تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس عملیات ساحه‎یی کمیسیون انتخابات استعفا داده است

قلم یار، رییس عملیات ساحه یی کمیسیون مستقل انتخابات که متهم به فساد در این کمیسیون است، می‎گوید از سمتش استعفا داده است.

این درحالی است که اخراج رییس عملیات ساحه یی کمیسیون انتخابات از این کمیسیون و یا دادن یک اخطار نامه به وی، از تصمیم هایی باشند که در نشست روز شنبه رهبران کمیسیون انتخابات در بارۀ آقای قلم یار گرفته شوند.

آقای قلم یار متهم است که از یکی از رییسان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، پنج صدهزار افغانی خواسته است.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در این باره بیان داشت: «عکس العملی که باید کمیسیون در این قسمت داشته باشد، آن هم مشخص شود! اگر ما در یک حالت ابهام به پیش برویم و بالاخره منتظر بعضی از افشاگری های قضایا توسط جوانب مختلف باشیم، در آن صورت ما نمی توانیم که بالاخره به اساس یک مرحله هدف مند، با اشکال و انواع فساد مبارزه بکنیم.»

با این حال، کمیسیون مستقل انتخابات در این باره به رسانه ها چیزی نمی گوید.

خود آقای قلم یار هم، در پاسخ به تیلفون طلوع نیوز، استعفایش را تأیید می کند و نیز به رد اتهامات بر خودش می پردازد. وی بر نیاز به پیگیری این قضیه تأکید می ورزد.

در این میان، اعضای مجلس نماینده گان، نیز می خواهند که چگونه گی این ماجرا هرچه زودتر روشن شود.

محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنا گفت: «اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکند، در آینده ما یک انتخابات شفاف نمی داشته باشیم و انتخابات توأم با مشکلاتی می باشد که در گذشته ها با آن ها روبرو بودیم.»

حمیده احمدزی، عضو مجلس نماینده گان نیز اظهار داشت: «اگر این اتهام باشد، باید ثابت شود که اتهام است؛ اگر این درست باشد، باز هم باید ثابت شود. یک هیئت بی طرف تعیین شود و این قضیه را بررسی کند.»

آقای قلم یار، برای ده سال، در بخش های گونه گون کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده بود و از چهار سال بدین سو، ریاست عملیات ساحه یی کمیسیون انتخابات را به عهده داشت.

وی اتهامات اخیر را بر خودش، دسیسه یی از سوی رهبری دبیرخانه کمیسیون انتخابات می داند.

رییس عملیات ساحه‎یی کمیسیون انتخابات استعفا داده است

در حالی که منابعی در کمیسیون مستقل انتخابات، از معرفی کردن این مقام پیشین کمیسیون به سارنوالی نیز خبر می دهند؛ اما آقای قلم یار، اتهامات فساد اداری را بر خودش، به شدت رد می کند و بر پیگیری این قضیه تأکید می ورزد.

تصویر بندانگشتی

قلم یار، رییس عملیات ساحه یی کمیسیون مستقل انتخابات که متهم به فساد در این کمیسیون است، می‎گوید از سمتش استعفا داده است.

این درحالی است که اخراج رییس عملیات ساحه یی کمیسیون انتخابات از این کمیسیون و یا دادن یک اخطار نامه به وی، از تصمیم هایی باشند که در نشست روز شنبه رهبران کمیسیون انتخابات در بارۀ آقای قلم یار گرفته شوند.

آقای قلم یار متهم است که از یکی از رییسان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، پنج صدهزار افغانی خواسته است.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در این باره بیان داشت: «عکس العملی که باید کمیسیون در این قسمت داشته باشد، آن هم مشخص شود! اگر ما در یک حالت ابهام به پیش برویم و بالاخره منتظر بعضی از افشاگری های قضایا توسط جوانب مختلف باشیم، در آن صورت ما نمی توانیم که بالاخره به اساس یک مرحله هدف مند، با اشکال و انواع فساد مبارزه بکنیم.»

با این حال، کمیسیون مستقل انتخابات در این باره به رسانه ها چیزی نمی گوید.

خود آقای قلم یار هم، در پاسخ به تیلفون طلوع نیوز، استعفایش را تأیید می کند و نیز به رد اتهامات بر خودش می پردازد. وی بر نیاز به پیگیری این قضیه تأکید می ورزد.

در این میان، اعضای مجلس نماینده گان، نیز می خواهند که چگونه گی این ماجرا هرچه زودتر روشن شود.

محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنا گفت: «اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکند، در آینده ما یک انتخابات شفاف نمی داشته باشیم و انتخابات توأم با مشکلاتی می باشد که در گذشته ها با آن ها روبرو بودیم.»

حمیده احمدزی، عضو مجلس نماینده گان نیز اظهار داشت: «اگر این اتهام باشد، باید ثابت شود که اتهام است؛ اگر این درست باشد، باز هم باید ثابت شود. یک هیئت بی طرف تعیین شود و این قضیه را بررسی کند.»

آقای قلم یار، برای ده سال، در بخش های گونه گون کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده بود و از چهار سال بدین سو، ریاست عملیات ساحه یی کمیسیون انتخابات را به عهده داشت.

وی اتهامات اخیر را بر خودش، دسیسه یی از سوی رهبری دبیرخانه کمیسیون انتخابات می داند.

هم‌رسانی کنید