تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

مقام‌ها: طالبان برق وارداتی ترکمنستان به مرکز بادغیس را قطع کردند

مقام‌های محلی بادغیس، می‌گویند که طالبان از چهار روز بدینسو برق وارداتی ترکمستان را به شهر قلعۀ نو، مرکز این ولایت، قطع کرده‎اند و نیز آنتن‌های شرکت‌های مخابراتی را از کار انداخته‌‎اند.

عبدالغفور ملک‌زی، والی بادغیس می‌گوید که طالبان از ترس این‌که مکان بودوباش شان شناسایی نشود، شرکت‌های مخابراتی را تهدید کرده‌اند که باید فعالیت خودرا متوقف سازند.

ملک‌زی اما تأکید می‌کند که به‌زودی برق به شهر قلعۀ نو وصل خواهد شد و  نیز به مشکل شبکه‌های مخابراتی در این ولایت نیز رسیده‌گی خواهد شد: «جنگ نظامی همرای شان شروع است و آن‌ها هم شاید پلان داشته باشد... دربارۀ تیلفون، ترس شان این است که شبانه جای شان را افشا می‌کنند.»

در همین حال، باشنده‌گان بادغیس حکومت را در فعال ساختن آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی و وصل کردن برق، به کم کاری متهم می‌کنند.

فردوس حبیبی، یک باشندۀ بادغیس گفت: «قطع برق و نبود آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی نمی‌تواند برای دولت مشکل بسازد، بل تنها می‌تواند برای مردم مشکلات ایجاد کند.»

محمد رفیق، باشندۀ دیگر این ولایت نیز افزود: «در داخل مرکز شبکه‌های مخابراتی و برق را قطع می‌کنند و تهدید می‌کنند این هم نهایت ضعف حکومت را نشان می‌دهد.»

اما، عبدالعزیز بیک، عضو شورای ولایتی بادغیس می‌گوید که یگانه راه حل این مشکل، کمک خواستن از بزرگان قوم و موی سفیدان برای راضی ساختن طالبان است: «دولت باز هم می‌تواند از بزرگان و مو سفیدان قوم کار بگیرد و یک گروپ را ترتیب بدهند و با او مردم مذاکره بکنند تا راه حل پیدا شود از طریق راۀ نظامی می‌دانیم که امکان ندارد.»

به گفتۀ مقام‌های محلی، در سال روان، این چندمین بار است که طالبان جریان برق وارداتی ترکمنستان به شهر قلعه نو را قطع می‌کنند.

طالبان، تاکنون دربارۀ قطع برق شهر قلعۀ نو چیزی نگفته‌اند، اما پیش از این گفته بودند که باید ساحات زیرکنترل آن‌ها نیز برق داشته باشند - خواستی‌که مقام‌های محلی بادغیس می‌گویند بدلیل نبود بودجه عملی نیست.

افغانستان

مقام‌ها: طالبان برق وارداتی ترکمنستان به مرکز بادغیس را قطع کردند

به گفتۀ مقام‌های محلی، در سال روان، این چندمین بار است که طالبان جریان برق وارداتی ترکمنستان به شهر قلعه نو را قطع می‌کنند.

Thumbnail

مقام‌های محلی بادغیس، می‌گویند که طالبان از چهار روز بدینسو برق وارداتی ترکمستان را به شهر قلعۀ نو، مرکز این ولایت، قطع کرده‎اند و نیز آنتن‌های شرکت‌های مخابراتی را از کار انداخته‌‎اند.

عبدالغفور ملک‌زی، والی بادغیس می‌گوید که طالبان از ترس این‌که مکان بودوباش شان شناسایی نشود، شرکت‌های مخابراتی را تهدید کرده‌اند که باید فعالیت خودرا متوقف سازند.

ملک‌زی اما تأکید می‌کند که به‌زودی برق به شهر قلعۀ نو وصل خواهد شد و  نیز به مشکل شبکه‌های مخابراتی در این ولایت نیز رسیده‌گی خواهد شد: «جنگ نظامی همرای شان شروع است و آن‌ها هم شاید پلان داشته باشد... دربارۀ تیلفون، ترس شان این است که شبانه جای شان را افشا می‌کنند.»

در همین حال، باشنده‌گان بادغیس حکومت را در فعال ساختن آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی و وصل کردن برق، به کم کاری متهم می‌کنند.

فردوس حبیبی، یک باشندۀ بادغیس گفت: «قطع برق و نبود آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی نمی‌تواند برای دولت مشکل بسازد، بل تنها می‌تواند برای مردم مشکلات ایجاد کند.»

محمد رفیق، باشندۀ دیگر این ولایت نیز افزود: «در داخل مرکز شبکه‌های مخابراتی و برق را قطع می‌کنند و تهدید می‌کنند این هم نهایت ضعف حکومت را نشان می‌دهد.»

اما، عبدالعزیز بیک، عضو شورای ولایتی بادغیس می‌گوید که یگانه راه حل این مشکل، کمک خواستن از بزرگان قوم و موی سفیدان برای راضی ساختن طالبان است: «دولت باز هم می‌تواند از بزرگان و مو سفیدان قوم کار بگیرد و یک گروپ را ترتیب بدهند و با او مردم مذاکره بکنند تا راه حل پیدا شود از طریق راۀ نظامی می‌دانیم که امکان ندارد.»

به گفتۀ مقام‌های محلی، در سال روان، این چندمین بار است که طالبان جریان برق وارداتی ترکمنستان به شهر قلعه نو را قطع می‌کنند.

طالبان، تاکنون دربارۀ قطع برق شهر قلعۀ نو چیزی نگفته‌اند، اما پیش از این گفته بودند که باید ساحات زیرکنترل آن‌ها نیز برق داشته باشند - خواستی‌که مقام‌های محلی بادغیس می‌گویند بدلیل نبود بودجه عملی نیست.

هم‌رسانی کنید