تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

انتقادها از نبود راهبرد مبارزه با فساد اداری در حکومت

رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید که حکومت تا هنوز راهبرد مبارزه با فساد اداری را ندارد و در نبود این راهبرد، مبارزه با فساد راهش را نمی یابد.

غلام حسین فخری، رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری تأکید دارد که باید هر چه زودتر این راهبرد ساخته شود تا مبارزه با فساد اداری مؤثر واقع شود.

آقای فخری می افزاید: «استراتیژی جدید باید ترتیب شود تا ما بتوانیم که برنامه های کوتاه مدت و درازمدت را عملی بسازیم، و بر بنیاد این استراتیژی، کار و فعالیت های خود را به پیش ببریم.»

از سوی دیگر، دیده بان شفافیت افغانستان، حکومت وحدت ملی را در ساختن راهبرد مبارزه با فساد اداری ناکام می داند.

سید اکرام افضلی، رییس این نهاد می‏گوید که حکومت وحدت ملی در نشست بروکسل تعهد کرده بود که این راهبرد را در مدت ۹ماه آماده می کند، اما حکومت تاکنون این راهبرد را نساخته است.

رییس دیده بان شفافیت افغانستان بیان داشت: «نداشتن این استراتیژی به این معنا است که حکومت واقعأ یک دورنمایی برای مبارزه با فساد ندارد و متأسفانه این کار هنوز هم در اولویت های حکومت قرار ندارد.»

هم زمان با این، شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‏گوی رییس جمهور در بارۀ این راهبرد چیزی نمی‏ گوید و پرسش طلوع نیوز را در این باره، با تأکید بر تلاش حکومت در کار مبارزه با فساد پاسخ می دهد.

آقای مرتضوی می‎گوید: «حکومت برنامه های واضح و مشخصی در کار مبارزه با فساد روی دست دارد، پنج وزارت خانۀ که بیشترین عواید را دارد و پنج ادارۀ که بیشترین مصرف را دارد، تحت کار است که ما بتوانیم با فساد مقابله کنیم.»

نهادهای مبارزه با فساد یک دست نبودن سیاست ها و برنامه های حکومت وحدت ملی را در کار مبارزه با فساد اداری از چالش هایی می دانند که اگر برای از میان برداشتن آن کاری نشود، تلاش های حکومت در مبارزه با فساد اداری دست آوردهای چشم گیری نخواهند داشت.

افغانستان

انتقادها از نبود راهبرد مبارزه با فساد اداری در حکومت

در حالی که نماینده گان غربی در کابل، پیکار حکومت را در برابر فساد می ستایند، اما نهادهای مبارزه با فساد اداری در کشور می گویند که حکومت در کار مبارزه با فساد راهبردی ندارد و این نهادها در نبود چنین راهبرد در بی برنامه گی به سر می برند.

تصویر بندانگشتی

رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید که حکومت تا هنوز راهبرد مبارزه با فساد اداری را ندارد و در نبود این راهبرد، مبارزه با فساد راهش را نمی یابد.

غلام حسین فخری، رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری تأکید دارد که باید هر چه زودتر این راهبرد ساخته شود تا مبارزه با فساد اداری مؤثر واقع شود.

آقای فخری می افزاید: «استراتیژی جدید باید ترتیب شود تا ما بتوانیم که برنامه های کوتاه مدت و درازمدت را عملی بسازیم، و بر بنیاد این استراتیژی، کار و فعالیت های خود را به پیش ببریم.»

از سوی دیگر، دیده بان شفافیت افغانستان، حکومت وحدت ملی را در ساختن راهبرد مبارزه با فساد اداری ناکام می داند.

سید اکرام افضلی، رییس این نهاد می‏گوید که حکومت وحدت ملی در نشست بروکسل تعهد کرده بود که این راهبرد را در مدت ۹ماه آماده می کند، اما حکومت تاکنون این راهبرد را نساخته است.

رییس دیده بان شفافیت افغانستان بیان داشت: «نداشتن این استراتیژی به این معنا است که حکومت واقعأ یک دورنمایی برای مبارزه با فساد ندارد و متأسفانه این کار هنوز هم در اولویت های حکومت قرار ندارد.»

هم زمان با این، شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‏گوی رییس جمهور در بارۀ این راهبرد چیزی نمی‏ گوید و پرسش طلوع نیوز را در این باره، با تأکید بر تلاش حکومت در کار مبارزه با فساد پاسخ می دهد.

آقای مرتضوی می‎گوید: «حکومت برنامه های واضح و مشخصی در کار مبارزه با فساد روی دست دارد، پنج وزارت خانۀ که بیشترین عواید را دارد و پنج ادارۀ که بیشترین مصرف را دارد، تحت کار است که ما بتوانیم با فساد مقابله کنیم.»

نهادهای مبارزه با فساد یک دست نبودن سیاست ها و برنامه های حکومت وحدت ملی را در کار مبارزه با فساد اداری از چالش هایی می دانند که اگر برای از میان برداشتن آن کاری نشود، تلاش های حکومت در مبارزه با فساد اداری دست آوردهای چشم گیری نخواهند داشت.

هم‌رسانی کنید