Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دو کارمند طلوع‌نیوز در انفجار کابل جان باختند

صمیم فرامرز خبرنگار و رامز احمدی تصویر بردار طلوع نیوز در دومین حمله انتحاری شام چهارشنبه در دشت برچی کابل جان باختند.

این رویداد هنگامی رخ داد که این دو کارمند طلوع نیوز برای پوشش حمله نخست انتحاری در این محل که در یک ورزشگاه رخ داده بود رفته بودند.

گزارش ها می رسانند که حمله دوم با یک موتر پرُ از مواد منفجره، انجام شده است. 

صمیم فرامرز و رامز احمدی، شام چهارشنبه برای پوشش حمله انتحاریی که در یک ورزشگاه در دشت برچی رخ داده بود، به سوی محل رویداد رفتند؛ اما ساعتی بعد، خبر رسید که این دو کارمند طلوع نیوز با نزدیک به بیست تن دیگر که گفته می شود در میان شان کارمندان رسانه های دیگر نیز بودند، در انفجار دومی که برخاسته از منفجر شدن یک موتر پُر از مواد انفجاری گفته شده است، جان باختند و زخم برداشتند.

فرامرز و احمدی درست هنگامی آماج این رویداد قرار گرفتند که در حال گزارش دهی از وضعیت محل به همکاران شان در استدیوی مرکزی طلوع نیوز بودند.

صمیم فرامرز نزدیک به سال پیش به طلوع نیوز پیوست و در این مدت، افزون بر کار در بخش های فرهنگی و تهیه ده ها گزارش در باره فساد اداری و اوضاع اجتماعی در کشور، بیشتر به گزارش دهی از میدان های جنگ و پوشش حمله های انتحاری در پایتخت و دیگر بخش های کشور، نیز می پرداخت.

او که بیست و هشت سال داشت، در میان همکاران و دوستانش، به یک فرد استثنایی و دارای قلبی مهربان معروف بود.
آخرین پستی که از او در صفحه فس بوکش برجا مانده است، در باره روزمره گی های کار یک خبرنگاری چون خودش بود.  

رامز احمدی نیز هم چون فرامرز، در پوشش خبرهای روز در کشور و نیز تصویربرداری از بخش های جنگ زده، پیش تاز بود. وی بیش از چهارسال را برای طلوع نیوز کار کرد و افزون بر کار تصویربرداری، دانش آموز رشته حقوق هم بود. احمدی بیست و سه سال داشت و همواره برای تأمین نیازهای خانواده خودش و پیشرفت در کار و آموزش هایش می کوشید. او هم در فس بوکش، در آخرین روزها، عکس هایی را از یک سفر کاری اش پخش کرده بود. 

این دو تن در اوضاعی آماج دومین رویداد شام چهارشنبه قرار گرفتند که پیش از این، یار محمد توخی، یک تصویربردار دیگر طلوع نیوز هم در رویدادی مشابه، جانش را در منطقه شش درک کابل از دست داد.

حمله انتحاری بر موتر کارمندان موبی گروپ که در بیست جنوری سال دوهزار و شانزده میلادی رخ داد، نیز در شام یک چهارشنبه از اعضای رسانه ها قربانی گرفت.

دو کارمند طلوع‌نیوز در انفجار کابل جان باختند

صمیم فرامرز و رامز احمدی شام چهارشنبه برای پوشش حمله انتحاریی که در یک ورزشگاه در دشت برچی رخ داده بود رفته بودند. 

تصویر بندانگشتی

صمیم فرامرز خبرنگار و رامز احمدی تصویر بردار طلوع نیوز در دومین حمله انتحاری شام چهارشنبه در دشت برچی کابل جان باختند.

این رویداد هنگامی رخ داد که این دو کارمند طلوع نیوز برای پوشش حمله نخست انتحاری در این محل که در یک ورزشگاه رخ داده بود رفته بودند.

گزارش ها می رسانند که حمله دوم با یک موتر پرُ از مواد منفجره، انجام شده است. 

صمیم فرامرز و رامز احمدی، شام چهارشنبه برای پوشش حمله انتحاریی که در یک ورزشگاه در دشت برچی رخ داده بود، به سوی محل رویداد رفتند؛ اما ساعتی بعد، خبر رسید که این دو کارمند طلوع نیوز با نزدیک به بیست تن دیگر که گفته می شود در میان شان کارمندان رسانه های دیگر نیز بودند، در انفجار دومی که برخاسته از منفجر شدن یک موتر پُر از مواد انفجاری گفته شده است، جان باختند و زخم برداشتند.

فرامرز و احمدی درست هنگامی آماج این رویداد قرار گرفتند که در حال گزارش دهی از وضعیت محل به همکاران شان در استدیوی مرکزی طلوع نیوز بودند.

صمیم فرامرز نزدیک به سال پیش به طلوع نیوز پیوست و در این مدت، افزون بر کار در بخش های فرهنگی و تهیه ده ها گزارش در باره فساد اداری و اوضاع اجتماعی در کشور، بیشتر به گزارش دهی از میدان های جنگ و پوشش حمله های انتحاری در پایتخت و دیگر بخش های کشور، نیز می پرداخت.

او که بیست و هشت سال داشت، در میان همکاران و دوستانش، به یک فرد استثنایی و دارای قلبی مهربان معروف بود.
آخرین پستی که از او در صفحه فس بوکش برجا مانده است، در باره روزمره گی های کار یک خبرنگاری چون خودش بود.  

رامز احمدی نیز هم چون فرامرز، در پوشش خبرهای روز در کشور و نیز تصویربرداری از بخش های جنگ زده، پیش تاز بود. وی بیش از چهارسال را برای طلوع نیوز کار کرد و افزون بر کار تصویربرداری، دانش آموز رشته حقوق هم بود. احمدی بیست و سه سال داشت و همواره برای تأمین نیازهای خانواده خودش و پیشرفت در کار و آموزش هایش می کوشید. او هم در فس بوکش، در آخرین روزها، عکس هایی را از یک سفر کاری اش پخش کرده بود. 

این دو تن در اوضاعی آماج دومین رویداد شام چهارشنبه قرار گرفتند که پیش از این، یار محمد توخی، یک تصویربردار دیگر طلوع نیوز هم در رویدادی مشابه، جانش را در منطقه شش درک کابل از دست داد.

حمله انتحاری بر موتر کارمندان موبی گروپ که در بیست جنوری سال دوهزار و شانزده میلادی رخ داد، نیز در شام یک چهارشنبه از اعضای رسانه ها قربانی گرفت.

هم‌رسانی کنید