Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هبت‌الله یک روستانشین گوشه‌گیر و غیرسیاسی رهبر طالبان شده‌است

ملا هبت‌الله آخُندزاده، باشندۀ روستای سفیدروان ولسوالی پنجواییِ کندهار است و تا نوجوانی در همین روستا زنده‌گی کرده‌است.

عبدالله همیم، خبرنگار طلوع‌نیوز، به این روستا رفته‌است و با دوستان دورۀ کودکی رهبر طالبان گفت‌وگو کرده‌است.

ملا هبت‌الله و پدرش، که امام مسجد بود، از خانواده‌های ردۀ پایین این روستا بودند و در آن هنگام، دلچسبیی به سیاست نداشتند؛ اما پس‌از رفتن به پاکستان، هبت‌الله به سیاست و نقش‌گرفتن در گروه طالبان علاقه گرفت.

ملاهبت‌الله آخندزاده رهبر تازه طالبان زادۀ روستای سفیدروان است، روستای سفیدروان در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار است. وی کودکی‌اش را در همین روستا سپری کرده‌است.

حاجی دین‌محمد، یکی‌از بزرگان اقوام ولسوالی پنجوایی می‌گوید: «ما خانواده رهبر تازه طالبان را می‌شناسیم. ملاهبت‌الله در حدود ۵۰ سال پیش در همین روستا زاده شد. و این خانواده بسیار یک خانواده حلیم بود. ملا هبت‌الله کودکی‌اش را در همین روستا سپری کرده‌است.»

بزرگان اقوام کندهار می‌گویند که ملامحمد آخند، پدر ملا هبت‌الله چندین سال در مسجد پای ملوک امام بود. این خانواده که از خانواده‌های ردۀ پایین بودند در سیاست هیچ نقشی نداشتند.

اما ملا هبت‌الله آخندزاده چه زمانی و چی‌گونه در سیاست وارد شد؟

روستانشینان ولسوالی پنجوایی می‌گویند که هر چند با رهبر تازۀ طالبان آشنایی ندارند؛ اما می‌افزایند که با ملا محمد آخندزاده پدر رهبر طالبان آشنایی خوبی دارند. این بزرگان قوم می‌گویند که پدر ملا هبت‌الله، مرد حلیم بود. آنان می‌گوید که خانوادۀ وی حتی در جرگه‌های بزرگان قوم شرکت نمی‌کردند. این بزرگان اقوام می‌گویند که خانوادۀ ملا هبت‌الله پس‌از هجرت به پاکستان در سیاست دخیل شدند.

سخی‌محمد، یکی دیگر از بزرگ قوم ولسوالی پنجوایی می‌گوید: «پدر ملا هبت‌الله ملا محمد آخند نام داشت. او در حدود ۵۰ سال پیش در همین مجسد ملا امام بود وی در چندین مسجد ملا امام بوده است و پدرش در سیاست دخیل نبود و یک فرد عادی جامعه بود که حتی در جرگه‌های قومی هم خواسته نمی‌شد.»

شیخ هبت‌الله آخندزاده، معاون ملا اختر منصور، هفتۀ پیش؛ یعنی دو روز پس‌از پخش خبر کشته‌شدن ملامنصور، رهبر تازۀ طالبان تعیین شد.

سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکۀ حقانی و ملایعقوب، پسر ملا محمدعمر، رهبر پیشین طالبان نیز به حیث معاونان ملا هبت‌الله تعیین شدند.

هبت‌الله یک روستانشین گوشه‌گیر و غیرسیاسی رهبر طالبان شده‌است

ملا هبت‌الله آخُندزاده، باشندۀ روستای سفیدروان ولسوالی پنجواییِ کندهار است و تا نوجوانی در همین رو

Thumbnail

ملا هبت‌الله آخُندزاده، باشندۀ روستای سفیدروان ولسوالی پنجواییِ کندهار است و تا نوجوانی در همین روستا زنده‌گی کرده‌است.

عبدالله همیم، خبرنگار طلوع‌نیوز، به این روستا رفته‌است و با دوستان دورۀ کودکی رهبر طالبان گفت‌وگو کرده‌است.

ملا هبت‌الله و پدرش، که امام مسجد بود، از خانواده‌های ردۀ پایین این روستا بودند و در آن هنگام، دلچسبیی به سیاست نداشتند؛ اما پس‌از رفتن به پاکستان، هبت‌الله به سیاست و نقش‌گرفتن در گروه طالبان علاقه گرفت.

ملاهبت‌الله آخندزاده رهبر تازه طالبان زادۀ روستای سفیدروان است، روستای سفیدروان در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار است. وی کودکی‌اش را در همین روستا سپری کرده‌است.

حاجی دین‌محمد، یکی‌از بزرگان اقوام ولسوالی پنجوایی می‌گوید: «ما خانواده رهبر تازه طالبان را می‌شناسیم. ملاهبت‌الله در حدود ۵۰ سال پیش در همین روستا زاده شد. و این خانواده بسیار یک خانواده حلیم بود. ملا هبت‌الله کودکی‌اش را در همین روستا سپری کرده‌است.»

بزرگان اقوام کندهار می‌گویند که ملامحمد آخند، پدر ملا هبت‌الله چندین سال در مسجد پای ملوک امام بود. این خانواده که از خانواده‌های ردۀ پایین بودند در سیاست هیچ نقشی نداشتند.

اما ملا هبت‌الله آخندزاده چه زمانی و چی‌گونه در سیاست وارد شد؟

روستانشینان ولسوالی پنجوایی می‌گویند که هر چند با رهبر تازۀ طالبان آشنایی ندارند؛ اما می‌افزایند که با ملا محمد آخندزاده پدر رهبر طالبان آشنایی خوبی دارند. این بزرگان قوم می‌گویند که پدر ملا هبت‌الله، مرد حلیم بود. آنان می‌گوید که خانوادۀ وی حتی در جرگه‌های بزرگان قوم شرکت نمی‌کردند. این بزرگان اقوام می‌گویند که خانوادۀ ملا هبت‌الله پس‌از هجرت به پاکستان در سیاست دخیل شدند.

سخی‌محمد، یکی دیگر از بزرگ قوم ولسوالی پنجوایی می‌گوید: «پدر ملا هبت‌الله ملا محمد آخند نام داشت. او در حدود ۵۰ سال پیش در همین مجسد ملا امام بود وی در چندین مسجد ملا امام بوده است و پدرش در سیاست دخیل نبود و یک فرد عادی جامعه بود که حتی در جرگه‌های قومی هم خواسته نمی‌شد.»

شیخ هبت‌الله آخندزاده، معاون ملا اختر منصور، هفتۀ پیش؛ یعنی دو روز پس‌از پخش خبر کشته‌شدن ملامنصور، رهبر تازۀ طالبان تعیین شد.

سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکۀ حقانی و ملایعقوب، پسر ملا محمدعمر، رهبر پیشین طالبان نیز به حیث معاونان ملا هبت‌الله تعیین شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره