تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک نهاد خارجی جمعیت افغانستان را بیش از ۳۴میلیون تخمین زده است

طلوع نیوز، به متن نقشه برداری نهایی جمعیت افغانستان دست یافته است که یک نهاد سویدنی در هماهنگی با ادارۀ احصایه مرکزی افغانستان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای تخمین جمعیت افغانستان تهیه کرده است.

این نقشه برداری نشان می دهد که جمعیت افغانستان به بیش از ۳۴.۴ میلیون تن رسیده است.

هرچند کار این بررسی سال پار به پایان رسیده بود، اما تا کنون پخش نشده است.

ادارۀ احصاییِۀ مرکزی افغانستان می گوید که قرار است این سرشماری در کابینۀ افغانستان به بحث گرفته شود، اما این نهاد حاضر به گفت و گودر این باره نیست.

تا کنون هیچ نهاد حکومتی در بارۀ جزئیات این سرشماری چیزی نگفته است.

بربنیاد یافته های این نهاد، نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان واجد شرایط رأی دهی در انتخابات است.

این نهاد در بررسی می گوید که با به کارگیری از ماهواره جمعیت افغانستان را تخمین زده است. در گزارش این نهاد آمده است که از تمامی بخش های افغانستان تصویر برداری شده است و جمعیت این بخش ها با نظرداشت درجۀ گرما، تخمین زده شده است.

در این سرشماری جمعیت کابل، بیش ۴.۱ میلیون تن گفته شده است. این رقم حدود نیم میلیون تن کمتر از آمار ادارۀ احصایه مرکزی است.

در بخش های دیگر گزارش این نهاد نیز تفاوت هایی دیده می شوند. به گونۀ مثال، ادارۀ احصاییه مرکزی آمار جمعیت ولایت هلمند را بیش از نُه صد هزار تن گزارش داده است، اما این نهاد، جمعیت هلمند را بیش از دو میلیون تن گفته است.

این بررسی، جمعیت ولایت بغلان را بیش از یک میلیون و یک صد هزار تن نشان می دهد در حالی که ادارۀ احصایه مرکزی جمعیت این ولایت را در حدود نُه صد هزار تن گفته است.

بررسی های این نهاد، جمعیت ولایت های خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان و کنر را نیز از یافته های ادارۀ مرکزی احصاییه بیشتر نشان می دهد.

اما در این بررسی ها جمعیت ولایت های چون بامیان، و زابل در مقایسه با آمار اداره مرکزی احصایه کاهش یافته است.

شماری از نماینده گان مردم در شورای ملی، این سرشماری را معتبر نمی دانند.

ربابه پروانی، یکی از این نماینده گان می گوید: «سرشماری از طریق فضا و آن هم به کمک یکی از کشورهای خارجی زیاد دقیق نمی تواند باشد، هرچند که اگر سیاسی هم نباشد.»

عظیم قویاش، عضو مجلس سنا نیز می افزاید: «سرشماری دقیق نیست چون وضعیت امنیتی را ما و شما بهتر می توانیم درک کنیم که این وضعیت این اجازه را برای ما و شما نمی دهد که سرشماری دقیق در سراسر کشور انجام شود.»

این سرشماری در حالی صورت می گیرد که تاکنون نفوس افغانستان به گونۀ دقیق مشخص نیست. پیش از این، آمارهای غیررسمی، مجموع نفوس افغانستان را بیش از ۳۰میلیون تن تخمین زده بود.

یک نهاد خارجی جمعیت افغانستان را بیش از ۳۴میلیون تخمین زده است

یک نهاد سویدنی که بیشتر در بخش جمعیت و سرشماری کار می کند، جمعیت افغانستان را ۳۴۴۴۲۱۰۸ تخمین زده است.

Thumbnail

طلوع نیوز، به متن نقشه برداری نهایی جمعیت افغانستان دست یافته است که یک نهاد سویدنی در هماهنگی با ادارۀ احصایه مرکزی افغانستان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای تخمین جمعیت افغانستان تهیه کرده است.

این نقشه برداری نشان می دهد که جمعیت افغانستان به بیش از ۳۴.۴ میلیون تن رسیده است.

هرچند کار این بررسی سال پار به پایان رسیده بود، اما تا کنون پخش نشده است.

ادارۀ احصاییِۀ مرکزی افغانستان می گوید که قرار است این سرشماری در کابینۀ افغانستان به بحث گرفته شود، اما این نهاد حاضر به گفت و گودر این باره نیست.

تا کنون هیچ نهاد حکومتی در بارۀ جزئیات این سرشماری چیزی نگفته است.

بربنیاد یافته های این نهاد، نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان واجد شرایط رأی دهی در انتخابات است.

این نهاد در بررسی می گوید که با به کارگیری از ماهواره جمعیت افغانستان را تخمین زده است. در گزارش این نهاد آمده است که از تمامی بخش های افغانستان تصویر برداری شده است و جمعیت این بخش ها با نظرداشت درجۀ گرما، تخمین زده شده است.

در این سرشماری جمعیت کابل، بیش ۴.۱ میلیون تن گفته شده است. این رقم حدود نیم میلیون تن کمتر از آمار ادارۀ احصایه مرکزی است.

در بخش های دیگر گزارش این نهاد نیز تفاوت هایی دیده می شوند. به گونۀ مثال، ادارۀ احصاییه مرکزی آمار جمعیت ولایت هلمند را بیش از نُه صد هزار تن گزارش داده است، اما این نهاد، جمعیت هلمند را بیش از دو میلیون تن گفته است.

این بررسی، جمعیت ولایت بغلان را بیش از یک میلیون و یک صد هزار تن نشان می دهد در حالی که ادارۀ احصایه مرکزی جمعیت این ولایت را در حدود نُه صد هزار تن گفته است.

بررسی های این نهاد، جمعیت ولایت های خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان و کنر را نیز از یافته های ادارۀ مرکزی احصاییه بیشتر نشان می دهد.

اما در این بررسی ها جمعیت ولایت های چون بامیان، و زابل در مقایسه با آمار اداره مرکزی احصایه کاهش یافته است.

شماری از نماینده گان مردم در شورای ملی، این سرشماری را معتبر نمی دانند.

ربابه پروانی، یکی از این نماینده گان می گوید: «سرشماری از طریق فضا و آن هم به کمک یکی از کشورهای خارجی زیاد دقیق نمی تواند باشد، هرچند که اگر سیاسی هم نباشد.»

عظیم قویاش، عضو مجلس سنا نیز می افزاید: «سرشماری دقیق نیست چون وضعیت امنیتی را ما و شما بهتر می توانیم درک کنیم که این وضعیت این اجازه را برای ما و شما نمی دهد که سرشماری دقیق در سراسر کشور انجام شود.»

این سرشماری در حالی صورت می گیرد که تاکنون نفوس افغانستان به گونۀ دقیق مشخص نیست. پیش از این، آمارهای غیررسمی، مجموع نفوس افغانستان را بیش از ۳۰میلیون تن تخمین زده بود.

هم‌رسانی کنید