Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

از روز جهانی نفوس در کابل بزرگداشت به عمل آمد

روزسه شنبه (۲۶سرطان)، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با همکاری وزارت  اقتصاد، وزارت صحت عامه، وزارت حج وامور مذهبی، اداره ملی احصائیه و معلومات و انجمن قابله‌های افغانستان در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل از روز جهانی نفوس بزرگداشت کردند.
 
در این مراسم، نماینده‌گان بلند پایۀ، وزارت حج و امور مذهبی شرکت کردند.
 
گزارش وضعیت نفوس جهان در سال ۲۰۱۷ که از طرف صندوق جمعیت ملل متحد نشر شد، در آن زمان هشدار داده بود تا زمانیکه نابرابری‌ها به صورت فوری مهار و به فقیرترین قشر زنان از طریق توانمند سازی شان قدرت تصمیم گیری در مورد زنده‌گی خودشان داده نشود، کشورها با بی‌ثبانی و تهدیدها فراروی رسیدن به صلح و اهداف انکشافی شان، مواجه خواهند شد.
 
داکتر اندیانا بانجی، نمایندۀ صندوق جمیت سازمان ملل متحد گفت: «سرمایه گذاری روی تنظیم خانواده در افغانستان نه تنها برای کاهش مرگ و میر و معیوبیت مادران و نوزدان مهم است، بلکه برای کاهش میزان تولدات و وابستگی نیز از اهمیت بارز برخوردار می‌باشد که منجر به پیشرفت اجتماعی و رفاه اقتصادی فامیل‌ها و جامعه می‌گردد.»
 
بر اساس همین گزارش در افغانستان، زنان به کمترین گزینه‌ها را برای تنظیم خانواده و کمترین میزان خدمات پیش از ولادت دسترسی دارند و بیشتر ولادت شان بدون کمک داکتر و یا قابله مسلکی صورت می‌گیرد. این موارد خطرات مرگ و میر مادران و نوزادان و معیوبیت آنها را افزایش می‌دهد.
 
بر بنیاد سروی صحت و دموگرافی افغانستان، تنها ۲۳ فیصد زنان متاهل از ابزار پیشگیری از حاملگی استفاده می‌کنند، در حالیکه به اساس شواهد ۲۵ فیصد زنان متاهل در افغانستان نیازهای برآورده ناشده برای تنظیم خانواده دارند.
 
نیازهای برآورده ناشده تنظیم خانواده در سطح جهان مشهود است، چنانچه دسترسی محدود برای تنظیم خانواده سالانه منجر به ۸۹ میلیون بارداری ناخواسته و ۸۴ میلیون سقط جنین در کشورهای رو به انکشاف می‌گردد.
 
این عوامل نه تنها به صحت زنان آسیب می‌رسانند، بلکه آنها را از پیوستن و باقی ماندن در بازار کار و پیشرفت در جهت استقلال مالی شان، باز می‌دارند.
 
از سوی دیگر، ازدواج‌های اطفال و ازدواج‌های زودهنگام و میزان بلند تولدات با فاصله کم بین ولادت‌ها، منجر به افزایش مرگ و میر مادران در افغانستان شده‌است. 

از روز جهانی نفوس در کابل بزرگداشت به عمل آمد

این مراسم زیر نام جهانی «تنظیم خانواده یک حق انسانی است»  برگزار گردید.

Thumbnail

روزسه شنبه (۲۶سرطان)، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با همکاری وزارت  اقتصاد، وزارت صحت عامه، وزارت حج وامور مذهبی، اداره ملی احصائیه و معلومات و انجمن قابله‌های افغانستان در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل از روز جهانی نفوس بزرگداشت کردند.
 
در این مراسم، نماینده‌گان بلند پایۀ، وزارت حج و امور مذهبی شرکت کردند.
 
گزارش وضعیت نفوس جهان در سال ۲۰۱۷ که از طرف صندوق جمعیت ملل متحد نشر شد، در آن زمان هشدار داده بود تا زمانیکه نابرابری‌ها به صورت فوری مهار و به فقیرترین قشر زنان از طریق توانمند سازی شان قدرت تصمیم گیری در مورد زنده‌گی خودشان داده نشود، کشورها با بی‌ثبانی و تهدیدها فراروی رسیدن به صلح و اهداف انکشافی شان، مواجه خواهند شد.
 
داکتر اندیانا بانجی، نمایندۀ صندوق جمیت سازمان ملل متحد گفت: «سرمایه گذاری روی تنظیم خانواده در افغانستان نه تنها برای کاهش مرگ و میر و معیوبیت مادران و نوزدان مهم است، بلکه برای کاهش میزان تولدات و وابستگی نیز از اهمیت بارز برخوردار می‌باشد که منجر به پیشرفت اجتماعی و رفاه اقتصادی فامیل‌ها و جامعه می‌گردد.»
 
بر اساس همین گزارش در افغانستان، زنان به کمترین گزینه‌ها را برای تنظیم خانواده و کمترین میزان خدمات پیش از ولادت دسترسی دارند و بیشتر ولادت شان بدون کمک داکتر و یا قابله مسلکی صورت می‌گیرد. این موارد خطرات مرگ و میر مادران و نوزادان و معیوبیت آنها را افزایش می‌دهد.
 
بر بنیاد سروی صحت و دموگرافی افغانستان، تنها ۲۳ فیصد زنان متاهل از ابزار پیشگیری از حاملگی استفاده می‌کنند، در حالیکه به اساس شواهد ۲۵ فیصد زنان متاهل در افغانستان نیازهای برآورده ناشده برای تنظیم خانواده دارند.
 
نیازهای برآورده ناشده تنظیم خانواده در سطح جهان مشهود است، چنانچه دسترسی محدود برای تنظیم خانواده سالانه منجر به ۸۹ میلیون بارداری ناخواسته و ۸۴ میلیون سقط جنین در کشورهای رو به انکشاف می‌گردد.
 
این عوامل نه تنها به صحت زنان آسیب می‌رسانند، بلکه آنها را از پیوستن و باقی ماندن در بازار کار و پیشرفت در جهت استقلال مالی شان، باز می‌دارند.
 
از سوی دیگر، ازدواج‌های اطفال و ازدواج‌های زودهنگام و میزان بلند تولدات با فاصله کم بین ولادت‌ها، منجر به افزایش مرگ و میر مادران در افغانستان شده‌است. 

هم‌رسانی کنید