تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نماینده‌گان طالبان با مقام‌های اندونیزیا دیدار کردند

دفتر طالبان در قطر می‌گوید که یک هیئت این گروه به تازه‌گی با مقام‌های اندونیزیا در این کشور دیدار کرده‌اند.

در یک اعلامیۀ دفتر طالبان در قطر، آمده است که این هیئت به رهبری شیرمحمد عباس ستانکزی، رییس این دفتر به روز یک شنبه همین هفته به اندونیزیا رفتند و تا روز چهارشنبه در آ‌نجا بوده اند.

خبرنامه، می‌افزاید که هیئت طالبان در جریان این سفر با محمد یوسف کالا، معاون رییس جمهور اندونیزیا، ریتنو مارسودي، وزیرخارجه اندونیزیا و حامد اول الدین، فرستادۀ ویژۀ اندونیزیا برای افغانستان دیدار کرده اند.

در این دیدار، در بارۀ روند صلح و نیز بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان گفت وگو شده است. 

بربنیاد خبرنامه، در این دیدار دربارۀ روابط طالبان با اندونیزیا نیز گفت وگو شده است.

این در حالی است که در ماه ثور سال جاری نیز اندونیزیا میزبان نشست عالمان دین پاکستان، افغانستان و خود اندونیزیا بود. 

در این نشست هرچند گروه طالبان شرکت نکرده بودند، اما بربنیاد گزارش‌ها، نماینده‌گان طالبان پیش از این نشست از اندونیزیا دیدار کرده بودند. گفته می‌شود این دیدار به منظور تغییر آجندای نشست عالمان دین بوده است. 

در نشست عالمان دین در اندونیزیا، جنگ در افغانستان ناروان دانسته شد.

نماینده‌گان طالبان با مقام‌های اندونیزیا دیدار کردند

خبرنامه، می‌افزاید که هیئت طالبان در جریان این سفر با محمد یوسف کالا، معاون رییس جمهور اندونیزیا، ریتنو مارسودي، وزیرخارجه اندونیزیا و حامد اول الدین، فرستادۀ ویژۀ اندونیزیا برای افغانستان دیدار کرده اند.

Thumbnail

دفتر طالبان در قطر می‌گوید که یک هیئت این گروه به تازه‌گی با مقام‌های اندونیزیا در این کشور دیدار کرده‌اند.

در یک اعلامیۀ دفتر طالبان در قطر، آمده است که این هیئت به رهبری شیرمحمد عباس ستانکزی، رییس این دفتر به روز یک شنبه همین هفته به اندونیزیا رفتند و تا روز چهارشنبه در آ‌نجا بوده اند.

خبرنامه، می‌افزاید که هیئت طالبان در جریان این سفر با محمد یوسف کالا، معاون رییس جمهور اندونیزیا، ریتنو مارسودي، وزیرخارجه اندونیزیا و حامد اول الدین، فرستادۀ ویژۀ اندونیزیا برای افغانستان دیدار کرده اند.

در این دیدار، در بارۀ روند صلح و نیز بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان گفت وگو شده است. 

بربنیاد خبرنامه، در این دیدار دربارۀ روابط طالبان با اندونیزیا نیز گفت وگو شده است.

این در حالی است که در ماه ثور سال جاری نیز اندونیزیا میزبان نشست عالمان دین پاکستان، افغانستان و خود اندونیزیا بود. 

در این نشست هرچند گروه طالبان شرکت نکرده بودند، اما بربنیاد گزارش‌ها، نماینده‌گان طالبان پیش از این نشست از اندونیزیا دیدار کرده بودند. گفته می‌شود این دیدار به منظور تغییر آجندای نشست عالمان دین بوده است. 

در نشست عالمان دین در اندونیزیا، جنگ در افغانستان ناروان دانسته شد.

هم‌رسانی کنید