تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

روز جهانی رسانه‌های آزاد؛ فعالیت‌ صد رسانه در کشور متوقف شده‌اند

وزارت اطلاعات و فرهنگ، در روز جهانی رسانه‌های آزاد می‌گوید که در جریان نزدیک به دوسال گذشته، در حدود صد رسانه‌ در افغانستان فعالیت‌ شان را متوقف کرده‌اند.

به گفتۀ مسؤولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، این رسانه‌ها بدلیل مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی جواز فعالیت‌های شان را لغو کرده‌اند.

با این همه، این مسؤولان می‌گویند در راستای بهبود امنیت خبرنگاران و رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت در برابر آنان رسیده‌گی نیز شده‌است.

سید آقا فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره گفت: «در نزده سال گذشته یک خبرنگار زندانی نداریم. شیوه‌ها و مکانیزم‌های رسیده‌گی به مشکلات رسانه‌ها ایجاد شده‌است. کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها در دوسال گذشته بیش از یک هزار و پنجصد پرونده خشونت را مورد بررسی قرار داده است و نهایی شده‌است.»

روز سوم می، برابر است با روز جهانی رسانه‌های آزاد. از این روز در بسیاری از کشورها گرامی‌داشت می‌شود.

این درحالی است که در کمتر از دوسال گذشته، میزان خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان به‌گونۀ بی‌پیشینه‌یی افزایش یافته‌اند.

در سال ۲۰۱۸میلادی، دست‌کم سیزده خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شدند و شماری هم زخم برداشتند. در سال ۲۰۱۹ نیز روند خشونت در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها ادامه یافت و حالا که پنج ماه از این سال می‌گذرد، تاکنون پنج خبرنگار و کارمند رسانه‌یی جان‌های شان را از دست داده‌اند.

شماری از خبرنگاران، تهدیدهای امنیتی، چالش‌ها برای دسترسی به اطلاعات و نیز نبود مصونیت کاری را از چالش‌های جدی در برابرکار رسانه‌یی در کشور می‌دانند.

فرشته، یکی از این خبرنگاران گفت:«بزرگ‌ترین مشکل ما در کار سانه‌یی و خبرنگاری این است که بعضأ مقام‌ها حاضر نمی‌شوند به گفت وگو. و اطلاعات که حق مردم است به دسترس قرار نمی‌دهند.»

نصرت پارسا، خبرنگار دیگر نیز افزود: «باید در این گفت وگوها (گفت‌وگو با طالبان) یکی از خطوط سرخ این باشد که آزادی رسانه‌ها و دست‌آوردها حفظ شود و این دست‌آوردها قربانی نشوند.»

میزان بلند تهدیدها در برابر خبرنگاران و افزایش خشونت در برابر آنان، باعث شده‌اند که افغانستان در میان یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران قرار بگیرد.

عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات بیان داشت: «هنوز فضای بستۀ حکومت‌داری که در گذشته‌ها وجود داشته‌است مانع این می‌شود که در بسیاری مواقع خبرنگاران که به اطلاعات نیاز دارند با مشکلات عدیده روبه‌رو استند.»

با این همه، شماری از شهروندان کشور می‌گویند که در گفت وگوهای صلح، حفظ آزادی رسانه‌ها یکی از خواست‌ها باید باشد.

افغانستان

روز جهانی رسانه‌های آزاد؛ فعالیت‌ صد رسانه در کشور متوقف شده‌اند

در نزدیک به دوسال گذشته، در حدود صد رسانه جوازهای فعالیت‌ شان را لغو کرده‌اند اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید در این مدت شماری از رسانه‌های دیگر تازه به فعالیت آغاز کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ، در روز جهانی رسانه‌های آزاد می‌گوید که در جریان نزدیک به دوسال گذشته، در حدود صد رسانه‌ در افغانستان فعالیت‌ شان را متوقف کرده‌اند.

به گفتۀ مسؤولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، این رسانه‌ها بدلیل مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی جواز فعالیت‌های شان را لغو کرده‌اند.

با این همه، این مسؤولان می‌گویند در راستای بهبود امنیت خبرنگاران و رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت در برابر آنان رسیده‌گی نیز شده‌است.

سید آقا فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره گفت: «در نزده سال گذشته یک خبرنگار زندانی نداریم. شیوه‌ها و مکانیزم‌های رسیده‌گی به مشکلات رسانه‌ها ایجاد شده‌است. کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها در دوسال گذشته بیش از یک هزار و پنجصد پرونده خشونت را مورد بررسی قرار داده است و نهایی شده‌است.»

روز سوم می، برابر است با روز جهانی رسانه‌های آزاد. از این روز در بسیاری از کشورها گرامی‌داشت می‌شود.

این درحالی است که در کمتر از دوسال گذشته، میزان خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان به‌گونۀ بی‌پیشینه‌یی افزایش یافته‌اند.

در سال ۲۰۱۸میلادی، دست‌کم سیزده خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شدند و شماری هم زخم برداشتند. در سال ۲۰۱۹ نیز روند خشونت در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها ادامه یافت و حالا که پنج ماه از این سال می‌گذرد، تاکنون پنج خبرنگار و کارمند رسانه‌یی جان‌های شان را از دست داده‌اند.

شماری از خبرنگاران، تهدیدهای امنیتی، چالش‌ها برای دسترسی به اطلاعات و نیز نبود مصونیت کاری را از چالش‌های جدی در برابرکار رسانه‌یی در کشور می‌دانند.

فرشته، یکی از این خبرنگاران گفت:«بزرگ‌ترین مشکل ما در کار سانه‌یی و خبرنگاری این است که بعضأ مقام‌ها حاضر نمی‌شوند به گفت وگو. و اطلاعات که حق مردم است به دسترس قرار نمی‌دهند.»

نصرت پارسا، خبرنگار دیگر نیز افزود: «باید در این گفت وگوها (گفت‌وگو با طالبان) یکی از خطوط سرخ این باشد که آزادی رسانه‌ها و دست‌آوردها حفظ شود و این دست‌آوردها قربانی نشوند.»

میزان بلند تهدیدها در برابر خبرنگاران و افزایش خشونت در برابر آنان، باعث شده‌اند که افغانستان در میان یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران قرار بگیرد.

عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات بیان داشت: «هنوز فضای بستۀ حکومت‌داری که در گذشته‌ها وجود داشته‌است مانع این می‌شود که در بسیاری مواقع خبرنگاران که به اطلاعات نیاز دارند با مشکلات عدیده روبه‌رو استند.»

با این همه، شماری از شهروندان کشور می‌گویند که در گفت وگوهای صلح، حفظ آزادی رسانه‌ها یکی از خواست‌ها باید باشد.

هم‌رسانی کنید