Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احزاب سیاسی خواهان تشکیل یک هیئت همه‌گان شمول برای صلح استند

يک روز پس از خواست زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در باره ایجاد یک هیئت با صلاحیت و همه‌گان شمول در روند صلح، شورای عالی صلح یک نشست مشورتی را با احزاب سیاسی در باره صلح برگزار کرد.

احزاب سیاسی در این نشست می‌گویند که برای پیشبرد گفتگوهای صلح باید یک هیئت جامع و همه‌گان شمول شکل بگیرد.

این احزاب می‌گویند که حکومت تا اکنون طرح روشن و مشخصی در باره صلح نداشته است و این طرح نباید تنها افغانی باشد، بل دیدگاه‌های کشورهای منطقه، جهان و حتا طالبان در آن طرح گنجانیده شوند.

این احزاب در باره آغاز گفتگو های صلح و به نتیجه رسیدن این روند پیشنهاد هایی دارند:

محمد یونس قانونی، معاون رییس جمهور پیشین، گفت: «فقدان یک طرح روشن که مردم افغانستان در آن دخیل باشند بزرگترین چالش در برابر صلح است.»

سید حامد گیلانی، رهبر محاذ ملی، گفت: «اگر این مسئله ملی به یک اجماع ملی مبدل نشود به نتیجه دلخواه نمی رسد.»

برخی از این احزاب به این باور هستند که تلاش ها برای صلح تا اکنون نتیجه دلخواهی نداشته اند.

محمد عمر داوودزی، عضو رهبری شورای حراست و ثبات، گفت: «هفده سال قبل از یک نقطه نادرست آغاز کردیم و این نقطه نادرست این بود که ما از دشمن خواهان کمک شدیم.»

انوارالحق احدی، رهبر جبهه نوین افغانستان، گفت: «پروسه صلح اگر با انتخابات یک جا شود، فکر می کنم به نتیجه خواهد رسید.»

از سویی هم از به حاشیه کشانیده شدن روسیه، ایران و چین در گفتگوهای صلح انتقاد می‌شود.

عبدالکریم خرم، رییس دفتر رییس جمهور پیشین، گفت: «اعتماد منطقه را بدست آوردن و موضوع صلح را با آنها شریک ساختن فکر می کنم که به سود این روند است.»

شورای عالی صلح  در بارهء تلاش های تازه واشنگتن برای صلح خوشبین به نظر می‌رسد. 

محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح، گفت: «طرف هم با اکثریت قاطع طرفدار صلح استند و آماد گی دارند که پروسه صلح تعقیب شود.»

شورای عالی صلح گزینش زلمی خلیلزاد را همچون نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان یک پیشرفت در روند صلح و توجه امریکا به صلح افغانستان می داند.

قرار است که ترکیب یک هیات با صلاحیت و همه‌گان شمول برای گفتگو در باره صلح افغانستان در آینده نزدیک از سوی حکومت افغانستان اعلام شود - چیزی که خواست نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز بوده است.

احزاب سیاسی خواهان تشکیل یک هیئت همه‌گان شمول برای صلح استند

احزاب سیاسی در این نشست می‌گویند که برای پیشبرد گفتگوهای صلح باید یک هیئت جامع و همه‌گان شمول شکل بگیرد.

تصویر بندانگشتی

يک روز پس از خواست زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در باره ایجاد یک هیئت با صلاحیت و همه‌گان شمول در روند صلح، شورای عالی صلح یک نشست مشورتی را با احزاب سیاسی در باره صلح برگزار کرد.

احزاب سیاسی در این نشست می‌گویند که برای پیشبرد گفتگوهای صلح باید یک هیئت جامع و همه‌گان شمول شکل بگیرد.

این احزاب می‌گویند که حکومت تا اکنون طرح روشن و مشخصی در باره صلح نداشته است و این طرح نباید تنها افغانی باشد، بل دیدگاه‌های کشورهای منطقه، جهان و حتا طالبان در آن طرح گنجانیده شوند.

این احزاب در باره آغاز گفتگو های صلح و به نتیجه رسیدن این روند پیشنهاد هایی دارند:

محمد یونس قانونی، معاون رییس جمهور پیشین، گفت: «فقدان یک طرح روشن که مردم افغانستان در آن دخیل باشند بزرگترین چالش در برابر صلح است.»

سید حامد گیلانی، رهبر محاذ ملی، گفت: «اگر این مسئله ملی به یک اجماع ملی مبدل نشود به نتیجه دلخواه نمی رسد.»

برخی از این احزاب به این باور هستند که تلاش ها برای صلح تا اکنون نتیجه دلخواهی نداشته اند.

محمد عمر داوودزی، عضو رهبری شورای حراست و ثبات، گفت: «هفده سال قبل از یک نقطه نادرست آغاز کردیم و این نقطه نادرست این بود که ما از دشمن خواهان کمک شدیم.»

انوارالحق احدی، رهبر جبهه نوین افغانستان، گفت: «پروسه صلح اگر با انتخابات یک جا شود، فکر می کنم به نتیجه خواهد رسید.»

از سویی هم از به حاشیه کشانیده شدن روسیه، ایران و چین در گفتگوهای صلح انتقاد می‌شود.

عبدالکریم خرم، رییس دفتر رییس جمهور پیشین، گفت: «اعتماد منطقه را بدست آوردن و موضوع صلح را با آنها شریک ساختن فکر می کنم که به سود این روند است.»

شورای عالی صلح  در بارهء تلاش های تازه واشنگتن برای صلح خوشبین به نظر می‌رسد. 

محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح، گفت: «طرف هم با اکثریت قاطع طرفدار صلح استند و آماد گی دارند که پروسه صلح تعقیب شود.»

شورای عالی صلح گزینش زلمی خلیلزاد را همچون نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان یک پیشرفت در روند صلح و توجه امریکا به صلح افغانستان می داند.

قرار است که ترکیب یک هیات با صلاحیت و همه‌گان شمول برای گفتگو در باره صلح افغانستان در آینده نزدیک از سوی حکومت افغانستان اعلام شود - چیزی که خواست نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز بوده است.

هم‌رسانی کنید