تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد جنرال دوستم از سیاست رییس‌جمهور در پیوند به صلح و امنیت

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور، می‌گوید که اشرف غنی، توانایی شکستن شاخ یک آهو را هم ندارد.

جنرال دوستم این گپ را در واکنش به گفته‌های اخیر رییس‌جمهور غنی می زند که بر شکستن شاخ‌های پلاستیک رهبران، از سوی خودش تأکید کرده بود.

معاون نخست رییس جمهور، در نشستی در شهر شبرغان جوزجان، بر تلاش‌هایش از بهر تأمین صلح در کشور تأکید می ورزد.

دوستم، در نشستی با نماینده‌گان بخش‌های گونه‌گون مردم جوزجان، چگونه‌گی برخورد حکومت را در کار از میان برداشتن چالش‌های امنیتی در کشور و پرداختن به روند صلح به پرسش می گیرد.

دوستم  گفت:«دیدیم  این هشت ماه، هفت ماه قریب، با امریکایی ها پروسه صلح دوام کرد، بین الافغانی یا حکومت ما و شما شاید زیادتر هم دوام کند.»

در همین حال، جنرال دوستم، هنگام سر زدن به چند آهویی که در خانه اش در شبرغان نگهداری می شوند، به بخشی از گفته‌های چند روز پیش غنی، در یکی از برنامه های انتخاباتی اش می پردازد.

اشرف غنی - رییس جمهور چند روز قبل گفته بود:«یا خداوند قوت بده که آنان که خود را زورمند می گویند و حقوق مردم را تلف می کنند، زانوهای شان را تاب بدهم. تنها زانوهای شان را تاب ندادم، شاخ های پلاستیکی شان را هم شکستاندم.»

دوستم می افزاید:«کدام آهوی بی شاخ را دیده که گفته شاخ های شان را شکستاندیم. این آهوها را ندیده است. داکتر صاحب اشرف غنی! (شاخ های این ها) پلاستیکی نیست! به خدا، از نیزه هم تیزتر است!»   

جنرال دوستم که مدت هاست در شمال به سر می برد، تأکید می ورزد که از بهر تأمین صلح در کشور، به تلاش هایی ادامه خواهد داد.

انتقاد جنرال دوستم از سیاست رییس‌جمهور در پیوند به صلح و امنیت

دوستم، در نشستی با نماینده‌گان بخش‌های گونه‌گون مردم جوزجان، چگونه‌گی برخورد حکومت را در کار از میان برداشتن چالش‌های امنیتی در کشور و پرداختن به روند صلح به پرسش می گیرد.

Thumbnail

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور، می‌گوید که اشرف غنی، توانایی شکستن شاخ یک آهو را هم ندارد.

جنرال دوستم این گپ را در واکنش به گفته‌های اخیر رییس‌جمهور غنی می زند که بر شکستن شاخ‌های پلاستیک رهبران، از سوی خودش تأکید کرده بود.

معاون نخست رییس جمهور، در نشستی در شهر شبرغان جوزجان، بر تلاش‌هایش از بهر تأمین صلح در کشور تأکید می ورزد.

دوستم، در نشستی با نماینده‌گان بخش‌های گونه‌گون مردم جوزجان، چگونه‌گی برخورد حکومت را در کار از میان برداشتن چالش‌های امنیتی در کشور و پرداختن به روند صلح به پرسش می گیرد.

دوستم  گفت:«دیدیم  این هشت ماه، هفت ماه قریب، با امریکایی ها پروسه صلح دوام کرد، بین الافغانی یا حکومت ما و شما شاید زیادتر هم دوام کند.»

در همین حال، جنرال دوستم، هنگام سر زدن به چند آهویی که در خانه اش در شبرغان نگهداری می شوند، به بخشی از گفته‌های چند روز پیش غنی، در یکی از برنامه های انتخاباتی اش می پردازد.

اشرف غنی - رییس جمهور چند روز قبل گفته بود:«یا خداوند قوت بده که آنان که خود را زورمند می گویند و حقوق مردم را تلف می کنند، زانوهای شان را تاب بدهم. تنها زانوهای شان را تاب ندادم، شاخ های پلاستیکی شان را هم شکستاندم.»

دوستم می افزاید:«کدام آهوی بی شاخ را دیده که گفته شاخ های شان را شکستاندیم. این آهوها را ندیده است. داکتر صاحب اشرف غنی! (شاخ های این ها) پلاستیکی نیست! به خدا، از نیزه هم تیزتر است!»   

جنرال دوستم که مدت هاست در شمال به سر می برد، تأکید می ورزد که از بهر تأمین صلح در کشور، به تلاش هایی ادامه خواهد داد.

هم‌رسانی کنید