Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش مجلس به برکناری عطا: کرسی‎های حکومت میراثی نیستند

در پی واکنش ها در برابر برکناری عطا محمد نور از ولایت بلخ، شماری از اعضای مجلس نماینده گان، اما می گویند که کرسی های حکومت میراثی نیستند.

این نماینده گان تأکید دارند که عزل و نصب مقام های دولت یک اصل قانونی در کار حکومت داری است و نباید مقام های حکومتی هنگامی که برکنار می شوند، برآشفته شوند.

راضیه منگل، یک عضو مجلس نماینده گان در نشست امروز مجلس گفت: «این (عطا محمد نور) یک شخص است، هیچ کاری کرده نمی تواند مردم افغانستان حالا هوشیار شده اند.»

لیلما عمری حکمی، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز افزود: «وقتی که رییس جمهور شخصی را برطر ف می کند به این معنا نیست که در کار حکومت هرکس مداخله کند.»

در همین حال، شماری دیگر از اعضای مجلس، برکناری عطا محمد نور را از ولایت بلخ و نیز تلاش ها برای برکناری جنرال رازق فرمانده پولیس ولایت کندهار را کارهای نادرست حکومت می دانند و رییس جمهور را به تعهد شکنی در اجرای توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی متهم می سازند.

محمد نذیراحمدزی، معاون دوم مجلس نماینده گان اظهار داشت: «استاد عطا یک شخصیت خوب است و همه احترامش را دارند و این احترام برایش قابل افتخار است اما باید ما از قانون حمایت کنیم.»

حضرت علی، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز اظهار داشت: «استاد عطا یا عبدالرازق اگر دراین روزها برطرف شوند برتان می گویم که در آن طرف ها هم ناامنی بیشتر می شود.»

ریاست جمهوری، هفتۀ پیش گفت که استعفای عطا محمد نور از مقام ولایت بلخ منظور شده است و مهندس داوود جایگزین آقای نور معرفی شد.

واکنش مجلس به برکناری عطا: کرسی‎های حکومت میراثی نیستند

تنش های اخیر میان حکومت  و عطا محمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ در مجلس نماینده گان با واکنش های متفاوتی همرا شده است.

Thumbnail

در پی واکنش ها در برابر برکناری عطا محمد نور از ولایت بلخ، شماری از اعضای مجلس نماینده گان، اما می گویند که کرسی های حکومت میراثی نیستند.

این نماینده گان تأکید دارند که عزل و نصب مقام های دولت یک اصل قانونی در کار حکومت داری است و نباید مقام های حکومتی هنگامی که برکنار می شوند، برآشفته شوند.

راضیه منگل، یک عضو مجلس نماینده گان در نشست امروز مجلس گفت: «این (عطا محمد نور) یک شخص است، هیچ کاری کرده نمی تواند مردم افغانستان حالا هوشیار شده اند.»

لیلما عمری حکمی، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز افزود: «وقتی که رییس جمهور شخصی را برطر ف می کند به این معنا نیست که در کار حکومت هرکس مداخله کند.»

در همین حال، شماری دیگر از اعضای مجلس، برکناری عطا محمد نور را از ولایت بلخ و نیز تلاش ها برای برکناری جنرال رازق فرمانده پولیس ولایت کندهار را کارهای نادرست حکومت می دانند و رییس جمهور را به تعهد شکنی در اجرای توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی متهم می سازند.

محمد نذیراحمدزی، معاون دوم مجلس نماینده گان اظهار داشت: «استاد عطا یک شخصیت خوب است و همه احترامش را دارند و این احترام برایش قابل افتخار است اما باید ما از قانون حمایت کنیم.»

حضرت علی، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز اظهار داشت: «استاد عطا یا عبدالرازق اگر دراین روزها برطرف شوند برتان می گویم که در آن طرف ها هم ناامنی بیشتر می شود.»

ریاست جمهوری، هفتۀ پیش گفت که استعفای عطا محمد نور از مقام ولایت بلخ منظور شده است و مهندس داوود جایگزین آقای نور معرفی شد.

هم‌رسانی کنید