Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امین کریم: حکمتیار تا چند هفته دیگر به کابل می‌آید

حزب اسلامی حکمتیار می‌گوید که رهبر این حزب در جبهه‌های نبرد در افغانستان است و تا چند هفته آینده به پایتخت خواهد آمد.

امین کریم، مسوول گروه گفت و گو کننده حزب اسلامی می‌افزاید که کمیسیون‌های عملی سازی توافق نامه صلح این حزب و حکومت وحدت ملی روی زمینه سازی برای تامین امنیت و محل بود و باش آقای حکمتیار کار می‌کنند و احتمال دارد این کارها تا دو یا سه هفتۀ آینده به پایان برسند.

وی گفت: «برادر مجاهد ما در سنگرهای جهاد استند و در کشور خود استند و در کابل حضور پیدا خواهند کرد.»

پس از در حدود چهار ماه از امضای توافق‌نامۀ صلح حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی حکمتیار، یک نمایندۀ با صلاحیت این حزب می‌گوید که کمیته‌های عملی ساختن این تفاهم‌نامه روی مسایل تامین امنیت، آزادی زندانیان این حزب، توزیع زمین برای مهاجرین و رفع ملاحظات امنیتی و نظامی آقای حکمتیار کار می‌کنند. 

این نمایندۀ حزب اسلامی می‌افزاید که از فهرست نزدیک به پنج صد نفری زندانیان این حزب که به حکومت فرستاده شده اند، در حدود یک صد تن آنان تا هفته‌های آینده رها خواهند شد.

امین کریم، نماینده با صلاحیت حزب اسلامی حکمتیار، گفت: «این امکان ندارد که آقای حکمتیار در کابل باشند، اما فرزند یک مادر که در حزب اسلامی بوده در زندان باشد، و یا مهاجر ما زمین نداشته باشد، این مشکلات تخنیکی استند که امید واریم تا دو سه هفته آینده حل شوند.»

اکرم خپلواک مشاور ارشد رییس جمهور می‌گوید که پیش از آمدن آقای حکمتیار شماری از زندانیان حزب اسلامی که پرونده‌های شان بررسی شده‌اند، به نشانه حسن نیت از زندان آزاد خواهند شد.

حزب اسلامی گبلدین حکمتیار یک فهرست دو هزار و پنج صد نفری از زندانیان شان را به حکومت تسلیم کرده است، اما مشاور ارشد رییس جمهور می‌گوید که این فهرست به چهارصد و هشتاد و هشت تن کاهش یافته است، با این هم وی می‌افزاید که احتمال دارد که نام‌های شماری از طالبان نیز در این فهرست باشد و از همین رو احتمال می‌رود که شمار نام‌های این فهرست از این هم کمتر شود.

حزب اسلامی حکمتیار هزاران مرد مسلح در اختیار دارد و قرار است پس از آمدن رهبر این حزب به کابل، این افراد مسلح در نیروهای امنیتی جذب شوند. 

به گفته سخنگوی این حزب، در میان زندانیان حزب اسلامی که قرار است رها شوند شماری از افراد کلیدی حزب اسلامی نیز شامل اند.

 پیش از این حزب اسلامی در انتظار بیرون شدن نام رهبر این حزب از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بود، اما پس از مخالفت فرانسه و روسیه روند بررسی بیرون کشیدن نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد به درازا کشیده شد.

مشاور رییس جمهور می‌گوید که تلاش‌های دپلوماتیک برای قناعت دادن این کشورها و اخذ رای موافق آنان ادامه دارد.

حکومت هشت کمیته را برای اجرایی شدن توافق‌نامۀ صلح با حکمتیار ایجاد کرده است.

یکی از سخنگویان این حزب اعلام کرده بود که پنج صد تن مسوولیت تأمین امنیت آقای حکمتیار در کابل را به عهده خواهند داشت.  

امین کریم: حکمتیار تا چند هفته دیگر به کابل می‌آید

نمایندۀ حزب اسلامی می‌افزاید که از فهرست نزدیک به پنج صد نفری زندانیان این حزب که به حکومت فرستاده شده اند، در حدود یک صد تن آنان تا هفته‌های آینده رها خواهند شد

Thumbnail

حزب اسلامی حکمتیار می‌گوید که رهبر این حزب در جبهه‌های نبرد در افغانستان است و تا چند هفته آینده به پایتخت خواهد آمد.

امین کریم، مسوول گروه گفت و گو کننده حزب اسلامی می‌افزاید که کمیسیون‌های عملی سازی توافق نامه صلح این حزب و حکومت وحدت ملی روی زمینه سازی برای تامین امنیت و محل بود و باش آقای حکمتیار کار می‌کنند و احتمال دارد این کارها تا دو یا سه هفتۀ آینده به پایان برسند.

وی گفت: «برادر مجاهد ما در سنگرهای جهاد استند و در کشور خود استند و در کابل حضور پیدا خواهند کرد.»

پس از در حدود چهار ماه از امضای توافق‌نامۀ صلح حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی حکمتیار، یک نمایندۀ با صلاحیت این حزب می‌گوید که کمیته‌های عملی ساختن این تفاهم‌نامه روی مسایل تامین امنیت، آزادی زندانیان این حزب، توزیع زمین برای مهاجرین و رفع ملاحظات امنیتی و نظامی آقای حکمتیار کار می‌کنند. 

این نمایندۀ حزب اسلامی می‌افزاید که از فهرست نزدیک به پنج صد نفری زندانیان این حزب که به حکومت فرستاده شده اند، در حدود یک صد تن آنان تا هفته‌های آینده رها خواهند شد.

امین کریم، نماینده با صلاحیت حزب اسلامی حکمتیار، گفت: «این امکان ندارد که آقای حکمتیار در کابل باشند، اما فرزند یک مادر که در حزب اسلامی بوده در زندان باشد، و یا مهاجر ما زمین نداشته باشد، این مشکلات تخنیکی استند که امید واریم تا دو سه هفته آینده حل شوند.»

اکرم خپلواک مشاور ارشد رییس جمهور می‌گوید که پیش از آمدن آقای حکمتیار شماری از زندانیان حزب اسلامی که پرونده‌های شان بررسی شده‌اند، به نشانه حسن نیت از زندان آزاد خواهند شد.

حزب اسلامی گبلدین حکمتیار یک فهرست دو هزار و پنج صد نفری از زندانیان شان را به حکومت تسلیم کرده است، اما مشاور ارشد رییس جمهور می‌گوید که این فهرست به چهارصد و هشتاد و هشت تن کاهش یافته است، با این هم وی می‌افزاید که احتمال دارد که نام‌های شماری از طالبان نیز در این فهرست باشد و از همین رو احتمال می‌رود که شمار نام‌های این فهرست از این هم کمتر شود.

حزب اسلامی حکمتیار هزاران مرد مسلح در اختیار دارد و قرار است پس از آمدن رهبر این حزب به کابل، این افراد مسلح در نیروهای امنیتی جذب شوند. 

به گفته سخنگوی این حزب، در میان زندانیان حزب اسلامی که قرار است رها شوند شماری از افراد کلیدی حزب اسلامی نیز شامل اند.

 پیش از این حزب اسلامی در انتظار بیرون شدن نام رهبر این حزب از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بود، اما پس از مخالفت فرانسه و روسیه روند بررسی بیرون کشیدن نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد به درازا کشیده شد.

مشاور رییس جمهور می‌گوید که تلاش‌های دپلوماتیک برای قناعت دادن این کشورها و اخذ رای موافق آنان ادامه دارد.

حکومت هشت کمیته را برای اجرایی شدن توافق‌نامۀ صلح با حکمتیار ایجاد کرده است.

یکی از سخنگویان این حزب اعلام کرده بود که پنج صد تن مسوولیت تأمین امنیت آقای حکمتیار در کابل را به عهده خواهند داشت.  

هم‌رسانی کنید