Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مهاجمان کلید بم‎ها را در کفش‎های شان جاسازی کرده بودند

یک روز پس از رویداد خونین در مراسم به خاک سپاری پسر یک عضو مجلس سنا، ریاست عمومی امنیت ملی با پخش تصویرهایی می گوید که کارمندان این نهاد انتحار کنندۀ سوم را پیش از رسیدن به هدف بازداشت کرده اند.

این نهاد می گوید که این انتحار کنندۀ گان در مدرسۀ مولوی احمد، در چمن کویتۀ پاکستان آموزش دیده بودند و برای انجام حمله‎های انتحاری به افغانستان فرستاده شده بودند.

به گفتۀ ریاست امنیت ملی، این حمله کننده‎گان، کلید مواد انفجاری شان را در داخل کفش‎های شان جاسازی کرده بودند.

اما طالبان این خبر ریاست عمومی امنیت ملی را جعلی و خنده آور می‎گویند.

این درحالی است که رسیدن سه حمله کنندۀ انتحاری در این مراسم در تپۀ بادام باغ کابل، که در آن  شماری از مقام‎های بلند پایۀ دولتی و اعضای جمعیت اسلامی شرکت کرده بودند، پرسش های را بر انگیخته است.

محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا گفت: «ساعت چهار تصمیم گرفتیم. و این‎ها توانسته اند انتحاری‎ها را در مدت دوازده تا چهارده ساعت، آماده بسازند و انتقال بدهند و عمل را انجام بدهند.»

از سویی دیگر، صالح محمد ریگستانی، یک نظامی پیشین که گواه این رویداد بود، رسیدن انتحار کننده‎گان را به پایتخت و طرح ریزی این حمله را در چند ساعت، بدون کمک حلقه‎هایی در داخل حکومت امکان پذیر نمی داند.

وی در این باره بیان داشت: «حوادث دو روز اخیر نشان داد که انتحاری‎ها در کابل استند، و  به شکل «ریزرف» در مهمان خانه‎های طالبان ارگ زنده‎گی می‎کنند و هر لحظه که بخواهند می روند و حمله را انجام می‎دهند؛ غیر ممکن است که شما در یک شب بتوانید تصمیم بگیرید و طالب را آماده بسازید یا طالبان خودشان را آماده بسازند که عملیات انتحاری را انجام بدهند.»

در چهار روز اخیر، پایتخت گواۀ رویدادهای مرگ باری بود؛ در این رویدادها تا کنون بیش از صد تن جان باخته اند و صد ها تن دیگر زخم برداشته اند.

مهاجمان کلید بم‎ها را در کفش‎های شان جاسازی کرده بودند

ریاست امنیت ملی می‎گوید که انتحار کننده‎گانی که بر مراسم به خاک سپاری پسر معاون مجلس سنا حمله کردند، کلید مواد منفجرۀ شان را در کفش های شان جاسازی کرده بودند.

Thumbnail

یک روز پس از رویداد خونین در مراسم به خاک سپاری پسر یک عضو مجلس سنا، ریاست عمومی امنیت ملی با پخش تصویرهایی می گوید که کارمندان این نهاد انتحار کنندۀ سوم را پیش از رسیدن به هدف بازداشت کرده اند.

این نهاد می گوید که این انتحار کنندۀ گان در مدرسۀ مولوی احمد، در چمن کویتۀ پاکستان آموزش دیده بودند و برای انجام حمله‎های انتحاری به افغانستان فرستاده شده بودند.

به گفتۀ ریاست امنیت ملی، این حمله کننده‎گان، کلید مواد انفجاری شان را در داخل کفش‎های شان جاسازی کرده بودند.

اما طالبان این خبر ریاست عمومی امنیت ملی را جعلی و خنده آور می‎گویند.

این درحالی است که رسیدن سه حمله کنندۀ انتحاری در این مراسم در تپۀ بادام باغ کابل، که در آن  شماری از مقام‎های بلند پایۀ دولتی و اعضای جمعیت اسلامی شرکت کرده بودند، پرسش های را بر انگیخته است.

محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا گفت: «ساعت چهار تصمیم گرفتیم. و این‎ها توانسته اند انتحاری‎ها را در مدت دوازده تا چهارده ساعت، آماده بسازند و انتقال بدهند و عمل را انجام بدهند.»

از سویی دیگر، صالح محمد ریگستانی، یک نظامی پیشین که گواه این رویداد بود، رسیدن انتحار کننده‎گان را به پایتخت و طرح ریزی این حمله را در چند ساعت، بدون کمک حلقه‎هایی در داخل حکومت امکان پذیر نمی داند.

وی در این باره بیان داشت: «حوادث دو روز اخیر نشان داد که انتحاری‎ها در کابل استند، و  به شکل «ریزرف» در مهمان خانه‎های طالبان ارگ زنده‎گی می‎کنند و هر لحظه که بخواهند می روند و حمله را انجام می‎دهند؛ غیر ممکن است که شما در یک شب بتوانید تصمیم بگیرید و طالب را آماده بسازید یا طالبان خودشان را آماده بسازند که عملیات انتحاری را انجام بدهند.»

در چهار روز اخیر، پایتخت گواۀ رویدادهای مرگ باری بود؛ در این رویدادها تا کنون بیش از صد تن جان باخته اند و صد ها تن دیگر زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید