تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت خارجه پایان کار ۱۱ سفیر افغانستان در بیرون کشور را اعلام کرد

منابع در وزارت امور خارجه میگویند که این سفیران به علت کهولت سن و پایان دورهی کارشان به کابل خواسته شدهاند.

در میان این سفیران نام عزیزالله کرزی عموی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز دیده می‌شود.

وزارت امور خارجه نامه‌ا‌ی پایان کار ۱۱ سفیر افغانستان را که تاکنون در شماری از کشورها و نهادهای جهانی کار میکردند امضا کرده است و به زودی این سفیران به کابل خواسته خواهند شد.

منابع نزدیک به وزارت امور خارجه میگویند:

عزیزالله کرزی سفیر افغانستان در روسیه

محمد قاسم فاضلی سفیر افغانستان در یونسکو

ضیاءالدین مجددی سفیر افغانستان در جمهوری چک

غلام سخی غیرت سفیر افغانستان در اندونیزیا

نجیبالله مجددی سفیر افغانستان در امارات متحدهی عربی

سیداحمد عمر خیل سفیر افغانستان در عربستان سعودی

محمد داوود یار سفیر افغانستان در بریتانیا

شام لال پتهی چا سفیر افغانستان در کانادا

اسدالله عمر سفیر افغانستان در فرانسه

ضیاءالدین نظام سفیر افغانستان در ایتالیا

و ننگیالی طرزی سفیر افغانستان در ژینو

افرادی هستند که در گام نخست از مقامهایشان برکنار شدهاند.

بربنیاد اصول وزارت امور خارجه یک دیپلمات باید سه سال در افغانستان و سه سال در بیرون کشور کار کند، اما در میان دیپلماتهای افغانستان افرادی دیده شدهاند که با وجود پایان دورهی سال کارشان را در بیرون کشور سالها در نمایندهگیهای سیاسی افغانستان در بیرون از کشور فعالیت کردهاند.

وزارت خارجه پایان کار ۱۱ سفیر افغانستان در بیرون کشور را اعلام کرد

منابع در وزارت امور خارجه میگویند که این سفیران به علت کهولت سن و پایان دورهی کارشان به کابل خوا

Thumbnail

منابع در وزارت امور خارجه میگویند که این سفیران به علت کهولت سن و پایان دورهی کارشان به کابل خواسته شدهاند.

در میان این سفیران نام عزیزالله کرزی عموی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز دیده می‌شود.

وزارت امور خارجه نامه‌ا‌ی پایان کار ۱۱ سفیر افغانستان را که تاکنون در شماری از کشورها و نهادهای جهانی کار میکردند امضا کرده است و به زودی این سفیران به کابل خواسته خواهند شد.

منابع نزدیک به وزارت امور خارجه میگویند:

عزیزالله کرزی سفیر افغانستان در روسیه

محمد قاسم فاضلی سفیر افغانستان در یونسکو

ضیاءالدین مجددی سفیر افغانستان در جمهوری چک

غلام سخی غیرت سفیر افغانستان در اندونیزیا

نجیبالله مجددی سفیر افغانستان در امارات متحدهی عربی

سیداحمد عمر خیل سفیر افغانستان در عربستان سعودی

محمد داوود یار سفیر افغانستان در بریتانیا

شام لال پتهی چا سفیر افغانستان در کانادا

اسدالله عمر سفیر افغانستان در فرانسه

ضیاءالدین نظام سفیر افغانستان در ایتالیا

و ننگیالی طرزی سفیر افغانستان در ژینو

افرادی هستند که در گام نخست از مقامهایشان برکنار شدهاند.

بربنیاد اصول وزارت امور خارجه یک دیپلمات باید سه سال در افغانستان و سه سال در بیرون کشور کار کند، اما در میان دیپلماتهای افغانستان افرادی دیده شدهاند که با وجود پایان دورهی سال کارشان را در بیرون کشور سالها در نمایندهگیهای سیاسی افغانستان در بیرون از کشور فعالیت کردهاند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره