تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دومین حملۀ حکمتیار به رسانه‌ها پس از ظاهر شدن در انظار عمومی

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در نخستین سخنرانی اش پس از بیست سال رسانه‌ها را لعین خطاب کرد و در دومین سخنرانی اش برخی از رسانه‌ها را شریر گفت و تاکید ورزید که باید جلو این رسانه ها گرفته شود.

در واکنش به گفته‌های آقای حکمتیار در مورد رسانه ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور امروز یکشنبه تاکید کرد که هیچ مقام و حزب و جریانی نمی تواند بر رسانه‌ها محدودیت ایجاد نماید.

سید آقا فاضل سانچارکی، معین  وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است:"هیچ مقام هیچ جناحی حزبی یا جریانی نمی تواند که فعالیت ازاد رسانه ها را محدود بسازد."

در همین حال، نهادهای حمایت از آزادی رسانه ها نیز، این گفته های گلبدین حکمتیار را اهانت به رسانه ها می دانند.

در حالی که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، در نخستین سخنرانی اش در ولایت لغمان بر رسانه ها تاخت و بر ان ها لعنت فرستاد، نهاد های دفاع از رسانه ها و خبرنگاران،  گفته های حکمتیار را توهین بر رسانه ها می دانند و تاکید می ورزند که چنین گفته ها برای رسانه های کشور پذیرفتنی نیستند.

حکمتیار گفته است:"من بر همه مردم صدا میزنم که بیاید و دهان این رسانه های شریر را خاموش بسازیم،  مردم را از شر اینها نجات بدهیم...اینها فتنه های بسیار بسیاری بسیاری را ایجاد کردند.به مخالفین انگیزه جنگ را میدهند... در میان قوم ها اختلاف ها و درگیری ها را میاورند."

نجیب شریفی، رییس کمیتۀ مصونیت خبرنگاران گفته است:"حکمتیار صاحب دو روز نمیشه که به افغانستان امدندو مستقیم به ادرس رسانه ها حمله میکنند پیشنهاد من به حکمتیار صاحب این است که ابتدا یک درک درست و مطالعه درست از رسانه ها داشته باشند."

نهاد های حمایت از رساننه ها اقای حکمتیار را تندرو و با دیدگاه های کهنه می دانند و بدین باوراستند که وی بر رسانه ها، مردم سالاری و آزادی بیان باور ندارد و خواهد کوشید تا بر رسانه ها فشار ایجاد نماید.

نادر نادری، سفیر آزادی بیان گفته است:" هر حزب سیاسی را باید ما حساب ده بسازیم مکلف بسازیم بر انچه که در ظرف ۱۵ سال به ارزش خون و به قیمت خون به دست اوردیم انر انها هم باید پاسداری کنند و رعایت کنند."

سنجر سهیل، خبرنگار گفته است:" اقای حکمتیار  با تحولاتی که امده زیاد اشنا نیست چون کسی که بیست و چند سال در غار کوه پت شده باشد با وضعیت زنده گی که در بیست سال تجربه کردیو تحولاتی که در جامعه امده زیاد اشنا نیست باید مطالعه کند."

وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که این گفته های گلبدین حکمتیار بر آزادی بیان در کشور اثری نخواهد داشت.

نهادهای حمایت از رسانه‌ها می گویند در حالی که سال پار میلادی سیزده خبرنگار در افغاسنتان جان باختند و این کشور پس از سوریه دومین کشور خونین برای رسانه هاست، حکومت نباید به مقام ها و جناح های تندرو اجازه بدهد که بر رسانه ها فشار بیاورد.

دومین حملۀ حکمتیار به رسانه‌ها پس از ظاهر شدن در انظار عمومی

در واکنش به گفته‌های آقای حکمتیار در مورد رسانه ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور امروز یکشنبه تاکید کرد که هیچ مقام و حزب و جریانی نمی تواند بر رسانه‌ها محدودیت ایجاد نماید.

Thumbnail

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در نخستین سخنرانی اش پس از بیست سال رسانه‌ها را لعین خطاب کرد و در دومین سخنرانی اش برخی از رسانه‌ها را شریر گفت و تاکید ورزید که باید جلو این رسانه ها گرفته شود.

در واکنش به گفته‌های آقای حکمتیار در مورد رسانه ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور امروز یکشنبه تاکید کرد که هیچ مقام و حزب و جریانی نمی تواند بر رسانه‌ها محدودیت ایجاد نماید.

سید آقا فاضل سانچارکی، معین  وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است:"هیچ مقام هیچ جناحی حزبی یا جریانی نمی تواند که فعالیت ازاد رسانه ها را محدود بسازد."

در همین حال، نهادهای حمایت از آزادی رسانه ها نیز، این گفته های گلبدین حکمتیار را اهانت به رسانه ها می دانند.

در حالی که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، در نخستین سخنرانی اش در ولایت لغمان بر رسانه ها تاخت و بر ان ها لعنت فرستاد، نهاد های دفاع از رسانه ها و خبرنگاران،  گفته های حکمتیار را توهین بر رسانه ها می دانند و تاکید می ورزند که چنین گفته ها برای رسانه های کشور پذیرفتنی نیستند.

حکمتیار گفته است:"من بر همه مردم صدا میزنم که بیاید و دهان این رسانه های شریر را خاموش بسازیم،  مردم را از شر اینها نجات بدهیم...اینها فتنه های بسیار بسیاری بسیاری را ایجاد کردند.به مخالفین انگیزه جنگ را میدهند... در میان قوم ها اختلاف ها و درگیری ها را میاورند."

نجیب شریفی، رییس کمیتۀ مصونیت خبرنگاران گفته است:"حکمتیار صاحب دو روز نمیشه که به افغانستان امدندو مستقیم به ادرس رسانه ها حمله میکنند پیشنهاد من به حکمتیار صاحب این است که ابتدا یک درک درست و مطالعه درست از رسانه ها داشته باشند."

نهاد های حمایت از رساننه ها اقای حکمتیار را تندرو و با دیدگاه های کهنه می دانند و بدین باوراستند که وی بر رسانه ها، مردم سالاری و آزادی بیان باور ندارد و خواهد کوشید تا بر رسانه ها فشار ایجاد نماید.

نادر نادری، سفیر آزادی بیان گفته است:" هر حزب سیاسی را باید ما حساب ده بسازیم مکلف بسازیم بر انچه که در ظرف ۱۵ سال به ارزش خون و به قیمت خون به دست اوردیم انر انها هم باید پاسداری کنند و رعایت کنند."

سنجر سهیل، خبرنگار گفته است:" اقای حکمتیار  با تحولاتی که امده زیاد اشنا نیست چون کسی که بیست و چند سال در غار کوه پت شده باشد با وضعیت زنده گی که در بیست سال تجربه کردیو تحولاتی که در جامعه امده زیاد اشنا نیست باید مطالعه کند."

وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که این گفته های گلبدین حکمتیار بر آزادی بیان در کشور اثری نخواهد داشت.

نهادهای حمایت از رسانه‌ها می گویند در حالی که سال پار میلادی سیزده خبرنگار در افغاسنتان جان باختند و این کشور پس از سوریه دومین کشور خونین برای رسانه هاست، حکومت نباید به مقام ها و جناح های تندرو اجازه بدهد که بر رسانه ها فشار بیاورد.

هم‌رسانی کنید