تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پایان بررسی‌های هیئت حکومت از حمله نظامیان پاکستانی در سپین بولدک

هیآت بررسی حمله نظامیان پاکستانی برسپین بولدک روزسه شنبه (۱۴ اسد) گفته است که بررسی‌ها را دراین باره به پایان رسانیدها ست.

این هیآت در دیدارش از کندهار می‌گوید که نتایج این بررسی‌ها با مقام‌های بلند پایه حکومتی درکابل شریک خواهند شد.

پس ازموشک پراگنی‌های نظامیان پاکستانی برسپین بولدک هیآتی از حکومت برای بررسی این روی داد از کندهار دیدار کرد.

این هیآت شش نفری می‌گوید که بررسی‌هایش را درباره موشک پراگنی‌های پاکستان برولسوالی سپین بولدک وجان باختن پانزده تن وزخمی شدن هشتاد تن دیگر به پایان رسانیده است وآن را با حکومت مرکزی شریک خواهند ساخت.

شماری ازاعضای این هیآت نیت پاکستان را دربرابر افغانستان خوب نمی‌دانند.

صدیق‌الله، فهیم معاون شورای امنیت ملی ورییس هیآت بررسی روی داد سپین بولدک گفته است که:" ما با تمام کشورها روابط خوب و با کشورهای همسایه، همسایگی خوب می خواهیم و در رابطه به این رویداد ما بررسی ها مان را جمع آوری کرده ایم و پس از اتمام بررسی‌ها با رسانه ها شریک خواهیم ساخت."

درهمین حال وزارت دفاع ملی می‌گوید که برای جلوگیری ازتنش‌های بیشتر با نظامیان پاکستانی نیروهای تازه در امتداد خط دیورند در ولسوالی سپین بولدک جا به جا شده اند.

جنرال اقبال علی نادری، معاون رییس ستاد ارتش گفته است که:" این مشکلات بعضی اوقات می باشد و نیت بد هم موجود است و ما در دفاع از سرزمین خود انشالله همیشه آماده هستیم."

درهمین حال کندهاریان ازحکومت مرکزی می‌خواهند تا به هرگونه تجاوز نیروهای پاکستانی پاسخ نیرومند بدهد.

عتیق الله صحرایی، بزرگ قوم دراین باره گفته است که:" برخورد این‌ها (پاکستانی‌ها) را که میبینید با مردم ما چنین است و ما از حکومت می خواهیم جلو چنین یک دروغگو گرفته شود."

مولوی منظور، فرمانده پیشین طالبان می‌گوید که :" شماری مردمی که از وطن دفاع می کند بسیار کم است، ولی اگر در سطح عمومی نگاه کنیم تا هنوز ما از حکومت کاری برای حل چنین مشکلات نه دیده ایم و همیشه شاید چنین رویداد ها بودیم."

همزمان با این وزارت خارجه گفته است که گذرگاه سپین بولدک به روی رفت وآمد مسافران باز شده است اما روشن نیست که ا ین گذرگاه به گونه موقت باز خواهد بود یا به گونه

پایان بررسی‌های هیئت حکومت از حمله نظامیان پاکستانی در سپین بولدک

همزمان با این وزارت خارجه گفته است که گذرگاه سپین بولدک به روی رفت وآمد مسافران باز شده است

Thumbnail

هیآت بررسی حمله نظامیان پاکستانی برسپین بولدک روزسه شنبه (۱۴ اسد) گفته است که بررسی‌ها را دراین باره به پایان رسانیدها ست.

این هیآت در دیدارش از کندهار می‌گوید که نتایج این بررسی‌ها با مقام‌های بلند پایه حکومتی درکابل شریک خواهند شد.

پس ازموشک پراگنی‌های نظامیان پاکستانی برسپین بولدک هیآتی از حکومت برای بررسی این روی داد از کندهار دیدار کرد.

این هیآت شش نفری می‌گوید که بررسی‌هایش را درباره موشک پراگنی‌های پاکستان برولسوالی سپین بولدک وجان باختن پانزده تن وزخمی شدن هشتاد تن دیگر به پایان رسانیده است وآن را با حکومت مرکزی شریک خواهند ساخت.

شماری ازاعضای این هیآت نیت پاکستان را دربرابر افغانستان خوب نمی‌دانند.

صدیق‌الله، فهیم معاون شورای امنیت ملی ورییس هیآت بررسی روی داد سپین بولدک گفته است که:" ما با تمام کشورها روابط خوب و با کشورهای همسایه، همسایگی خوب می خواهیم و در رابطه به این رویداد ما بررسی ها مان را جمع آوری کرده ایم و پس از اتمام بررسی‌ها با رسانه ها شریک خواهیم ساخت."

درهمین حال وزارت دفاع ملی می‌گوید که برای جلوگیری ازتنش‌های بیشتر با نظامیان پاکستانی نیروهای تازه در امتداد خط دیورند در ولسوالی سپین بولدک جا به جا شده اند.

جنرال اقبال علی نادری، معاون رییس ستاد ارتش گفته است که:" این مشکلات بعضی اوقات می باشد و نیت بد هم موجود است و ما در دفاع از سرزمین خود انشالله همیشه آماده هستیم."

درهمین حال کندهاریان ازحکومت مرکزی می‌خواهند تا به هرگونه تجاوز نیروهای پاکستانی پاسخ نیرومند بدهد.

عتیق الله صحرایی، بزرگ قوم دراین باره گفته است که:" برخورد این‌ها (پاکستانی‌ها) را که میبینید با مردم ما چنین است و ما از حکومت می خواهیم جلو چنین یک دروغگو گرفته شود."

مولوی منظور، فرمانده پیشین طالبان می‌گوید که :" شماری مردمی که از وطن دفاع می کند بسیار کم است، ولی اگر در سطح عمومی نگاه کنیم تا هنوز ما از حکومت کاری برای حل چنین مشکلات نه دیده ایم و همیشه شاید چنین رویداد ها بودیم."

همزمان با این وزارت خارجه گفته است که گذرگاه سپین بولدک به روی رفت وآمد مسافران باز شده است اما روشن نیست که ا ین گذرگاه به گونه موقت باز خواهد بود یا به گونه

هم‌رسانی کنید