Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از افزایش انفجار ماین‌های مقناطیسی در کابل

با افزایش انفجارهای برخاسته از ماین‌های مقناطیسی در شهر کابل، پایتخت نشینان نهادهای امنیتی را در جلوگیری این انفجارها ناکام می‌دانند.

از این میان، نظامیان پیشین، ساخت ماین‌های مقناطیسی را در داخل کشور ساده می‌دانند و می‌‎گویند که ناتوانی مدیریتی سبب شده‌است تا این نهادها نتوانند جلو افزایش روزافزون انفجارهای برخاسته از ماین‌های مقناطیسی را بگیرد.

داوود امین، فرماندۀ پیشین پولیس کابل اظهار داشت: «وزارت‌های امنیتی به خصوص نهادهای کشفی ما در این رابطه کارهای شان بی نتیجه است.»

جاوید کوهستانی، نظامی پیشین نیز افزود: «ضعف مدیریت در ساختار کدری رهبری نهادهای امنیتی افغانستان که هیچ کدام اکادمیک، تحصیل کرده و دارای تجربه عالی نیستند و مدیریت شان درست نیست و کابل در محاصره است.»

تنها به روز شنبه چهار انفجار ماین‌های مقناطیسی و یک رویداد ترور هدفمند در کابل رخ دادند. در این رویدادها سه تن جان باختند و شش تن دیگر زخم برداشتند.

شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که وقوع این انفجارها آنان را نگران کرده‌است. آن‌ها نهادهای امنیتی را در جلوگیری از وقوع این انفجارها ناکام می‌خوانند.

سهراب، گواۀ یک انفجار برخاسته از ماین مقناطیسی گفت: «همین جا انفجار شد. ترسیدم؛ نزدیک بود بمیرم. دولت باید جلو این وضعیت را بگیرد.»

احمد، گواۀ انفجار دیگر نیز اظهار داشت: «همین ماین‌های مقناطیسی در موترهای پولیس، اردو و امنیت ملی چسپانده می‌شود؛ این قدر بی توجهی که برای خود شان است به مردم چه خواهد کردند.»

هرچند تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت این رویدادها را نپذیرفته است، اما طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که اعضای شبکۀ حقانی پشت این رویدادها استند: «یافته‌های ما در پیوند به دست داشتن به این انفجارها نشان می‌دهد که اعضای شبکۀ حقانی مسؤول تبعیه ماین‌های مقناطیسی و کنار جاده‌ای هستند.»

هرچند ماه‌های گذشته بیشتر انفجارهای ماین‌های مقناطیسی در یکی دو بخش پایتخت از جمله غرب کابل بوده‌اند، اما در هفته‌های اخیر از انفجار این ماین‌ها در هربخش پایتخت گزارش می‌شود.

انتقادها از افزایش انفجار ماین‌های مقناطیسی در کابل

تنها به روز شنبه چهار انفجار ماین‌های مقناطیسی و یک رویداد ترور هدفمند در کابل رخ دادند. در این رویدادها سه تن جان باختند و شش تن دیگر زخم برداشتند.

تصویر بندانگشتی

با افزایش انفجارهای برخاسته از ماین‌های مقناطیسی در شهر کابل، پایتخت نشینان نهادهای امنیتی را در جلوگیری این انفجارها ناکام می‌دانند.

از این میان، نظامیان پیشین، ساخت ماین‌های مقناطیسی را در داخل کشور ساده می‌دانند و می‌‎گویند که ناتوانی مدیریتی سبب شده‌است تا این نهادها نتوانند جلو افزایش روزافزون انفجارهای برخاسته از ماین‌های مقناطیسی را بگیرد.

داوود امین، فرماندۀ پیشین پولیس کابل اظهار داشت: «وزارت‌های امنیتی به خصوص نهادهای کشفی ما در این رابطه کارهای شان بی نتیجه است.»

جاوید کوهستانی، نظامی پیشین نیز افزود: «ضعف مدیریت در ساختار کدری رهبری نهادهای امنیتی افغانستان که هیچ کدام اکادمیک، تحصیل کرده و دارای تجربه عالی نیستند و مدیریت شان درست نیست و کابل در محاصره است.»

تنها به روز شنبه چهار انفجار ماین‌های مقناطیسی و یک رویداد ترور هدفمند در کابل رخ دادند. در این رویدادها سه تن جان باختند و شش تن دیگر زخم برداشتند.

شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که وقوع این انفجارها آنان را نگران کرده‌است. آن‌ها نهادهای امنیتی را در جلوگیری از وقوع این انفجارها ناکام می‌خوانند.

سهراب، گواۀ یک انفجار برخاسته از ماین مقناطیسی گفت: «همین جا انفجار شد. ترسیدم؛ نزدیک بود بمیرم. دولت باید جلو این وضعیت را بگیرد.»

احمد، گواۀ انفجار دیگر نیز اظهار داشت: «همین ماین‌های مقناطیسی در موترهای پولیس، اردو و امنیت ملی چسپانده می‌شود؛ این قدر بی توجهی که برای خود شان است به مردم چه خواهد کردند.»

هرچند تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت این رویدادها را نپذیرفته است، اما طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که اعضای شبکۀ حقانی پشت این رویدادها استند: «یافته‌های ما در پیوند به دست داشتن به این انفجارها نشان می‌دهد که اعضای شبکۀ حقانی مسؤول تبعیه ماین‌های مقناطیسی و کنار جاده‌ای هستند.»

هرچند ماه‌های گذشته بیشتر انفجارهای ماین‌های مقناطیسی در یکی دو بخش پایتخت از جمله غرب کابل بوده‌اند، اما در هفته‌های اخیر از انفجار این ماین‌ها در هربخش پایتخت گزارش می‌شود.

هم‌رسانی کنید