Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاخ سفید روسیه، پاکستان و ایران را به حمایت از طالبان متهم می‌کند

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا کشورهای پاکستان ، ایران و روسیه را به پشتیبانی از طالبان ونیز تضعیف تلاش‌های واشنگتن در افغانستان متهم می سازد.

پنتاگون می‌گوید که ایران برای گسترش نفوذ اش در افغانستان از طالبان پشتیبانی می‌کند و روسیه با متهم ساختن امریکا به پشتیبانی از داعش کشورهای آسیای میانه را تشویق می‌کند که  با امریکا در افغانستان  همکاری نکنند.

پنتاگون در گزارش تازه اش به کانگرس امریکا تلاش‌های پاکستان را در مبارزه با هراس افگنی بسنده نمی‌داند.

در این گزارش آمده است که  برای موفقیت گفت‌وگوهای صلح افغانستان، نیاز است  فشارهای نظامی بر طالبان نگه داشته شوند.

در این گزارش وزارت دفاع امریکا می‌گوید که با وجود پیشرفت‌ها در عرصه‌های نظامی و سیاسی چالش‌هایی هنوز هم در افغانستان پا بر جا استند.

پنتاگون ، تهران - اسلام آباد را به پشتیبانی از طالبان و مسکو را به تضعیف تلاش‌های واشنگتن در افغانستان متهم می سازد و می‌گوید که امریکا  افغانستان و هم پیمانان شان باید بی خسته‌گی برای قطع پشتیبانی خارجی از طالبان کار نمایند.

در بخشی از این گزارش آمده است:«روسیه با دادن اطلاعات نادرست امریکا را متهم به پشیبتانی ازداعش می سازد و کشور های آسیای میانه را تشویق می کند که با امریکا همکاری نکنند و با این کار تلاش های واشنگتن را درافغانستان تضیف می کند. ایران می کوشد تا نفوذش را درافغانستان گسترش دهد وجلو نفوذ امریکا را بگیرد. پشتیبانی ایران ازطالبان باعث تضعیف اعتبار حکومت افغانستان وبی ثباتی درمنطقه می شود.»

شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس جمهورگفت:«پیام ما به کشورها بسیار واضح است یعنی هر گونه حمایت از گروه های هراس افگن با هر نیتی که باشد مثلا بعضی کشور ها فکر می کنند که حمایت از طالبان سبب می شود که ما جلو داعش را بگیریم ولی تاکید ما این است که در زیر چتر طالب است که گروه هراس افگن دیگری آمده و در این جا ظهور کرده است با هر نیتی که بخواهند از گروه هراس افگن حمایت کنند این به صلح و ثبات کمک نمی کند بل که این یک تهدید دیگر در منطقه می تواند تلقی شود.»

امیر محمد رامین، رییس همکاری های منطقه یی وزارت امور خارجه گفت:«یکی از اهداف عمده را که ما دنبال می کنیم و همیشه با کشور های جامعه جهانی و با کشور های منطقه مطرح می کنیم این است که جنگ افغانستان یک جنگ داخلی نیست و این جنگی است که ابعاد منطقه یی و جهانی دارد و به این اساس است که ما نیاز داریم که جامعه جهانی و کشور های منطقه با ما همکاری منسجم دوامدار و موثر داشته باشند.»

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که راهبرد تازه واشنگتن برای افغانستان وجنوب آسیا خوش بینی هایی را برای حل صلح آمیز بحران افغانستان به میان آورده است و برای گشوده شدن دریچه صلح نیاز است که فشار های نظامی بر طالبان بیش تر شوند. تا طالبان فکر پیروز شدن از راه جنگ را از سر بیرون کنند.

محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی  گفته است:«ما آتش بس را ده روز دیگر هم ادامه دادیم و آنها حاضر نشدند و لازم است که برای شان این قدرت به نمایش گذاشته شود بنا حمله های ما بیش تر از آنچه که قبلا بود حال و در آینده ادامه خواهند داشت تا این که برای شان فهمانده شود که دیگر با جنگ نمی توانند دستاوردی داشته باشند.»

وزارت دفاع امریکا در این گزارش هدف اصلی اش را در افغانستان مبدل نشدن این کشور به پناه گاه امن هراس افگنان و در نهایت زمینه سازی به یک راه حل سیاسی جنگ این کشور از راه گفت‌وگوهای صلح میان کابل و طالبان میداند.

ایران ، روسیه  و پاکستان پیش از این پشتیبانی از طالبان را رد کرده اند.

کاخ سفید روسیه، پاکستان و ایران را به حمایت از طالبان متهم می‌کند

در این گزارش وزارت دفاع امریکا می‌گوید که با وجود پیشرفت‌ها در عرصه‌های نظامی و سیاسی چالش‌هایی هنوز هم در افغانستان پا بر جا استند.

Thumbnail

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا کشورهای پاکستان ، ایران و روسیه را به پشتیبانی از طالبان ونیز تضعیف تلاش‌های واشنگتن در افغانستان متهم می سازد.

پنتاگون می‌گوید که ایران برای گسترش نفوذ اش در افغانستان از طالبان پشتیبانی می‌کند و روسیه با متهم ساختن امریکا به پشتیبانی از داعش کشورهای آسیای میانه را تشویق می‌کند که  با امریکا در افغانستان  همکاری نکنند.

پنتاگون در گزارش تازه اش به کانگرس امریکا تلاش‌های پاکستان را در مبارزه با هراس افگنی بسنده نمی‌داند.

در این گزارش آمده است که  برای موفقیت گفت‌وگوهای صلح افغانستان، نیاز است  فشارهای نظامی بر طالبان نگه داشته شوند.

در این گزارش وزارت دفاع امریکا می‌گوید که با وجود پیشرفت‌ها در عرصه‌های نظامی و سیاسی چالش‌هایی هنوز هم در افغانستان پا بر جا استند.

پنتاگون ، تهران - اسلام آباد را به پشتیبانی از طالبان و مسکو را به تضعیف تلاش‌های واشنگتن در افغانستان متهم می سازد و می‌گوید که امریکا  افغانستان و هم پیمانان شان باید بی خسته‌گی برای قطع پشتیبانی خارجی از طالبان کار نمایند.

در بخشی از این گزارش آمده است:«روسیه با دادن اطلاعات نادرست امریکا را متهم به پشیبتانی ازداعش می سازد و کشور های آسیای میانه را تشویق می کند که با امریکا همکاری نکنند و با این کار تلاش های واشنگتن را درافغانستان تضیف می کند. ایران می کوشد تا نفوذش را درافغانستان گسترش دهد وجلو نفوذ امریکا را بگیرد. پشتیبانی ایران ازطالبان باعث تضعیف اعتبار حکومت افغانستان وبی ثباتی درمنطقه می شود.»

شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس جمهورگفت:«پیام ما به کشورها بسیار واضح است یعنی هر گونه حمایت از گروه های هراس افگن با هر نیتی که باشد مثلا بعضی کشور ها فکر می کنند که حمایت از طالبان سبب می شود که ما جلو داعش را بگیریم ولی تاکید ما این است که در زیر چتر طالب است که گروه هراس افگن دیگری آمده و در این جا ظهور کرده است با هر نیتی که بخواهند از گروه هراس افگن حمایت کنند این به صلح و ثبات کمک نمی کند بل که این یک تهدید دیگر در منطقه می تواند تلقی شود.»

امیر محمد رامین، رییس همکاری های منطقه یی وزارت امور خارجه گفت:«یکی از اهداف عمده را که ما دنبال می کنیم و همیشه با کشور های جامعه جهانی و با کشور های منطقه مطرح می کنیم این است که جنگ افغانستان یک جنگ داخلی نیست و این جنگی است که ابعاد منطقه یی و جهانی دارد و به این اساس است که ما نیاز داریم که جامعه جهانی و کشور های منطقه با ما همکاری منسجم دوامدار و موثر داشته باشند.»

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که راهبرد تازه واشنگتن برای افغانستان وجنوب آسیا خوش بینی هایی را برای حل صلح آمیز بحران افغانستان به میان آورده است و برای گشوده شدن دریچه صلح نیاز است که فشار های نظامی بر طالبان بیش تر شوند. تا طالبان فکر پیروز شدن از راه جنگ را از سر بیرون کنند.

محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی  گفته است:«ما آتش بس را ده روز دیگر هم ادامه دادیم و آنها حاضر نشدند و لازم است که برای شان این قدرت به نمایش گذاشته شود بنا حمله های ما بیش تر از آنچه که قبلا بود حال و در آینده ادامه خواهند داشت تا این که برای شان فهمانده شود که دیگر با جنگ نمی توانند دستاوردی داشته باشند.»

وزارت دفاع امریکا در این گزارش هدف اصلی اش را در افغانستان مبدل نشدن این کشور به پناه گاه امن هراس افگنان و در نهایت زمینه سازی به یک راه حل سیاسی جنگ این کشور از راه گفت‌وگوهای صلح میان کابل و طالبان میداند.

ایران ، روسیه  و پاکستان پیش از این پشتیبانی از طالبان را رد کرده اند.

هم‌رسانی کنید