Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک زن برای نخستین بار برای عضویت در شورای عالی دادگاه عالی معرفی شد

منابع در ارگ ریاست جمهوری می‌گویند که رئیس جمهور غنی انیسه رسولی را به عضویت شورای عالی دادگاه عالی معرفی کرده است.

این منابع می‌افزایند که نامزدی انیسه رسولی به عضویت شورای عالی دادگاه عالی از تعهدات رئیس جمهور برای گماشتن زنان در پست‌های ارشد حکومتی می‌باشد.

انیسه رسولی می‌گوید که اصلاحات را در این نهاد به میان خواهد آورد.

وی ادامه داد:" تلاش می‌کنم که مهری را که بالای دادگاه عالی زده شده را پاک و پاک نفسی قضات و شفاف بودن سیستم را ثابت بسازم."

خانم رسولی ادامه داد که اگر رأی اعتماد مجلس نماینده‌گان را به دست آورد؛ شمار زنان را در بخش قضایی کشور افزایش خواهد داد و نیز به پرونده‌های خشونت در برابر زنان رسیده‌گی خواهد کرد.

انیسه رسولی در لیسه عایشه درانی کابل درس خوانده است و دوره‌ی لیسانس را در دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به پایان رسانده است؛ او در رشته‌ی جرم شناسی فوق لیسانس دارد.

این نخستین قاضی زن در تاریخ افغانستان است که به عضویت بلند پایه‌ترین نهاد قضایی افغانستان نامزد می شود.

بانو رسولی باید از سوی مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد بگیرد.

یک زن برای نخستین بار برای عضویت در شورای عالی دادگاه عالی معرفی شد

منابع در ارگ ریاست جمهوری می‌گویند که رئیس جمهور غنی انیسه رسولی را به عضویت شورای عالی دادگاه عال

Thumbnail

منابع در ارگ ریاست جمهوری می‌گویند که رئیس جمهور غنی انیسه رسولی را به عضویت شورای عالی دادگاه عالی معرفی کرده است.

این منابع می‌افزایند که نامزدی انیسه رسولی به عضویت شورای عالی دادگاه عالی از تعهدات رئیس جمهور برای گماشتن زنان در پست‌های ارشد حکومتی می‌باشد.

انیسه رسولی می‌گوید که اصلاحات را در این نهاد به میان خواهد آورد.

وی ادامه داد:" تلاش می‌کنم که مهری را که بالای دادگاه عالی زده شده را پاک و پاک نفسی قضات و شفاف بودن سیستم را ثابت بسازم."

خانم رسولی ادامه داد که اگر رأی اعتماد مجلس نماینده‌گان را به دست آورد؛ شمار زنان را در بخش قضایی کشور افزایش خواهد داد و نیز به پرونده‌های خشونت در برابر زنان رسیده‌گی خواهد کرد.

انیسه رسولی در لیسه عایشه درانی کابل درس خوانده است و دوره‌ی لیسانس را در دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به پایان رسانده است؛ او در رشته‌ی جرم شناسی فوق لیسانس دارد.

این نخستین قاضی زن در تاریخ افغانستان است که به عضویت بلند پایه‌ترین نهاد قضایی افغانستان نامزد می شود.

بانو رسولی باید از سوی مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد بگیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره