Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس عمومی دعوت و ارشاد ا.ا: عکس گرفتن گناه کبیره است

محمد هاشم شهید ورور رییس عمومی دعوت و ارشاد امارت اسلامی روز سه‌شنبه در سمیناری گفته است که کارمندان رسانه‌ها با گرفتن عکس دچار گناه کبیره می‌شوند.

او در این سمینار هم‌چنان گفته است که هنوز هم بسیاری از کارمندان رسانه‌های با تراشیدن ریش مرتکب گناه می‌شوند.

آقای شهید ورور افزود: «کارمندان رسانه‌ها نیز باید ریش خود را بمانند و دست از تراشیدن ریش بردارند. تمام وقت خود را به تصویربرداری ضایع نکنند، زیرا تصویر گرفتن گناه کبیره است و در آخرت در برابر خداوند پاسخگو خواهند بود.»

محمد هاشم شهید ورور در این سمینار افزوده است که که گذاشتن ریش واجب است و نباید تراشیده شود.

او اضافه کرد: «کارمندان رسانه‌ای هم‌وطنان افغان ما هستند؛ اما به گناه دایمی تراشیدن ریش مرتکب اند و توجه بیشتر آنان به فساد می‌باشند.»

رییس عمومی دعوت و ارشاد امارت اسلامی پیش از استفاده نکتایی نیز انتقاد کرده بود.

این در حالی‌ست که مقام ولایت قندهار دو روز پسش (یک‌شنبه) با ارسال مکتوب رسمی به تمامی نهادها و مقام‌های امارت اسلامی در این ولایت، هرگونه تصویربرداری از نشست‌ها و محفل‌های رسمی و غیررسمی را ممنوع اعلام کرد.

رییس عمومی دعوت و ارشاد ا.ا: عکس گرفتن گناه کبیره است

محمد هاشم شهید ورور رییس عمومی دعوت و ارشاد امارت اسلام در این سمینار افزوده است که که گذاشتن ریش واجب است و نباید تراشیده شود.

تصویر بندانگشتی

محمد هاشم شهید ورور رییس عمومی دعوت و ارشاد امارت اسلامی روز سه‌شنبه در سمیناری گفته است که کارمندان رسانه‌ها با گرفتن عکس دچار گناه کبیره می‌شوند.

او در این سمینار هم‌چنان گفته است که هنوز هم بسیاری از کارمندان رسانه‌های با تراشیدن ریش مرتکب گناه می‌شوند.

آقای شهید ورور افزود: «کارمندان رسانه‌ها نیز باید ریش خود را بمانند و دست از تراشیدن ریش بردارند. تمام وقت خود را به تصویربرداری ضایع نکنند، زیرا تصویر گرفتن گناه کبیره است و در آخرت در برابر خداوند پاسخگو خواهند بود.»

محمد هاشم شهید ورور در این سمینار افزوده است که که گذاشتن ریش واجب است و نباید تراشیده شود.

او اضافه کرد: «کارمندان رسانه‌ای هم‌وطنان افغان ما هستند؛ اما به گناه دایمی تراشیدن ریش مرتکب اند و توجه بیشتر آنان به فساد می‌باشند.»

رییس عمومی دعوت و ارشاد امارت اسلامی پیش از استفاده نکتایی نیز انتقاد کرده بود.

این در حالی‌ست که مقام ولایت قندهار دو روز پسش (یک‌شنبه) با ارسال مکتوب رسمی به تمامی نهادها و مقام‌های امارت اسلامی در این ولایت، هرگونه تصویربرداری از نشست‌ها و محفل‌های رسمی و غیررسمی را ممنوع اعلام کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره