Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقال بی‌جاشده‌های داخلی به مکان‌های بودوباش اصلی‌شان در هفته آینده

شهرداری کابل از انتقال بی‌جاشدگان داخلی به مکان‌های اصلی بودوباش شان در هفته پیش‌رو خبر می‌دهد.

نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل می‌گوید که این بی‌جاشدگان در زمین‌های مربوط به شهرداری بودوباش دارند و قرار است در هماهنگی با وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها، روند انتقال آنان در هفته پیش‌رو آغاز شود.

آقای بارکزی در این باره گفت: «در هفته آینده اگر زندگی بود، مساله برداشتن این افراد و انتقال شان و در عین حال اجرای پلان در ساحاتی که این‌ها آن را غصب کرده از طرف شاروالی کابل اجرایی خواهد شد در هماهنگی با ادارات مختلف از جمله وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان.»

با این حال، برخی بی‌جاشدگان داخلی می‌گویند که شمار زیادی از آنان جایی برای رفتن ندارند و از شهرداری کابل می‌خواهند تا مکان مشخصی از بهر بودوباش به آنان بدهد.

ثناء‌الله بی‌جاشده به طلوع‌نیوز گفت: «من که این‌جا آمده‌ام به این خاطر نیامده‌ام که در ولایت جای داشته باشیم و این‌جا جای خوب باشد، نه! در ولایت جای نیست، اگر در ولایت جای می‌بود یک روز هم در این‌جا نمی‌بودیم و می‌رفتیم به جای خود.»

حیات‌الله بی‌جاشده دیگر گفت: «شهرداری کابل می‌گوید که از این‌جا بروید، ما به ولایت‌های خود که برویم آن‌جا جای نیست، زمین هم نیست.»

پیش از این، دفتر هماهنگ‌کننده‌ کمک‌‌های بشردوستانه‌ی ملل متحد در گزارشی گفته بود که افغانستان با داشتن نزدیک به شش اعشاریه سه میلیون آواره داخلی، دومین شمار بلند آواره‌های داخلی در جهان را دارد.

انتقال بی‌جاشده‌های داخلی به مکان‌های بودوباش اصلی‌شان در هفته آینده

با این حال، برخی بی‌جاشدگان داخلی می‌گویند که شمار زیادی از آنان جایی برای رفتن ندارند و از شهرداری کابل می‌خواهند تا مکان مشخصی از بهر بودوباش به آنان بدهد.

تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل از انتقال بی‌جاشدگان داخلی به مکان‌های اصلی بودوباش شان در هفته پیش‌رو خبر می‌دهد.

نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل می‌گوید که این بی‌جاشدگان در زمین‌های مربوط به شهرداری بودوباش دارند و قرار است در هماهنگی با وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها، روند انتقال آنان در هفته پیش‌رو آغاز شود.

آقای بارکزی در این باره گفت: «در هفته آینده اگر زندگی بود، مساله برداشتن این افراد و انتقال شان و در عین حال اجرای پلان در ساحاتی که این‌ها آن را غصب کرده از طرف شاروالی کابل اجرایی خواهد شد در هماهنگی با ادارات مختلف از جمله وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان.»

با این حال، برخی بی‌جاشدگان داخلی می‌گویند که شمار زیادی از آنان جایی برای رفتن ندارند و از شهرداری کابل می‌خواهند تا مکان مشخصی از بهر بودوباش به آنان بدهد.

ثناء‌الله بی‌جاشده به طلوع‌نیوز گفت: «من که این‌جا آمده‌ام به این خاطر نیامده‌ام که در ولایت جای داشته باشیم و این‌جا جای خوب باشد، نه! در ولایت جای نیست، اگر در ولایت جای می‌بود یک روز هم در این‌جا نمی‌بودیم و می‌رفتیم به جای خود.»

حیات‌الله بی‌جاشده دیگر گفت: «شهرداری کابل می‌گوید که از این‌جا بروید، ما به ولایت‌های خود که برویم آن‌جا جای نیست، زمین هم نیست.»

پیش از این، دفتر هماهنگ‌کننده‌ کمک‌‌های بشردوستانه‌ی ملل متحد در گزارشی گفته بود که افغانستان با داشتن نزدیک به شش اعشاریه سه میلیون آواره داخلی، دومین شمار بلند آواره‌های داخلی در جهان را دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره