تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حملۀ داعش بر مرکز فرهنگی تبیان، انتقادها از سیاست امنیتی حکومت

بیشتر زخمیان و جان باخته‌گان حمله انتحاری گروه داعش  بر مرکز فرهنگی تبیان به شفاخانۀ استقلال انتقال داده شده اند.

پزشکان این شفاخانه می‌گویند که بیشتر قربانیان این رویداد جوانان استند. 

مسؤل مرکز فرهنگی نهاد تبیان که در میان زخمی شده‌گان است می‌گوید که در حدود دو صد تن در مراسم فرهنگی امروز شرکت کرده بودند که حمله انتحاری رخ داد.

بعد از وقوع انفجار خانواده‌های  قربانیان در شفاخانۀ استقلال ریختند تا عزیزان شان را که در هنگام حمله انتحاری در مرکز فرهنگی تبیان بودند، ببینند وهمه سراسیمه و پریشان بودند. 

شماری از خانواده‌های قربانیان خشمگین استند و به رهبران حکومت را به ناتوانی متهم می سازند.

مسؤل مرکز فرهنگی نهاد تبیان که در میان زخمی شده‌گان است می‌گوید که در حدود دو صد تن در مراسم فرهنگی امروز شرکت کرده بودند که حمله انتحاری رخ داد.

سید باقر ، رییس مرکز فرهنگی تبیان گفته است:"آنجا تقریبا در حدود دوصد نفر جمعیت بود."

رابعه، زخمی رویداد گفت:"در عین سخنرانی یک بار انتحاری شد. کل جای آتش گرفت. دیگر نمیفهمم که چه قسم برآمدیم."

زخمی دیگر رویداد محمد عظیم گفت:" یک وقت دیدم که در همه چیز در حال سوختن است. همه مردم میسوزه. خودم وضعیت ام خراب بود."

تمامی زخمیان این رویداد سوخته اند.

یک شهروند معترض محمد حسن رضایی خطاب به رهبران حکومت گفت:"بخاطر منافع خود بخاطر چوکی مردم غریب را قربان نکنه. کسای را که میبینی نه بچه وزیر نه بچه وکیل است. نی بچه رییس جمهور استه کلش غریب است کلش کسای است که بخاطر آموزش میرفتند."

محمد اسماعیل پزشک شفاخانه استقلال گفت:"زیادتر شان سوختند زیادتر شان اعضای شان قطع شده."

زخمی شده گان از حکومت می خواهند تا امنیت نهاد های فرهنگی و دینی را تامین نماید.

صابر نصیب رییس شفاخانه استقلال گفت:"پنج نفرش وخیم است، دیگرایش قابل تشویش نیست انشاالله داکتر صاحبا سرش کار میکنند و ما امیدوار استیم به زودترین فرصت خوب شوند."

صابر نصیب رییس شفاخانه استقلال گفت:"پنج نفرش وخیم است، دیگرایش قابل تشویش نیست انشاالله داکتر صاحبا سرش کار میکنند و ما امیدوار استیم به زودترین فرصت خوب شوند."

مرکز فرهنگی تبیان در حدود سیزده سال است که در افغانستان کار می کند.

حملۀ مرگبار امروز در کابل که از سوی شاخه خراسان این گروه انجام شد هفتمین حمله است که از سوی این گروه در شهر کابل از ماه اکتوبر سال گذشته  تا کنون سازمان دهی میشود. در این حمله ها بیشتر از یکصدوسی تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. حملات داعش بر پایخت بیشتر از حملاتی است که در این مدت از سوی گروه طالبان راه اندازی شده است. داعش همچنان حملات مرگبار دیگر را در ولایت شرقی ننگرهار انجام داده است. 

افغانستان

حملۀ داعش بر مرکز فرهنگی تبیان، انتقادها از سیاست امنیتی حکومت

زخمی دیگر رویداد محمد عظیم گفت:" یک وقت دیدم که در همه چیز در حال سوختن است. همه مردم میسوزه. خودم وضعیت ام خراب بود."

Thumbnail

بیشتر زخمیان و جان باخته‌گان حمله انتحاری گروه داعش  بر مرکز فرهنگی تبیان به شفاخانۀ استقلال انتقال داده شده اند.

پزشکان این شفاخانه می‌گویند که بیشتر قربانیان این رویداد جوانان استند. 

مسؤل مرکز فرهنگی نهاد تبیان که در میان زخمی شده‌گان است می‌گوید که در حدود دو صد تن در مراسم فرهنگی امروز شرکت کرده بودند که حمله انتحاری رخ داد.

بعد از وقوع انفجار خانواده‌های  قربانیان در شفاخانۀ استقلال ریختند تا عزیزان شان را که در هنگام حمله انتحاری در مرکز فرهنگی تبیان بودند، ببینند وهمه سراسیمه و پریشان بودند. 

شماری از خانواده‌های قربانیان خشمگین استند و به رهبران حکومت را به ناتوانی متهم می سازند.

مسؤل مرکز فرهنگی نهاد تبیان که در میان زخمی شده‌گان است می‌گوید که در حدود دو صد تن در مراسم فرهنگی امروز شرکت کرده بودند که حمله انتحاری رخ داد.

سید باقر ، رییس مرکز فرهنگی تبیان گفته است:"آنجا تقریبا در حدود دوصد نفر جمعیت بود."

رابعه، زخمی رویداد گفت:"در عین سخنرانی یک بار انتحاری شد. کل جای آتش گرفت. دیگر نمیفهمم که چه قسم برآمدیم."

زخمی دیگر رویداد محمد عظیم گفت:" یک وقت دیدم که در همه چیز در حال سوختن است. همه مردم میسوزه. خودم وضعیت ام خراب بود."

تمامی زخمیان این رویداد سوخته اند.

یک شهروند معترض محمد حسن رضایی خطاب به رهبران حکومت گفت:"بخاطر منافع خود بخاطر چوکی مردم غریب را قربان نکنه. کسای را که میبینی نه بچه وزیر نه بچه وکیل است. نی بچه رییس جمهور استه کلش غریب است کلش کسای است که بخاطر آموزش میرفتند."

محمد اسماعیل پزشک شفاخانه استقلال گفت:"زیادتر شان سوختند زیادتر شان اعضای شان قطع شده."

زخمی شده گان از حکومت می خواهند تا امنیت نهاد های فرهنگی و دینی را تامین نماید.

صابر نصیب رییس شفاخانه استقلال گفت:"پنج نفرش وخیم است، دیگرایش قابل تشویش نیست انشاالله داکتر صاحبا سرش کار میکنند و ما امیدوار استیم به زودترین فرصت خوب شوند."

صابر نصیب رییس شفاخانه استقلال گفت:"پنج نفرش وخیم است، دیگرایش قابل تشویش نیست انشاالله داکتر صاحبا سرش کار میکنند و ما امیدوار استیم به زودترین فرصت خوب شوند."

مرکز فرهنگی تبیان در حدود سیزده سال است که در افغانستان کار می کند.

حملۀ مرگبار امروز در کابل که از سوی شاخه خراسان این گروه انجام شد هفتمین حمله است که از سوی این گروه در شهر کابل از ماه اکتوبر سال گذشته  تا کنون سازمان دهی میشود. در این حمله ها بیشتر از یکصدوسی تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. حملات داعش بر پایخت بیشتر از حملاتی است که در این مدت از سوی گروه طالبان راه اندازی شده است. داعش همچنان حملات مرگبار دیگر را در ولایت شرقی ننگرهار انجام داده است. 

هم‌رسانی کنید