Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین نانوایی مدرنِ زنانه در کندز گشایش یافت

هزینۀ ساخت این نانوایی زنانه تا ۹۰۰ هزار افغانی برآورد شده‌است که از سوی نهاد همکاری‌های جهانی آلمان پرداخته شد.

در این نانوایی پنج بانو فعالیت دارند. مسؤولان ریاست امور زنان و ریاست زراعت کندز تأکید می‌ورزند که مشغول‌شدن بانوان در این فعالیت‌ها می‌تواند تا حدی زن‌ستیزی را در جامعه کاهش دهد و نقش آنان را در جامعه بیشتر سازد.

پنج بانویی که در این نانوایی فعالیت دارند می‌کوشند تابوشکنی کنند و با این شغل به خودبسنده‌گی برسند؛ آن هم در شهر ناآرامی مثل کندز که دوبار گواه هجوم گسترده طالبان بود و دارو ندارشان در نبردها از بین رفتند.

در این نانوایی در هر ساعت ۳۰۰ نان پخته می‌شود. در کنار این، آنان برای مشتریان‌شان کیک، منتو و دیگر غذاها می‌پزند.

سید کریم موسوی، تطبیق‌کنندۀ این برنامه از نهاد همکاری‌های جهانی آلمان، گفت: «تمام هزینه این نانوایی تا ۹۰۰ هزار افغانی است. در یک ساعت ۳۰۰ نان پخته می‌شود و همچنان می‌توانند که کیک، سمبوسه، بولانی و دیگر چیزها را تهیه کنند.»

قرار است دو شاخۀ دیگر این نانوایی در شهر کندز و ولسوالی امام‌صاحبِ این ولایت به زودی به فعالیت آغاز کند.

انیسه امید، رییس اتحادیۀ زنان تجارت‌پیشه در کندز، بیان کرد: «امیدوارم مردان بیایند و از تولیدات این‌جا بخرند تا کمک شوند به زنان کندز. تمام وسایل این نانوایی از ایران خریده شد. ما بسیار خوشحال هستیم که چنین زنان شجاع، کار می‌کنند.»

فرزانه سادات، نماینده ریاست امور زنان کندز، اظهار داشت: «ما بسیار خوشحال استیم که زنان در این‌جا فعالیت دارند. این برنامه‌ها برای این است که ما زنان را به خودبسنده‌گی برسانیم و خشونت‌ها در برابر آنان کاهش یابد.»

یکی از هدف‌های اساسی این برنامه‌ها «نه»گفتن به خشونت‌ها در برابر زنان، خودبسنده‌گی آنان و آگاهی‌دهی دربارۀ نقش زنان در جامعه‌است.

نخستین نانوایی مدرنِ زنانه در کندز گشایش یافت

پنج بانویی که در این نانوایی فعالیت دارند می‌کوشند تابوشکنی کنند و با این شغل به خودبسنده‌گی برسند؛ آن هم در شهر ناآرامی مثل کندز که دوبار گواه هجوم گسترده طالبان بود و دارو ندارشان در نبردها از بین رفتند

Thumbnail

هزینۀ ساخت این نانوایی زنانه تا ۹۰۰ هزار افغانی برآورد شده‌است که از سوی نهاد همکاری‌های جهانی آلمان پرداخته شد.

در این نانوایی پنج بانو فعالیت دارند. مسؤولان ریاست امور زنان و ریاست زراعت کندز تأکید می‌ورزند که مشغول‌شدن بانوان در این فعالیت‌ها می‌تواند تا حدی زن‌ستیزی را در جامعه کاهش دهد و نقش آنان را در جامعه بیشتر سازد.

پنج بانویی که در این نانوایی فعالیت دارند می‌کوشند تابوشکنی کنند و با این شغل به خودبسنده‌گی برسند؛ آن هم در شهر ناآرامی مثل کندز که دوبار گواه هجوم گسترده طالبان بود و دارو ندارشان در نبردها از بین رفتند.

در این نانوایی در هر ساعت ۳۰۰ نان پخته می‌شود. در کنار این، آنان برای مشتریان‌شان کیک، منتو و دیگر غذاها می‌پزند.

سید کریم موسوی، تطبیق‌کنندۀ این برنامه از نهاد همکاری‌های جهانی آلمان، گفت: «تمام هزینه این نانوایی تا ۹۰۰ هزار افغانی است. در یک ساعت ۳۰۰ نان پخته می‌شود و همچنان می‌توانند که کیک، سمبوسه، بولانی و دیگر چیزها را تهیه کنند.»

قرار است دو شاخۀ دیگر این نانوایی در شهر کندز و ولسوالی امام‌صاحبِ این ولایت به زودی به فعالیت آغاز کند.

انیسه امید، رییس اتحادیۀ زنان تجارت‌پیشه در کندز، بیان کرد: «امیدوارم مردان بیایند و از تولیدات این‌جا بخرند تا کمک شوند به زنان کندز. تمام وسایل این نانوایی از ایران خریده شد. ما بسیار خوشحال هستیم که چنین زنان شجاع، کار می‌کنند.»

فرزانه سادات، نماینده ریاست امور زنان کندز، اظهار داشت: «ما بسیار خوشحال استیم که زنان در این‌جا فعالیت دارند. این برنامه‌ها برای این است که ما زنان را به خودبسنده‌گی برسانیم و خشونت‌ها در برابر آنان کاهش یابد.»

یکی از هدف‌های اساسی این برنامه‌ها «نه»گفتن به خشونت‌ها در برابر زنان، خودبسنده‌گی آنان و آگاهی‌دهی دربارۀ نقش زنان در جامعه‌است.

هم‌رسانی کنید