Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار هئیت نظامی افغان از پشاور

ارتش پاکستان می گوید که یک هیئت از ارتش افغانستان، روز جمعه از پشاور دیدار کرده است.

در یک خبرنامۀ ارتش پاکستان آمده است که این هیئت هفت نفری به رهبری محمد زمان وزیری، فرمانده ۲۰۱ سیلاب با مقام های نظامی پاکستان در پشاور دیدار کردند.

خبرنامه میافزاید که این هیئت در دیدار با مقام های پاکستانی در بارۀ مسایل دوجانبه، پیکار با هراس افگنی و میکانیزم ادارۀ درست مرزها گفت وگو کرده است.

این درحالی است که پاکستان ایجاد سیم خاردار و پاسگاه ها را در امتداد خط دیورند آغاز کرده است، اما مقام های افغان می گویند که پاکستان در برخی جاها این تاسیسات را درخاک افغانستان ایجاد کرده است.

دیدار هئیت نظامی افغان از پشاور

پاکستان در ماه مارچ سال روان میلادی، در امتداد خط دیورند به منظور جلوگیری از تهدیدات امنیتی حصار کشی را آغاز کرد.

Thumbnail

ارتش پاکستان می گوید که یک هیئت از ارتش افغانستان، روز جمعه از پشاور دیدار کرده است.

در یک خبرنامۀ ارتش پاکستان آمده است که این هیئت هفت نفری به رهبری محمد زمان وزیری، فرمانده ۲۰۱ سیلاب با مقام های نظامی پاکستان در پشاور دیدار کردند.

خبرنامه میافزاید که این هیئت در دیدار با مقام های پاکستانی در بارۀ مسایل دوجانبه، پیکار با هراس افگنی و میکانیزم ادارۀ درست مرزها گفت وگو کرده است.

این درحالی است که پاکستان ایجاد سیم خاردار و پاسگاه ها را در امتداد خط دیورند آغاز کرده است، اما مقام های افغان می گویند که پاکستان در برخی جاها این تاسیسات را درخاک افغانستان ایجاد کرده است.

هم‌رسانی کنید