Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش عملیات نیروهای ویژۀ ارتش در برابر هراس افگنان

مقام‎های ارتش می‎گویند که نیروهای ویژه در بیست و چهار ساعت تا ۳۰ عملیات ضد هراس افگنی را در بخش های گوناگون کشور اجرا می‎کنند.

بسم الله  وزیری، فرمانده فرقه عملیات های ویژۀ ارتش تأکید دارد که از این میان در هر بیست و چهارساعت بیش از دوازده عملیات برنامه ریزی شده اند و در حدود هژده عملیات ناگهانی و پیش بینی ناشده در برابر هراس افگنان دارند.

وی افزود: «فرقه عملیات خاص به قول اردوی عملیات خاص در چوکات ارتش افغانستان ارتقاع خواهد کرد.»

در همین حال، وزارت دفاع ملی از افزایش شمار نیوهای ویژۀ ارتش سخن می‎زند و می گوید که کارایی این نیروها درمیدان های نبرد، افزایش خشونت‎ها درکشور و نیز افزایش نبردهای نفس گیر با گروه های هراس افگن در بخش های گوناگون کشور، ازعلت های بنیادی افزایش این نیروه استند.

دولت وزیری، سخن گوی وزارت دفاع ملی گفت: «درافغانستان بیش از بیست گروه هراس افگن در جنگ استند، استخبارات منطقه از آن ها پشتیبانی می کنند.»

با این همه، نیروهای ویژۀ ارتش  کار آزموده ترین نیروهای دولتی دانسته می‎شوند.

محمد اکبر، سرباز نیروهای ویژه اظهار داشت: «تعیلم و تربیه درست با معیارها، داشتن امکانات تجهیزات مدرن و پیش رفته سبب پیروزی ما می شود.»

عبدالخالق، سرباز دیگر نیروهای ویژه نیز تصریح کرد: «تا پای جان از این وطن دفاع می کنیم.»

بخش دیگری از آموزش های این نیروها، تأمین روابط و بهبود هماهنگی با نیروهای هوای و نیروهای دیگر درهنگام مأموریت های جنگی است.

حکمت الله، بریدمل نیروهای ویژه ارتش بیان داشت: «ما با این بم افگن ها می توانیم مواضع بدون سرپناه را هدف قرار بدهیم زیرا این قابلیت هدف قرار دادن بخش های مهم را دارد.»

تاج محمد، بریدمل دیگر نیروهای ویژۀ ارتش هم افزود: «این مخابره هم محرمیت دارد G P S دارد و روابط را از هر بخش از افغانستان می تواند تأمین کند.»

در دور کنونی آموزش های چهارده هفته یی نیروهای ویژه، نزدیک به هزار سرباز سهم گرفته اند.

افزایش عملیات نیروهای ویژۀ ارتش در برابر هراس افگنان

این درحالی است که حملات مخالفان مسلح بیش از هر زمانی دیگر بر بخش‎های کشور افزایش یافته اند و چندین روستا را در ولایت‎های غور، پکتیا و بخش‎های دیگر سقوط داده بودند.

تصویر بندانگشتی

مقام‎های ارتش می‎گویند که نیروهای ویژه در بیست و چهار ساعت تا ۳۰ عملیات ضد هراس افگنی را در بخش های گوناگون کشور اجرا می‎کنند.

بسم الله  وزیری، فرمانده فرقه عملیات های ویژۀ ارتش تأکید دارد که از این میان در هر بیست و چهارساعت بیش از دوازده عملیات برنامه ریزی شده اند و در حدود هژده عملیات ناگهانی و پیش بینی ناشده در برابر هراس افگنان دارند.

وی افزود: «فرقه عملیات خاص به قول اردوی عملیات خاص در چوکات ارتش افغانستان ارتقاع خواهد کرد.»

در همین حال، وزارت دفاع ملی از افزایش شمار نیوهای ویژۀ ارتش سخن می‎زند و می گوید که کارایی این نیروها درمیدان های نبرد، افزایش خشونت‎ها درکشور و نیز افزایش نبردهای نفس گیر با گروه های هراس افگن در بخش های گوناگون کشور، ازعلت های بنیادی افزایش این نیروه استند.

دولت وزیری، سخن گوی وزارت دفاع ملی گفت: «درافغانستان بیش از بیست گروه هراس افگن در جنگ استند، استخبارات منطقه از آن ها پشتیبانی می کنند.»

با این همه، نیروهای ویژۀ ارتش  کار آزموده ترین نیروهای دولتی دانسته می‎شوند.

محمد اکبر، سرباز نیروهای ویژه اظهار داشت: «تعیلم و تربیه درست با معیارها، داشتن امکانات تجهیزات مدرن و پیش رفته سبب پیروزی ما می شود.»

عبدالخالق، سرباز دیگر نیروهای ویژه نیز تصریح کرد: «تا پای جان از این وطن دفاع می کنیم.»

بخش دیگری از آموزش های این نیروها، تأمین روابط و بهبود هماهنگی با نیروهای هوای و نیروهای دیگر درهنگام مأموریت های جنگی است.

حکمت الله، بریدمل نیروهای ویژه ارتش بیان داشت: «ما با این بم افگن ها می توانیم مواضع بدون سرپناه را هدف قرار بدهیم زیرا این قابلیت هدف قرار دادن بخش های مهم را دارد.»

تاج محمد، بریدمل دیگر نیروهای ویژۀ ارتش هم افزود: «این مخابره هم محرمیت دارد G P S دارد و روابط را از هر بخش از افغانستان می تواند تأمین کند.»

در دور کنونی آموزش های چهارده هفته یی نیروهای ویژه، نزدیک به هزار سرباز سهم گرفته اند.

هم‌رسانی کنید