شد.

رهبر امارت اسلامی افزوده است: «فردا ما حد زنا را تطبیق خواهیم کرد و زنان را در محضر عام سنگ‌سار خواهیم کرد. فردا ما حدود الله را نافذ خواهیم کرد و در محضر عام با دره‌ خواهیم زد. تمام این موارد برخلاف دموکراسی است. برای هر یکی آن [از این موارد]، شما مقابله خواهید کرد.»

هرچند در این نوارشنیداری به حقوق زنان در کشور پرداخته شده؛ هیچ اشاره‌یی به آموزش دختران نشده است.

در چهارم سرطان سال روان خورشیدی نیز یک نوارشنیداری از رهبر امارت اسلامی پخش شد و در آن گفته شد بود که امارت اسلامی با تمام جهان به‌ویژه کشورهای اسلامی روابط حسنه و سازنده سیاسی و اقتصادی می‌خواهد. رهبر امارت اسلامی تاکید کرده بود که امارت اسلامی در امور داخلی کشورها مداخله نمی‌کند و به کشورهای جهان نیز اجازه داده نمی‌شود تا در امور داخلی افغانستان هدایتی دهند یا مداخله کنند.

رهبر ا.ا: حقوق زنان در نظام‌های پیشین تامین نشده بود

رهبر ا.ا در بخشی از سخن‌رانی‌اش گفته است که پیکار امارت اسلامی در برابر غرب پایان نیافته و در آینده، حدود شرعی در ملا عام نیز اجرایی خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

شیخ هبت‌الله آخندزاده رهبر امارت اسلامی در یک نوارشنیداری تازه گفته است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب قوانین اسلامی در مقایسه با گذشته تامین است.

رهبر امارت اسلامی که در نشستی با شماری از عالمان دین در قندهار ‌سخن زده، همچنان گفته است که در نظام‌های پیشین به حقوق زنان در کشور توجه‌ی نشده است.

رهبر امارت اسلامی در این سخن‌رانی به حقوق زنان، موضوع حجاب، پیکار امارت اسلامی در برابر غرب، عفو عمومی و برخی مسایل دیگر پرداخته است.

شیخ هبت‌الله آخندزاده گفته است: «ما در باره حقوق زنان فرمان شش ماده یی صادر کردیم که این ظلم‌ها در افغانستان با زنان صورت می‌گیرد. نظام‌های که گذشته، هیچ یکی حقوق زنان را نداده است. زن را به زور ندهید، مهریه زنان را نخورید، زنان را به نکاح مجبور نسازید، زن بیوه را به زور نکاح نکنید، به زن میراث بدهید و حقوق آنان را ضایع نکنید.»

او همچنان در بخشی از سخن‌رانی‌اش گفته است که پیکار امارت اسلامی در برابر غرب پایان نیافته و در آینده، حدود شرعی در ملا عام نیز اجرایی خواهد شد.

رهبر امارت اسلامی افزوده است: «فردا ما حد زنا را تطبیق خواهیم کرد و زنان را در محضر عام سنگ‌سار خواهیم کرد. فردا ما حدود الله را نافذ خواهیم کرد و در محضر عام با دره‌ خواهیم زد. تمام این موارد برخلاف دموکراسی است. برای هر یکی آن [از این موارد]، شما مقابله خواهید کرد.»

هرچند در این نوارشنیداری به حقوق زنان در کشور پرداخته شده؛ هیچ اشاره‌یی به آموزش دختران نشده است.

در چهارم سرطان سال روان خورشیدی نیز یک نوارشنیداری از رهبر امارت اسلامی پخش شد و در آن گفته شد بود که امارت اسلامی با تمام جهان به‌ویژه کشورهای اسلامی روابط حسنه و سازنده سیاسی و اقتصادی می‌خواهد. رهبر امارت اسلامی تاکید کرده بود که امارت اسلامی در امور داخلی کشورها مداخله نمی‌کند و به کشورهای جهان نیز اجازه داده نمی‌شود تا در امور داخلی افغانستان هدایتی دهند یا مداخله کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره