Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز بررسی زمین‌های غصب شده شهروندان اهل هنود و سیک‌های کشور

وزارت عدلیه بار دیگر از آغاز روند بررسی زمین‌های غصب شده شهروندان اهل هنود و سیک در کشور سخن گفته است.

برکت‌الله رسولی سخن‌گوی وزارت عدلیه گفته است که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین به هیات‌های گماشته شده در ولایت‌های گوناگون هدایت داده که زمین‌های اهل هنود و سیک را تشخیص کنند تا این موضوع به‌گونه‌ی بهتر بررسی شود.

سخن‌گوی وزارت عدلیه گفت: «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها به هیات‌های تخنیکی ولایتی هدایت داده که در ولایت‌ها زمین‌های غصب شده اهل هنود را به‌گونه کامل بررسی کند تا از غصب زمین جلوگیری و زمین‌های غصب شده به مالکان اصلی شان سپرده شود.»

همزمان با این وزارت خارجه هند از تصمیم حکومت سرپرست افغانستان استقبال کرده و آن را یک گام مثبت خوانده است.

رندهیر جیسوال سخن‌گوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری گفته است: «ما در این باره گزارش‌هایی را دیده‌ایم که حکومت طالبان تصمیم گرفته است تا جایدادهای هندوها و سیک‌های افغان را بازگردانند، البته این یک اقدام مثبت است و ما این اقدام را می‌بینیم.»

آگاهان مسایل حقوقی و سیاسی هم به این باور اند که حکومت سرپرست باید تمام زمین‌های اهل هنود و سیک‌ را از چنگ غاصبان آزاد و دوباره به آنان بسپارد.

حمیدالله هوتک آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «رهبر امارت اسلامی باید هرچه زودتر یک امر قاطع را صادر کند تا تمام زمین‌های که غصب شده پس به برادران اهل هنود و سیک‌ها داده شود.»

محمد آصف فقیری یک آگاه دیگر در بخش‌های حقوقی گفت: «مراعت کردن حقوق اقلیت‌ها مبحث بسیار جدی در عدالت اجتماعی است و سازندگی آن مربوط به کنش داخلی می‌شود.»

وزارت عدلیه همچنان آمار داده است که پس از ایجاد کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده تا اکنون بیش از  دو میلیون جریب زمین را از چنگ غاصبان و زورمندان در سراسر کشور پس گرفته‌اند.

آغاز بررسی زمین‌های غصب شده شهروندان اهل هنود و سیک‌های کشور

همزمان با این وزارت خارجه هند از تصمیم حکومت سرپرست افغانستان استقبال کرده و آن را یک گام مثبت خوانده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت عدلیه بار دیگر از آغاز روند بررسی زمین‌های غصب شده شهروندان اهل هنود و سیک در کشور سخن گفته است.

برکت‌الله رسولی سخن‌گوی وزارت عدلیه گفته است که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین به هیات‌های گماشته شده در ولایت‌های گوناگون هدایت داده که زمین‌های اهل هنود و سیک را تشخیص کنند تا این موضوع به‌گونه‌ی بهتر بررسی شود.

سخن‌گوی وزارت عدلیه گفت: «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها به هیات‌های تخنیکی ولایتی هدایت داده که در ولایت‌ها زمین‌های غصب شده اهل هنود را به‌گونه کامل بررسی کند تا از غصب زمین جلوگیری و زمین‌های غصب شده به مالکان اصلی شان سپرده شود.»

همزمان با این وزارت خارجه هند از تصمیم حکومت سرپرست افغانستان استقبال کرده و آن را یک گام مثبت خوانده است.

رندهیر جیسوال سخن‌گوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری گفته است: «ما در این باره گزارش‌هایی را دیده‌ایم که حکومت طالبان تصمیم گرفته است تا جایدادهای هندوها و سیک‌های افغان را بازگردانند، البته این یک اقدام مثبت است و ما این اقدام را می‌بینیم.»

آگاهان مسایل حقوقی و سیاسی هم به این باور اند که حکومت سرپرست باید تمام زمین‌های اهل هنود و سیک‌ را از چنگ غاصبان آزاد و دوباره به آنان بسپارد.

حمیدالله هوتک آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «رهبر امارت اسلامی باید هرچه زودتر یک امر قاطع را صادر کند تا تمام زمین‌های که غصب شده پس به برادران اهل هنود و سیک‌ها داده شود.»

محمد آصف فقیری یک آگاه دیگر در بخش‌های حقوقی گفت: «مراعت کردن حقوق اقلیت‌ها مبحث بسیار جدی در عدالت اجتماعی است و سازندگی آن مربوط به کنش داخلی می‌شود.»

وزارت عدلیه همچنان آمار داده است که پس از ایجاد کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده تا اکنون بیش از  دو میلیون جریب زمین را از چنگ غاصبان و زورمندان در سراسر کشور پس گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره