Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی تلویزیون و چالش‌های اقتصادی رسانه‌ها در افغانستان

روز جهانی تلویزیون در حالی فرا می‌رسد که بربنیاد آمارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ، بیست‌وچهار رسانه در افغانستان در یک سال گذشته جوازهای شان را لغو کرده‌اند.

مولوی عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فراهنگ، می‌گوید که این رسانه‌ها به علت مشکلات اقتصادی وادار به توقف فعالیت شان شده‌اند.

آقای حماد می‌افزاید که شماری از رسانه‌ها به علت این‌که تنها موسیقی و سریال پخش می‌کردند از فعالیت مانده‌اند.

مولوی عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در بیست سال گذشته یک تعداد رسانه‌ها قسمی بود که نشرات آنها کاملا خلاف اصول اسلام بودند که فقط موسیقی و سریال‌های بی‌فایده و آن رقم نشرات داشت که هیچ فایده نداشت.»

در همین حال، نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که بیش از ۵۰ درصد رسانه‌ها در کشور به علت مشکلات اقتصادی متوقف شده‌اند.

ظریف کریمی، مسوول نی گفت: «یافته‌های ما در سروی نشان می‌دهد که مشکل اقتصادی اولین گزینه است که رسانه‌های تصویری در افغانستان فعالیت شان متوقف شده و در کنار آن بعضی از رسانه‌ها نظر به وضعیت موجود و نوعیت فعالیت شان نتوانستند ادامه بدهند.»

عبدالقدیم ویار، مسوول بخش تحقیق کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان، می‌گوید: «راه حل این مشکل یا مشکل اقتصادی تلویزیون‌ها می‌شود که حکومت برای شان حمایت شان کند و همچنان در قسمت دادن اعلانات حکومتی با آنها کمک کنند.»

همزمان با این، شماری از خبرنگاران در روز جهانی تلویزیون از امارت اسلامی می‌خواهند که خبرنگاران را در زمینه دسترسی به اطلاعات همکاری کند.

حیدر محمد نظری، خبرنگار، می‌گوید: «بیشتر رسانه‌ها به دلیل این که حمایت مالی شان را از دست داده‌اند و به دلیل اینکه خبرنگاران شان ترک گفتند، کار اطلاع‌رسانی را متوقف ساختند و به دروزاه‌های خود قفل زدند.»

حبیب الله جعفری، خبرنگار، می‌گوید: «محدودیت‌های که بالای کار رسانه‌یی در کشور وضع شده این نگران کننده است و ما خواهان از این استیم که محدودیت‌های که وضع شده این‌ها بر طرف شود.»

بربنیاد اطلاعات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در حال حاضر ۵۷ تلویزیون، ۱۶۵ رادیو و ۷۴ رسانه چاپی در کشور فعالیت دارند.

همزمان با این، شماری از خبرنگاران ادعا میکنند که اطلاعات از سوی نهادهای حکومتی به درستی در اختیار شان قرار نمی گیرند.

روز جهانی تلویزیون و چالش‌های اقتصادی رسانه‌ها در افغانستان

مولوی عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فراهنگ، می‌گوید که این رسانه‌ها به علت مشکلات اقتصادی وادار به توقف فعالیت شان شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

روز جهانی تلویزیون در حالی فرا می‌رسد که بربنیاد آمارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ، بیست‌وچهار رسانه در افغانستان در یک سال گذشته جوازهای شان را لغو کرده‌اند.

مولوی عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فراهنگ، می‌گوید که این رسانه‌ها به علت مشکلات اقتصادی وادار به توقف فعالیت شان شده‌اند.

آقای حماد می‌افزاید که شماری از رسانه‌ها به علت این‌که تنها موسیقی و سریال پخش می‌کردند از فعالیت مانده‌اند.

مولوی عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در بیست سال گذشته یک تعداد رسانه‌ها قسمی بود که نشرات آنها کاملا خلاف اصول اسلام بودند که فقط موسیقی و سریال‌های بی‌فایده و آن رقم نشرات داشت که هیچ فایده نداشت.»

در همین حال، نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که بیش از ۵۰ درصد رسانه‌ها در کشور به علت مشکلات اقتصادی متوقف شده‌اند.

ظریف کریمی، مسوول نی گفت: «یافته‌های ما در سروی نشان می‌دهد که مشکل اقتصادی اولین گزینه است که رسانه‌های تصویری در افغانستان فعالیت شان متوقف شده و در کنار آن بعضی از رسانه‌ها نظر به وضعیت موجود و نوعیت فعالیت شان نتوانستند ادامه بدهند.»

عبدالقدیم ویار، مسوول بخش تحقیق کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان، می‌گوید: «راه حل این مشکل یا مشکل اقتصادی تلویزیون‌ها می‌شود که حکومت برای شان حمایت شان کند و همچنان در قسمت دادن اعلانات حکومتی با آنها کمک کنند.»

همزمان با این، شماری از خبرنگاران در روز جهانی تلویزیون از امارت اسلامی می‌خواهند که خبرنگاران را در زمینه دسترسی به اطلاعات همکاری کند.

حیدر محمد نظری، خبرنگار، می‌گوید: «بیشتر رسانه‌ها به دلیل این که حمایت مالی شان را از دست داده‌اند و به دلیل اینکه خبرنگاران شان ترک گفتند، کار اطلاع‌رسانی را متوقف ساختند و به دروزاه‌های خود قفل زدند.»

حبیب الله جعفری، خبرنگار، می‌گوید: «محدودیت‌های که بالای کار رسانه‌یی در کشور وضع شده این نگران کننده است و ما خواهان از این استیم که محدودیت‌های که وضع شده این‌ها بر طرف شود.»

بربنیاد اطلاعات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در حال حاضر ۵۷ تلویزیون، ۱۶۵ رادیو و ۷۴ رسانه چاپی در کشور فعالیت دارند.

همزمان با این، شماری از خبرنگاران ادعا میکنند که اطلاعات از سوی نهادهای حکومتی به درستی در اختیار شان قرار نمی گیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره