Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امضای تفاهم‌نامه به هدف ایجاد انستیتیوت مشترک میان کابل و بیجینگ

هم‌زمان با آغاز سال آموزشی ۱۴۰۳هجری خورشیدی، اداره تعلمیات تخنیکی و مسلکی از امضای تفاهم‌نامه با چین به هدف ایجاد انستیتیوت مشترک میان کابل و بیجینگ خبر می‌دهد.

غلام حیدر شهامت سرپرست این اداره می‌افزاید که ایجاد این انستیتیوت زمینه‌های کاری بیش‌تر را برای جوانان فراهم خواهد کرد.

سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی گفت: «با چین الحمدالله یک توافق شده که انستیتیوت‌های مشترک بسازیم و برای بازار کار افغانستان مشترک تربیه می‌کنیم حتا اگر نیاز باشد این‌ها را به چین هم می‌برند و آموزش زبان چینی به برای شان می‌دهند.»

در همین حال، عبدالباقی حقانی رییس اداره ملی امتحانات علم را از نیازهای اساسی کشور می‌خواند و می‌گوید که باید برای جوانان در کنار علم، زمینه‌های کاری نیز مساعد شود.

آقای حقانی در این باره گفت: «مردم ما به ‌پای خود ایستاد شوند، دولت ما نظام ما از دست‌درازی بر دیگران خلاص شوند جامعه افغانی در مجموع از اشغال خلاص می‌شود.»

خلیل‌الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها نیز بر فراگیری علوم عصری و دینی در کشور تاکید می‌ورزد و خواهان ایجاد زمینه‌های آموزشی برای مهاجران برگشت‌داده شده در کشور است.

سرپرست وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها گفت: «خواست اول ما از آموزش است که برای آنان جای آموزش داده شود تمام مراکز که دینی است یا عصری برای آن‌ها زمینه آموزش در دانش‌گاه، مکتب‌ها و مدرسه‌ها ایجاد شود.»

با آغاز سال آموزشی و تحصیلی ۱۴۰۳هجری خورشیدی هنوزهم دروازه‌های مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم در کشور بازگشایی نشده‌اند.

امضای تفاهم‌نامه به هدف ایجاد انستیتیوت مشترک میان کابل و بیجینگ

غلام حیدر شهامت سرپرست این اداره می‌افزاید که ایجاد این انستیتیوت زمینه‌های کاری بیش‌تر را برای جوانان فراهم خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با آغاز سال آموزشی ۱۴۰۳هجری خورشیدی، اداره تعلمیات تخنیکی و مسلکی از امضای تفاهم‌نامه با چین به هدف ایجاد انستیتیوت مشترک میان کابل و بیجینگ خبر می‌دهد.

غلام حیدر شهامت سرپرست این اداره می‌افزاید که ایجاد این انستیتیوت زمینه‌های کاری بیش‌تر را برای جوانان فراهم خواهد کرد.

سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی گفت: «با چین الحمدالله یک توافق شده که انستیتیوت‌های مشترک بسازیم و برای بازار کار افغانستان مشترک تربیه می‌کنیم حتا اگر نیاز باشد این‌ها را به چین هم می‌برند و آموزش زبان چینی به برای شان می‌دهند.»

در همین حال، عبدالباقی حقانی رییس اداره ملی امتحانات علم را از نیازهای اساسی کشور می‌خواند و می‌گوید که باید برای جوانان در کنار علم، زمینه‌های کاری نیز مساعد شود.

آقای حقانی در این باره گفت: «مردم ما به ‌پای خود ایستاد شوند، دولت ما نظام ما از دست‌درازی بر دیگران خلاص شوند جامعه افغانی در مجموع از اشغال خلاص می‌شود.»

خلیل‌الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها نیز بر فراگیری علوم عصری و دینی در کشور تاکید می‌ورزد و خواهان ایجاد زمینه‌های آموزشی برای مهاجران برگشت‌داده شده در کشور است.

سرپرست وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها گفت: «خواست اول ما از آموزش است که برای آنان جای آموزش داده شود تمام مراکز که دینی است یا عصری برای آن‌ها زمینه آموزش در دانش‌گاه، مکتب‌ها و مدرسه‌ها ایجاد شود.»

با آغاز سال آموزشی و تحصیلی ۱۴۰۳هجری خورشیدی هنوزهم دروازه‌های مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم در کشور بازگشایی نشده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره