Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان در آدم‌ربایی کندز از سیستم بایومتریک کار می‌گیرند

فرمانده حوزۀ ۸۰۸ سپین‌زر می‌گوید که جنگ‌جویان طالبان در آدم‌ربایی اخیر کندز از سیستم بایومتریک کار می‌گیرند تا بدانند که مسافران سرویس‌ها نیروهای دولتی اند یا نه.

لوی‌پاسوال شیرعزیز کامه‌وال، فرمانده پولیس حوزۀ ۸۰۸ سپین‌زر می‌گوید که مسافران آزادشده از چنگ طالبان هم گفته‌اند که طالبان انگشتان تمام‌شان را بررسی کردند و پس‌از شناسایی، هدف‌های‌شان (نیروهای امنیتی) را از بین بردند.

در همین حال، مقام‌های امنیتی کندز از بهر رویداد ربوده‌شدن مسافران پوزش می‌خواهند و این کار را جبران‌ناپذیر می‌گویند.

لوی‌پاسوال شیرعزیز کامه‌وال فرمانده پولیس حوزه ۸۰۸ سپین‌زر می‌گوید: «مسافران گفتند که طالبان دستگاه و یا کمپیوتر داشتند که انگشتان‌شان را می‌مانند؛ اما اکثر مردم دستگاه بایومتریک را نمی‌شناسد. ما حدس می‌زنیم که این دستگاه بایومتریک بوده‌است که تشخیص می‌کرد که آیا سرباز است یا نه؟»

ارباب خوشحال، یک فرمانده پولیس محلی کندز، که جسد‌های مسافران کشته‌شده را بیرون کشیده‌بود، می‌گوید که فریاد‌های زنان و کودکان را در آن زمان هرگز فراموش نخواهد کرد: «در همین جاده برده بودند و جسد‌ها را در لب دریا در زیر جنگل انداخته بودند و صاحب‌منصب‌ها بودند که از کابل به‌سوی خانه‌های‌شان برای رخصتی می‌رفتند. غیر نظامیان نیز در میان کشته‌گان بودند.»

نظامیان کشور کم‌توجهی‌شان را در نجات مسافران ربوده‌شده می‌پذیرند. آقای کامه‌وال، فرمانده پولیس حوزه ۸۰۸ سپین‌زر می‌گوید: «اگر چه ما خود را برائت بدهیم و بگوییم که نیروهای امنیتی در این رویداد مقصر نیستند، درست نیست. ما از مردم خود پوزش می‌خواهیم و از آنان می‌خواهیم که به بزرگواری‌شان ما را ببخشند و تعهد می‌سپاریم که در آینده چنین واقعه تکرار نخواهند داد.»

ببرک، یک مرد دکاندار هم، که در زمان ربوده‌شدن مسافران آمد بود تا دکانش را باز کند می‌گوید که از آن رویداد شوکه شده‌است: «طالبان نیمه‌های شب سر جاده آمده بودند و موتر‌ها را در قریه بردند و دست به چنین کار زدند.»

طالبان روز سه‌شبنه ۱۱ جوزا، در شاهراه بغلان- کندز نزدیک به ۲۰۰ مسافر را ربودند و پس‌از بازرسی تنها ۱۰ مسافر را با خودشان بردند و ۱۰ مسافر دیگر را در کنار جاده عمومی کشتند.

طالبان در آدم‌ربایی کندز از سیستم بایومتریک کار می‌گیرند

فرمانده حوزۀ ۸۰۸ سپین‌زر می‌گوید که جنگ‌جویان طالبان در آدم‌ربایی اخیر کندز از سیستم بایومتریک کار

Thumbnail

فرمانده حوزۀ ۸۰۸ سپین‌زر می‌گوید که جنگ‌جویان طالبان در آدم‌ربایی اخیر کندز از سیستم بایومتریک کار می‌گیرند تا بدانند که مسافران سرویس‌ها نیروهای دولتی اند یا نه.

لوی‌پاسوال شیرعزیز کامه‌وال، فرمانده پولیس حوزۀ ۸۰۸ سپین‌زر می‌گوید که مسافران آزادشده از چنگ طالبان هم گفته‌اند که طالبان انگشتان تمام‌شان را بررسی کردند و پس‌از شناسایی، هدف‌های‌شان (نیروهای امنیتی) را از بین بردند.

در همین حال، مقام‌های امنیتی کندز از بهر رویداد ربوده‌شدن مسافران پوزش می‌خواهند و این کار را جبران‌ناپذیر می‌گویند.

لوی‌پاسوال شیرعزیز کامه‌وال فرمانده پولیس حوزه ۸۰۸ سپین‌زر می‌گوید: «مسافران گفتند که طالبان دستگاه و یا کمپیوتر داشتند که انگشتان‌شان را می‌مانند؛ اما اکثر مردم دستگاه بایومتریک را نمی‌شناسد. ما حدس می‌زنیم که این دستگاه بایومتریک بوده‌است که تشخیص می‌کرد که آیا سرباز است یا نه؟»

ارباب خوشحال، یک فرمانده پولیس محلی کندز، که جسد‌های مسافران کشته‌شده را بیرون کشیده‌بود، می‌گوید که فریاد‌های زنان و کودکان را در آن زمان هرگز فراموش نخواهد کرد: «در همین جاده برده بودند و جسد‌ها را در لب دریا در زیر جنگل انداخته بودند و صاحب‌منصب‌ها بودند که از کابل به‌سوی خانه‌های‌شان برای رخصتی می‌رفتند. غیر نظامیان نیز در میان کشته‌گان بودند.»

نظامیان کشور کم‌توجهی‌شان را در نجات مسافران ربوده‌شده می‌پذیرند. آقای کامه‌وال، فرمانده پولیس حوزه ۸۰۸ سپین‌زر می‌گوید: «اگر چه ما خود را برائت بدهیم و بگوییم که نیروهای امنیتی در این رویداد مقصر نیستند، درست نیست. ما از مردم خود پوزش می‌خواهیم و از آنان می‌خواهیم که به بزرگواری‌شان ما را ببخشند و تعهد می‌سپاریم که در آینده چنین واقعه تکرار نخواهند داد.»

ببرک، یک مرد دکاندار هم، که در زمان ربوده‌شدن مسافران آمد بود تا دکانش را باز کند می‌گوید که از آن رویداد شوکه شده‌است: «طالبان نیمه‌های شب سر جاده آمده بودند و موتر‌ها را در قریه بردند و دست به چنین کار زدند.»

طالبان روز سه‌شبنه ۱۱ جوزا، در شاهراه بغلان- کندز نزدیک به ۲۰۰ مسافر را ربودند و پس‌از بازرسی تنها ۱۰ مسافر را با خودشان بردند و ۱۰ مسافر دیگر را در کنار جاده عمومی کشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره