Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ابهام در پیمان خریداری افزارهای فنی کمیسیون انتخابات

یک منبع از کمیسیون مستقل انتخابات احتمال برنده شدن یگانه شرکت شرکت کننده این آفرگشایی را تایید می‌کند، اما می‌گوید که اگر این شرکت معیارهای لازم را نداشته باشد، پیمان این خریداری به اعلان سپرده خواهد شد.

تا دیروز چی گونه گی خریداری افزارهای فنی و برقی برای کمیسیون مستقل انتخابات پنهان بود، اداره تدارکات ملی علت این پنهان کاری را شیوه داوطلبی مقید می‌گوید، اما انتقادها این استند که این اداره چرا این پیمان و به کارگیری این شیوه را پنهان نگه داشته بود و چرا با این شتابزده گی پیمان این افزارها را می بندد و نیز چرا یک شرکت در این داوطلبی شرکت کرده است؟

گزینش سیزده شرکت خارجی برای گرفتن پیمان خریداری افزارهای کامپیوتری ، فنی و برقی برای کمیسیون مستقل انتخابات و پنهان نگه داشتن این روند با انتقادهایی رو به رو شده است.

در روند آفرگشایی این پیمان شرکت پرولوجیکس یگانه شرکتی بود که در این روند شرکت کرده بود و شرکت های اروپایی و امریکایی در این روند شرکت نکرده بودند.

بختیار نجمان ، کارشناس مبارزه با فساد اداری اداره تدارکات ملی گفته است:"در روش داوطلبی مقید تابع اعلان نیست و تاخیر باید صورت نگیرد چون بحث عمده و مهم است از این بابت کمیسیون مستقل انتخابات این روش را پیشنهاد کرده بود که در کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید."

کمیسیون مستقل می‌گوید که چهار ماه پیش این شرکت ها از سوی کارشناسان خارجی به عنوان شرکت های برتر شناسایی شده بودند تا این که در ماه پیش درخواست ها به این شرکت ها فرستاده شدند.

امام محمد وریماچ، رییس دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت:" کمیسیون ۱۳ شرکت را پیشنهاد کرد و در حدود ۲۲ روز برای شان وقت داد که در این مدت زمان شرکت ها آفرها نظریات و پیشنهادات خود را با تدارکات ملی شریک ساخته بود و دیروز این برنامه به پایان رسید."

منابع در کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که اگر شرکت پرولوجیکس که یگانه شرکت کننده در افرگشایی بود، معیارها را برابر نسازد، برنده این پیمان نخواهد شد و روند بستن این پیمان به اعلان سپرده خواهد شد، اکنون این پرسش به میان میاید که کمیسیون مستقل انتخابات و اداره تدارکات در پیمان خریداری این افزارها چرا از شتابزده گی کار گرفت.

جان داد سپین غر، رییس اکسین گفته است:" این پروسه نه تنها که از عدم شفافیت میتوان بالایش قضاوت کرد بل میتواند زمینه ساز یک فساد سیاسی در آینده هم برای انتخابات آینده باشد."

این پیمان به ارزش شانزده میلیون دالر بسته خواهد شد.

از سوی دیگر حکومت انتقاد می‌شود که بیشتر به فکر افزارها برای کمیسیون مستقل انتخابات است تا افزایش ظرفیت های این کمیسیون و کارهای عملی برای آوردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت:"چرا پروسه از یک روند باز میاید به یک روند بسته مبدل میشود حالا که کمیسیون فرصت کافی دراین قسمت داشت و باید ما در چند ماه گذشته روند تدارکاتی این را به پیش می بردیم تا خدای ناخواسته وارد یک بحث جنجالی نمی شدیم."

ناظران انتخابات نگران استند که تا کنون اصلاحات بنیادی در کمیسیونهای انتخاباتی به میان نیامده است و نیز ظرفیت هایی در این کمیسیون ها وجود ندارند که انتخابات را شفاف و عادلانه برگذار کنند، از همین این ناظران می‌گویند که انتخابات پارلمانی دو سال به تاخیر افتاده است، اما حکومت کارهای نمادین را در این زمینه با شتابزده گی به پیش می برد.

ابهام در پیمان خریداری افزارهای فنی کمیسیون انتخابات

در روند آفرگشایی پیمان خریداری افزارهای فنی و برقی برای کمیسیون مستقل انتخابات تنها شرکت اماراتی بنام پرولاجیکس سندهایش را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است.

Thumbnail

یک منبع از کمیسیون مستقل انتخابات احتمال برنده شدن یگانه شرکت شرکت کننده این آفرگشایی را تایید می‌کند، اما می‌گوید که اگر این شرکت معیارهای لازم را نداشته باشد، پیمان این خریداری به اعلان سپرده خواهد شد.

تا دیروز چی گونه گی خریداری افزارهای فنی و برقی برای کمیسیون مستقل انتخابات پنهان بود، اداره تدارکات ملی علت این پنهان کاری را شیوه داوطلبی مقید می‌گوید، اما انتقادها این استند که این اداره چرا این پیمان و به کارگیری این شیوه را پنهان نگه داشته بود و چرا با این شتابزده گی پیمان این افزارها را می بندد و نیز چرا یک شرکت در این داوطلبی شرکت کرده است؟

گزینش سیزده شرکت خارجی برای گرفتن پیمان خریداری افزارهای کامپیوتری ، فنی و برقی برای کمیسیون مستقل انتخابات و پنهان نگه داشتن این روند با انتقادهایی رو به رو شده است.

در روند آفرگشایی این پیمان شرکت پرولوجیکس یگانه شرکتی بود که در این روند شرکت کرده بود و شرکت های اروپایی و امریکایی در این روند شرکت نکرده بودند.

بختیار نجمان ، کارشناس مبارزه با فساد اداری اداره تدارکات ملی گفته است:"در روش داوطلبی مقید تابع اعلان نیست و تاخیر باید صورت نگیرد چون بحث عمده و مهم است از این بابت کمیسیون مستقل انتخابات این روش را پیشنهاد کرده بود که در کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید."

کمیسیون مستقل می‌گوید که چهار ماه پیش این شرکت ها از سوی کارشناسان خارجی به عنوان شرکت های برتر شناسایی شده بودند تا این که در ماه پیش درخواست ها به این شرکت ها فرستاده شدند.

امام محمد وریماچ، رییس دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت:" کمیسیون ۱۳ شرکت را پیشنهاد کرد و در حدود ۲۲ روز برای شان وقت داد که در این مدت زمان شرکت ها آفرها نظریات و پیشنهادات خود را با تدارکات ملی شریک ساخته بود و دیروز این برنامه به پایان رسید."

منابع در کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که اگر شرکت پرولوجیکس که یگانه شرکت کننده در افرگشایی بود، معیارها را برابر نسازد، برنده این پیمان نخواهد شد و روند بستن این پیمان به اعلان سپرده خواهد شد، اکنون این پرسش به میان میاید که کمیسیون مستقل انتخابات و اداره تدارکات در پیمان خریداری این افزارها چرا از شتابزده گی کار گرفت.

جان داد سپین غر، رییس اکسین گفته است:" این پروسه نه تنها که از عدم شفافیت میتوان بالایش قضاوت کرد بل میتواند زمینه ساز یک فساد سیاسی در آینده هم برای انتخابات آینده باشد."

این پیمان به ارزش شانزده میلیون دالر بسته خواهد شد.

از سوی دیگر حکومت انتقاد می‌شود که بیشتر به فکر افزارها برای کمیسیون مستقل انتخابات است تا افزایش ظرفیت های این کمیسیون و کارهای عملی برای آوردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت:"چرا پروسه از یک روند باز میاید به یک روند بسته مبدل میشود حالا که کمیسیون فرصت کافی دراین قسمت داشت و باید ما در چند ماه گذشته روند تدارکاتی این را به پیش می بردیم تا خدای ناخواسته وارد یک بحث جنجالی نمی شدیم."

ناظران انتخابات نگران استند که تا کنون اصلاحات بنیادی در کمیسیونهای انتخاباتی به میان نیامده است و نیز ظرفیت هایی در این کمیسیون ها وجود ندارند که انتخابات را شفاف و عادلانه برگذار کنند، از همین این ناظران می‌گویند که انتخابات پارلمانی دو سال به تاخیر افتاده است، اما حکومت کارهای نمادین را در این زمینه با شتابزده گی به پیش می برد.

هم‌رسانی کنید