تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

پنجاه درصد باشنده‌گان برمل پکتیکا شناخت‌کارت‌‌های پاکستانی دارند

ولسوال برمل ولایت پکتیکا، می‌پذیرد که پنجاه درصد از باشنده‌گان این ولسوالی شناخت کارت‌های پاکستانی دارند.

نعمت‎الله، ولسوال برمل می‌افزاید که محل زنده‌گی این باشنده‌گان برمل در شناخت کارت‌های پاکستانی «ولسوالی برمل» نوشته شده‌است.

برمل یکی از ولسوالی‌های دور دست ولایت پکتیکا در جنوب شرق کشور است که با پاکستان همرز است. پیش از این، طلوع‌‎نیوز گزارشی را نشر کرد که برمبنی آن، نصاب آموزشی مکتب‌ها در این ولسوالی، نصاب آموزشی پاکستان استند.

نعمت الله، می‌گوید که باشنده‌گان می‌توانند به آسانی شناخت‌ کارت‌های پاکستانی بگیرند. او از حکومت مرکزی می‌خواهد که امکانات بیشتر برای باشنده‌گان این ولایت فراهم سازد تا به گفتۀ او مردم مجبور نشوند، شناخت‌ کارت‌های پاکستانی بگیرند.

به گفتۀ ولسوال برمل، شماری از دانش‌آموزان در این ولسوالی به آن‌سوی سرحد برای آموزش می‌روند: «مردم باید برای باشنده‌گان این مناطق امکانات فراهم کند و آن‌ها قناعت بدهند. چرا آنان مجبور می‌شوند صبح وقت بچه‌های شان را به پاکستان برای آموزش روان کنند.»

در همین حال، شماری از اعضای شورای ولایتی پکتیکا می‌گویند که ادامۀ روند توزیع شناخت کارت‌های پاکستانی برای باشنده‌گان ولسوالی برمل نگران کننده است. آنان، تأکید دارند که حکومت مرکزی نباید در این باره بی‌پروایی کند.

مبین فقیرزاده، یک عضو شورای ولایتی پکتیکا گفت: «دولت باید به سرحدات افغانستان بسیار توجه کند ... سرحدات همانند دیوارها برای قلعه می‌ماند که اگر مستحکم و آباد باشد، دزدها نمی‌توانند از آن‌ها نفوذ کنند.»

با این همه، محیب الرحمان سمکنی، والی پکتیکا می‌گوید که این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد: «حکومت باید در بارۀ توزیع شناخت کارت‌های پاکستانی برای باشنده‌گان ولایت پکتیکا جدی اقدام و مخالفت کند. و نباید به هیچ‌کس این اجازه داده شود.»

مقام‌های محلی در این ولسوالی می‌گویند که هم‌اکنون هیچ مکتب که از سوی حکومت افغانستان باشد، در برمل وجود ندارد.

افغانستان

پنجاه درصد باشنده‌گان برمل پکتیکا شناخت‌کارت‌‌های پاکستانی دارند

پیش از این، طلوع‌‎نیوز گزارشی را نشر کرد که برمبنی آن، نصاب آموزشی مکتب‌ها در این ولسوالی، نصاب آموزشی پاکستان استند.

تصویر بندانگشتی

ولسوال برمل ولایت پکتیکا، می‌پذیرد که پنجاه درصد از باشنده‌گان این ولسوالی شناخت کارت‌های پاکستانی دارند.

نعمت‎الله، ولسوال برمل می‌افزاید که محل زنده‌گی این باشنده‌گان برمل در شناخت کارت‌های پاکستانی «ولسوالی برمل» نوشته شده‌است.

برمل یکی از ولسوالی‌های دور دست ولایت پکتیکا در جنوب شرق کشور است که با پاکستان همرز است. پیش از این، طلوع‌‎نیوز گزارشی را نشر کرد که برمبنی آن، نصاب آموزشی مکتب‌ها در این ولسوالی، نصاب آموزشی پاکستان استند.

نعمت الله، می‌گوید که باشنده‌گان می‌توانند به آسانی شناخت‌ کارت‌های پاکستانی بگیرند. او از حکومت مرکزی می‌خواهد که امکانات بیشتر برای باشنده‌گان این ولایت فراهم سازد تا به گفتۀ او مردم مجبور نشوند، شناخت‌ کارت‌های پاکستانی بگیرند.

به گفتۀ ولسوال برمل، شماری از دانش‌آموزان در این ولسوالی به آن‌سوی سرحد برای آموزش می‌روند: «مردم باید برای باشنده‌گان این مناطق امکانات فراهم کند و آن‌ها قناعت بدهند. چرا آنان مجبور می‌شوند صبح وقت بچه‌های شان را به پاکستان برای آموزش روان کنند.»

در همین حال، شماری از اعضای شورای ولایتی پکتیکا می‌گویند که ادامۀ روند توزیع شناخت کارت‌های پاکستانی برای باشنده‌گان ولسوالی برمل نگران کننده است. آنان، تأکید دارند که حکومت مرکزی نباید در این باره بی‌پروایی کند.

مبین فقیرزاده، یک عضو شورای ولایتی پکتیکا گفت: «دولت باید به سرحدات افغانستان بسیار توجه کند ... سرحدات همانند دیوارها برای قلعه می‌ماند که اگر مستحکم و آباد باشد، دزدها نمی‌توانند از آن‌ها نفوذ کنند.»

با این همه، محیب الرحمان سمکنی، والی پکتیکا می‌گوید که این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد: «حکومت باید در بارۀ توزیع شناخت کارت‌های پاکستانی برای باشنده‌گان ولایت پکتیکا جدی اقدام و مخالفت کند. و نباید به هیچ‌کس این اجازه داده شود.»

مقام‌های محلی در این ولسوالی می‌گویند که هم‌اکنون هیچ مکتب که از سوی حکومت افغانستان باشد، در برمل وجود ندارد.

هم‌رسانی کنید