Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'آلوده‌گی هوا در کابل ۵۰ درصد افزاییش خواهد یافت'

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، هشدار می‌دهد که در جریان چهارماۀ آینده، میزان آلوده‌گی هوا در کابل ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

عزت الله صدیقی، معین مسلکی این نهاد می‌گوید که اگر پلان مدیریت کاهش و جلوگیری از آلوده‌گی هوای کابل از سوی نهادهای مسؤول درست پی‌گیری نشود، آلوده‌گی هوا، زنده‌گی مردم در شهر کابل را آسیب‌پذیر خواهد ساخت.

صدیقی در این باره افزود: «اگر یک انسان ۲۴ساعت هوایی را تنفس کند که در آن ۱۵۰ذره در یک میلیون ذره وجود داشته باشد، آن هوا مشکل صحی ندارد؛ اما اگر از ۱۵۰ مایکروگرام فی متر مکعب، مقدار این ذرات بلند می‌رود، قابل تشویش است.»

به باور ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، کاهش آلوده‌گی هوا در کابل، به همکاری مردم با حکومت بسته‌گی دارد؛ زیرا یکی از علت‌های اصلی تولید دود و غبار، کار گرفتن بسیار از سوخت‌های آلوده ساز هوا از سوی مردم است: «هموطنان عزیز ما در فصل زمستان هوا را در خانه‌ها، در سرک‌ها، در مارکیت‌ها، دکان‌ها، در دفاتر و در بیرون کسانی که کار می‌کنند تنفس می‌کنند، آلوده‌‎گی هوا از حالت استندرد بلندتر باشد تأثیرات خودرا دارد.»

سوختاندن ذغال سنگ در کارخانه‌های ذوب آهن، کارخانه‌های خشت‌پزی و گچ‌پزی و نیز استفاده از موترهای کهنه، از منابع اصلی آلوده‌گی هوا در کابل گفته می‌شوند.

ادارۀ حفاظت از محیط زیست، کارگیری از این موادها را در شهر کابل، برای شهروندان پایتخت بسیار خطرناک می‌داند و می‌گوید که ذرات معلق این مواد در هوای این شهر می‌تواند حمله‌های قلبی، سرطان و بیماری‌های دیگر را برای شهروندان درپی داشته باشد.

شماری از شهروندان کشور، می‌گویند که افزایش روزافزون آلوده‌گی هوا آنان را به بیماری‌های گوناگون مبتلا ساخته‌است.

نوروز محمد، باشندۀ کابل گفت: «زیادتر مریضی‌ها برخاسته از خرابی هوا است. هنگامی که به داکتر مراجعه می‌کنیم، به ما می‌گوید که به بیرون نروید، اما اگر بیرون نرویم، چگونه کار کنیم و نان پیدا کنیم.»

حسن، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «دولت باید موادهای سوخت غیرقانونی را که در کابل استفاده می‌شود، اجازه ندهد.»

'آلوده‌گی هوا در کابل ۵۰ درصد افزاییش خواهد یافت'

سوختاندن ذغال سنگ در کارخانه‌های ذوب آهن، کارخانه‌های خشت‌پزی و گچ‌پزی و نیز استفاده از موترهای کهنه، از منابع اصلی آلوده‌گی هوا در کابل گفته می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، هشدار می‌دهد که در جریان چهارماۀ آینده، میزان آلوده‌گی هوا در کابل ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

عزت الله صدیقی، معین مسلکی این نهاد می‌گوید که اگر پلان مدیریت کاهش و جلوگیری از آلوده‌گی هوای کابل از سوی نهادهای مسؤول درست پی‌گیری نشود، آلوده‌گی هوا، زنده‌گی مردم در شهر کابل را آسیب‌پذیر خواهد ساخت.

صدیقی در این باره افزود: «اگر یک انسان ۲۴ساعت هوایی را تنفس کند که در آن ۱۵۰ذره در یک میلیون ذره وجود داشته باشد، آن هوا مشکل صحی ندارد؛ اما اگر از ۱۵۰ مایکروگرام فی متر مکعب، مقدار این ذرات بلند می‌رود، قابل تشویش است.»

به باور ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، کاهش آلوده‌گی هوا در کابل، به همکاری مردم با حکومت بسته‌گی دارد؛ زیرا یکی از علت‌های اصلی تولید دود و غبار، کار گرفتن بسیار از سوخت‌های آلوده ساز هوا از سوی مردم است: «هموطنان عزیز ما در فصل زمستان هوا را در خانه‌ها، در سرک‌ها، در مارکیت‌ها، دکان‌ها، در دفاتر و در بیرون کسانی که کار می‌کنند تنفس می‌کنند، آلوده‌‎گی هوا از حالت استندرد بلندتر باشد تأثیرات خودرا دارد.»

سوختاندن ذغال سنگ در کارخانه‌های ذوب آهن، کارخانه‌های خشت‌پزی و گچ‌پزی و نیز استفاده از موترهای کهنه، از منابع اصلی آلوده‌گی هوا در کابل گفته می‌شوند.

ادارۀ حفاظت از محیط زیست، کارگیری از این موادها را در شهر کابل، برای شهروندان پایتخت بسیار خطرناک می‌داند و می‌گوید که ذرات معلق این مواد در هوای این شهر می‌تواند حمله‌های قلبی، سرطان و بیماری‌های دیگر را برای شهروندان درپی داشته باشد.

شماری از شهروندان کشور، می‌گویند که افزایش روزافزون آلوده‌گی هوا آنان را به بیماری‌های گوناگون مبتلا ساخته‌است.

نوروز محمد، باشندۀ کابل گفت: «زیادتر مریضی‌ها برخاسته از خرابی هوا است. هنگامی که به داکتر مراجعه می‌کنیم، به ما می‌گوید که به بیرون نروید، اما اگر بیرون نرویم، چگونه کار کنیم و نان پیدا کنیم.»

حسن، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «دولت باید موادهای سوخت غیرقانونی را که در کابل استفاده می‌شود، اجازه ندهد.»

هم‌رسانی کنید