تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

محاصرۀ دو پایگاۀ بزرگ ارتش از سوی طالبان در بغلان مرکزی

شورای ولایتی بغلان نیروهای امنیتی را در تأمین امنیت این ولایت به بی‌پروایی متهم می‌کند. شماری از اعضای این شورا می‌گوید که نزدیک به یک ماه می‌شود که دو پایگاه بزرگ ارتش ملی در این ولسوالی در محاصره هستند، اما کسی نیست که به این نیروها رسیده‌گی کنند.

از سوی دیگر باشنده‌گان بغلان مرکزی می‌گویند که طالبان راه‌های این ولسوالی را بسته کرده‌اند.

این پایگاه‌ها از سه هفته بدین سو در محاصرۀ طالبان قرار دارد و شورای ولایتی بغلان می‌گوید که سربازان در این پایگاه در وضعیت بدی به سر می‌برند و تا کنون عملیات‌های نظامیان برای شکستاندن محاصره طالبان بی‌نتیجه بوده است.

محمد ظریف ظریف، عضو شورای ولایتی بغلان، گفت: «پایگاه منگل‌ها و علاوالدین از یک ما به این‌سو در محاصرۀ قطعی طالبان قرار دارد، حتی طالبان به قریه‌جات که نزدیک به پایگاه‌های منگل‌ها و علاولدین قرار دارند به آن‌ها هشدار داده که بیروند شوند و تماس‌های که ما با سربازها داشتیم آن‌ها در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند.»

 در همین حال شماری از روستا نشینان می‌گویند که طالبان تمامی راه‌ها را به روی آنان بسته کرده‌اند و خانه‌های شان در نتیجه درگیری‌ها ویران شده است.

ارباب شمس الله، بزرگ قومی، گفت: «سه هفته می‌شود که در قریه ما جنگ است. تمام خانه‌ها خراب شد، حیوانات مردم در داخل خانه‌ها از بین رفت و مردم از کشت و زراعت مانده‌اند و نیرو های دولتی هم یک قدم پیش نمی‌روند.»

حاجی عبدالحمید، باشنده ولسوالی بغلان مرکزی، گفت: «طالبان تمام راه‌ها را سر مردم قطعه کرده‌اند. یک دانه پاپور هم نمی‌گزارند که داخل قریه برود، می‌گویند شما برای اردو نان می‌برید. مردم بسیار با مشکل رو به رو می‌باشند.»

آنان از حکومت می‌خواهند تا هرچه زودتر سرنوشت جنگ در روستاهای شان را روشن کنند.

تازه میر، باشنده روستای منگل‌های بغلان مرکزی، گفت: «ما از دولت می‌خواهیم که باید به زودی جنگ را در منطقه ما تمام کند. اگر طالبان را میتوانند دور کنند، در غیر آن باید بیز  پایگاه‌های خود را از منطقه ما بکشند که مردم آرام شوند. مردم در به در شده».

خواستیم تا درین باره دیدگاه مقام‌های امنیتی بغلان را نیز داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. 

محاصرۀ دو پایگاۀ بزرگ ارتش از سوی طالبان در بغلان مرکزی

این پایگاه‌ها از سه هفته بدین سو در محاصرۀ طالبان قرار دارد و شورای ولایتی بغلان می‌گوید که سربازان در این پایگاه در وضعیت بدی به سر می‌برند و تا کنون عملیات‌های نظامیان برای شکستاندن محاصره طالبان بی‌نتیجه بوده است.

Thumbnail

شورای ولایتی بغلان نیروهای امنیتی را در تأمین امنیت این ولایت به بی‌پروایی متهم می‌کند. شماری از اعضای این شورا می‌گوید که نزدیک به یک ماه می‌شود که دو پایگاه بزرگ ارتش ملی در این ولسوالی در محاصره هستند، اما کسی نیست که به این نیروها رسیده‌گی کنند.

از سوی دیگر باشنده‌گان بغلان مرکزی می‌گویند که طالبان راه‌های این ولسوالی را بسته کرده‌اند.

این پایگاه‌ها از سه هفته بدین سو در محاصرۀ طالبان قرار دارد و شورای ولایتی بغلان می‌گوید که سربازان در این پایگاه در وضعیت بدی به سر می‌برند و تا کنون عملیات‌های نظامیان برای شکستاندن محاصره طالبان بی‌نتیجه بوده است.

محمد ظریف ظریف، عضو شورای ولایتی بغلان، گفت: «پایگاه منگل‌ها و علاوالدین از یک ما به این‌سو در محاصرۀ قطعی طالبان قرار دارد، حتی طالبان به قریه‌جات که نزدیک به پایگاه‌های منگل‌ها و علاولدین قرار دارند به آن‌ها هشدار داده که بیروند شوند و تماس‌های که ما با سربازها داشتیم آن‌ها در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند.»

 در همین حال شماری از روستا نشینان می‌گویند که طالبان تمامی راه‌ها را به روی آنان بسته کرده‌اند و خانه‌های شان در نتیجه درگیری‌ها ویران شده است.

ارباب شمس الله، بزرگ قومی، گفت: «سه هفته می‌شود که در قریه ما جنگ است. تمام خانه‌ها خراب شد، حیوانات مردم در داخل خانه‌ها از بین رفت و مردم از کشت و زراعت مانده‌اند و نیرو های دولتی هم یک قدم پیش نمی‌روند.»

حاجی عبدالحمید، باشنده ولسوالی بغلان مرکزی، گفت: «طالبان تمام راه‌ها را سر مردم قطعه کرده‌اند. یک دانه پاپور هم نمی‌گزارند که داخل قریه برود، می‌گویند شما برای اردو نان می‌برید. مردم بسیار با مشکل رو به رو می‌باشند.»

آنان از حکومت می‌خواهند تا هرچه زودتر سرنوشت جنگ در روستاهای شان را روشن کنند.

تازه میر، باشنده روستای منگل‌های بغلان مرکزی، گفت: «ما از دولت می‌خواهیم که باید به زودی جنگ را در منطقه ما تمام کند. اگر طالبان را میتوانند دور کنند، در غیر آن باید بیز  پایگاه‌های خود را از منطقه ما بکشند که مردم آرام شوند. مردم در به در شده».

خواستیم تا درین باره دیدگاه مقام‌های امنیتی بغلان را نیز داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. 

هم‌رسانی کنید