Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کار بازسازی قصر دارالامان در بهار از سر گرفته می‌شود

مهندسان  کاخ  دارالامان می‌گویند که در بهار سال آینده کار بازسازی این کاخ ازسرگرفته خواهد شد. این مهندسان می‌گویند که آنان اکنون روی طرح و دیزاین اتاق‌های کاخ کار می‌کنند.

درهمین حال، وزارت شهر سازی می‌گوید که قرار داد بازسازی کاخ دارالامان به داوطلبی گذاشته شده است و این قرارداد به شرکتی که تجربۀ ساخت بازمانده‌های باستانی راداشته باشد  سپرده خواهد شد.

این وزارت می افزاید که تاکنون نزدیک به پنجاه درصد کاربازسازی این کاخ به پایان رسیده است.

کار باز سازی کاخ  دارالامان از سوی هشتاد مهندس که بیست و پنج در صد ان بانوان بودند، دو سال پیش آغاز شد. اما اکنون تنها دو مهندس بانو همراه با بیست و شش مهندس دیگر در بازسازی این کاخ کار می‌کنند.

این مهندسان می‌گویند که در حال حاضر روی طرح و دیزاین درون اتاق ها کار می کنند.

نجمه حیدری، یکی از مهندسان گفت:"روی نقشه‌ها کار می‌کنیم روی تزیینات هر اتاق کار می کنیم که تمام شود و به داوطلب داده شود. نود در صد نقشه ها تمام است و منتظر استیم که شرکت قرار داد کننده بهار کارش را آغاز کند."

مهندسان می‌گویند که در حدود نود در صد کار نقشه‌ها پایان یافته‌اند و از همین رو شمار مهندسان این پروژه کم شده اند.

به گفتۀ مسوؤلان پروژۀ باز سازی کاخ دارالاامان شانزده و نیم میلیون دالر نیاز است که این کاخ دوباره مانند  نمای اصلی اش ساخته شود، مهندسان می گویند که از همین رو روی نقشه ها به گونه بسیار دقیق کار می کنند.

نسترن بهار، مهندس گفت:"ما به گونه گروپی کار می کنیم حالا همکاران ما کم شده روی دیزاین داخلی ساختمان کار می کنیم."

حکومت چهار سال را برای باز سازی این کاخ  تعیین کرده است و قراراست تا دو سال دیگر کار باز سازی این قصر پایان یابد. اما اکنون کار باز سازی متوقف است.

نیلوفر لنگر، سخن‌گوی وزارت شهر سازی گفت:"روند داوطلبی در جریان کار به خاطری متوقف است که کار اجرایی باید در بهار شروع شود و شرکتی بیاید و قرارداد کار این قصر را بگیرد."

وزارت شهرسازی می‌گوید که تاکنون نزدیک به پنجاه درصد کار بازسازی کاخ دارالامان به پایان رسیده است.

کاخ دارالامان در سالهای ۱۳۰۴-۱۳۰۶  هجری خورشیدی در زمان شاه امان الله ، ساخته شد.بخشی ازاین کاخ در هنگام حکومت داکتر نجیب ویران شد سپس در دهه‌یی هفتاد هجری خورشیدی این کاخ در جنگ های داخلی بیشتر اسیب دید و ویران گشت.

کار بازسازی قصر دارالامان در بهار از سر گرفته می‌شود

حکومت چهار سال را برای باز سازی این کاخ  تعیین کرده است و قراراست تا دو سال دیگر کار باز سازی این قصر پایان یابد. اما اکنون کار باز سازی متوقف است.

Thumbnail

مهندسان  کاخ  دارالامان می‌گویند که در بهار سال آینده کار بازسازی این کاخ ازسرگرفته خواهد شد. این مهندسان می‌گویند که آنان اکنون روی طرح و دیزاین اتاق‌های کاخ کار می‌کنند.

درهمین حال، وزارت شهر سازی می‌گوید که قرار داد بازسازی کاخ دارالامان به داوطلبی گذاشته شده است و این قرارداد به شرکتی که تجربۀ ساخت بازمانده‌های باستانی راداشته باشد  سپرده خواهد شد.

این وزارت می افزاید که تاکنون نزدیک به پنجاه درصد کاربازسازی این کاخ به پایان رسیده است.

کار باز سازی کاخ  دارالامان از سوی هشتاد مهندس که بیست و پنج در صد ان بانوان بودند، دو سال پیش آغاز شد. اما اکنون تنها دو مهندس بانو همراه با بیست و شش مهندس دیگر در بازسازی این کاخ کار می‌کنند.

این مهندسان می‌گویند که در حال حاضر روی طرح و دیزاین درون اتاق ها کار می کنند.

نجمه حیدری، یکی از مهندسان گفت:"روی نقشه‌ها کار می‌کنیم روی تزیینات هر اتاق کار می کنیم که تمام شود و به داوطلب داده شود. نود در صد نقشه ها تمام است و منتظر استیم که شرکت قرار داد کننده بهار کارش را آغاز کند."

مهندسان می‌گویند که در حدود نود در صد کار نقشه‌ها پایان یافته‌اند و از همین رو شمار مهندسان این پروژه کم شده اند.

به گفتۀ مسوؤلان پروژۀ باز سازی کاخ دارالاامان شانزده و نیم میلیون دالر نیاز است که این کاخ دوباره مانند  نمای اصلی اش ساخته شود، مهندسان می گویند که از همین رو روی نقشه ها به گونه بسیار دقیق کار می کنند.

نسترن بهار، مهندس گفت:"ما به گونه گروپی کار می کنیم حالا همکاران ما کم شده روی دیزاین داخلی ساختمان کار می کنیم."

حکومت چهار سال را برای باز سازی این کاخ  تعیین کرده است و قراراست تا دو سال دیگر کار باز سازی این قصر پایان یابد. اما اکنون کار باز سازی متوقف است.

نیلوفر لنگر، سخن‌گوی وزارت شهر سازی گفت:"روند داوطلبی در جریان کار به خاطری متوقف است که کار اجرایی باید در بهار شروع شود و شرکتی بیاید و قرارداد کار این قصر را بگیرد."

وزارت شهرسازی می‌گوید که تاکنون نزدیک به پنجاه درصد کار بازسازی کاخ دارالامان به پایان رسیده است.

کاخ دارالامان در سالهای ۱۳۰۴-۱۳۰۶  هجری خورشیدی در زمان شاه امان الله ، ساخته شد.بخشی ازاین کاخ در هنگام حکومت داکتر نجیب ویران شد سپس در دهه‌یی هفتاد هجری خورشیدی این کاخ در جنگ های داخلی بیشتر اسیب دید و ویران گشت.

هم‌رسانی کنید