Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

'حکومت در مبارزه بافساد دست‌آوری برای شرکت در نشست ژینف ندارد'

نهادهای مبارزه با فساد اداری، می‌گویند که حکومت افغانستان از رهگذر پیکار با فساد اداری، حکومت داری خوب و به دادگاه کشانیدن فساد پیشه‌گان بزرگ، برای شرکت در نشست ژینف دست‌آوردی ندارد.

دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که حکومت افغانستان، هرچند شعارهایی جدی برای مبارزه با فساد داده بود، اما در جریان سال‌های گذشته دیده شد که کمتر به این شعارها عمل شده است.

ناصر تیموری، پژوهشگر این نهاد می‌گوید: «یکی از تعهدات این بود که در عواید معادن افزایش یابد؛ ما نه تنها که به این هدف نرسیدیم، بل‌که کارهای خلاف قانون معادن هم از سوی حکومت افغانستان انجام شده است.»

نشست ژینف، یکی از مهم‌ترین نشست‌ها برای افغانستان خواهد بود که تا پنج روز دیگر افغانستان و جامعه جهانی، ۲۴ شاخص و تعهد دوجانبۀ یک‌دیگر را در سویس بررسی می‌کنند.

از این میان تعهد حکومت افغانستان در بخش مبارزه با فساد اداری، ایجاد حکومت داری خوب، برگزاری انتخابات شفاف، ایجاد شفافیت در سکتور معادن از مهم‌ترین تعهدات حکومت افغانستان در نشست بروگسل به جامعه جهانی بوده است.

شمع روزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که حکومت افغانستان از آماده‌گی کامل برای شرکت در نشست ژینف برخوردار است: «ما تمام گزارش‌های کاری خود را که در کنفرانس بروگسل تعهد کرده بودیم، انجام دادیم و حاضر به ارائه آن هستیم.»

وزارت مالیه، می‌گوید که حکومت افغانستان انتظار دارد که جامعه جهانی در این نشست به پشتیبانی‌اش از افغانستان ادامه بدهد.

به باور سخن‌گوی وزارت مالیه در کنار بررسی تعهدات دوجانبه میان افغانستان و جامعه جهانی در این نشست، صلح نیز یکی از بخش‌های مهم این نشست خواهد بود: «یکی از بندهای مهم این کنفرانس گفت وگوها در بارۀ صلح افغانستان است که در روز دوم این نشست بحث می‌شود.»

قرار است ده عضو جامعۀ مدنی افغانستان نیز در نشست ژینف شرکت کنند.

نعیم ایوب زاده، مسؤول تیفا در این باره می‌گوید: «این نماینده‌ها یک تصویر واقعی را از اوضاع افغانستان به جامعه جهانی پیشکش خواهد کرد، نه آنکه حکومت افغانستان می‌گوید.»

فروزان رسول، معاون ادارۀ صلح و دموکراسی نیز می‌افزاید: «چیزهایی‌که از مردم افغانستان جمع‌آوری شده است ما می‌خواهیم که در نشست ژینف به جامعه جهانی بگویم که مشکلات مردم چه است و در چه اوضاعی زنده‌گی می‌کنند.»

راه اندازی برنامۀ توانمندسازی اقتصادی زنان تا نیمه‌های سال ۲۰۱۷، راه اندازی برنامه میثاق شهروندی کم از کم در ۲۰۰۰ روستا تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۷از تعهدات دیگر حکومت افغانستان به جامعه جهانی بوده است.

نشست ژینف قرار است به روزهای ۲۷ و ۲۸ ماه نوامبر در سویس برگزار شود. یکی از موارد مهم دیگر که افغانستان در این نشست در بارۀ آن به جامعه جهانی پاسخ خواهد داد، آماده‌گی‌ها در بارۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و چگونگی برگزاری نشست پارلمانی است.

'حکومت در مبارزه بافساد دست‌آوری برای شرکت در نشست ژینف ندارد'

قرار است در روز دوم نشست ژینف، شش کشور پشت درهای بسته در بارۀ صلح افغانستان نیز گفت وگوهایی داشته باشند.

Thumbnail

نهادهای مبارزه با فساد اداری، می‌گویند که حکومت افغانستان از رهگذر پیکار با فساد اداری، حکومت داری خوب و به دادگاه کشانیدن فساد پیشه‌گان بزرگ، برای شرکت در نشست ژینف دست‌آوردی ندارد.

دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که حکومت افغانستان، هرچند شعارهایی جدی برای مبارزه با فساد داده بود، اما در جریان سال‌های گذشته دیده شد که کمتر به این شعارها عمل شده است.

ناصر تیموری، پژوهشگر این نهاد می‌گوید: «یکی از تعهدات این بود که در عواید معادن افزایش یابد؛ ما نه تنها که به این هدف نرسیدیم، بل‌که کارهای خلاف قانون معادن هم از سوی حکومت افغانستان انجام شده است.»

نشست ژینف، یکی از مهم‌ترین نشست‌ها برای افغانستان خواهد بود که تا پنج روز دیگر افغانستان و جامعه جهانی، ۲۴ شاخص و تعهد دوجانبۀ یک‌دیگر را در سویس بررسی می‌کنند.

از این میان تعهد حکومت افغانستان در بخش مبارزه با فساد اداری، ایجاد حکومت داری خوب، برگزاری انتخابات شفاف، ایجاد شفافیت در سکتور معادن از مهم‌ترین تعهدات حکومت افغانستان در نشست بروگسل به جامعه جهانی بوده است.

شمع روزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که حکومت افغانستان از آماده‌گی کامل برای شرکت در نشست ژینف برخوردار است: «ما تمام گزارش‌های کاری خود را که در کنفرانس بروگسل تعهد کرده بودیم، انجام دادیم و حاضر به ارائه آن هستیم.»

وزارت مالیه، می‌گوید که حکومت افغانستان انتظار دارد که جامعه جهانی در این نشست به پشتیبانی‌اش از افغانستان ادامه بدهد.

به باور سخن‌گوی وزارت مالیه در کنار بررسی تعهدات دوجانبه میان افغانستان و جامعه جهانی در این نشست، صلح نیز یکی از بخش‌های مهم این نشست خواهد بود: «یکی از بندهای مهم این کنفرانس گفت وگوها در بارۀ صلح افغانستان است که در روز دوم این نشست بحث می‌شود.»

قرار است ده عضو جامعۀ مدنی افغانستان نیز در نشست ژینف شرکت کنند.

نعیم ایوب زاده، مسؤول تیفا در این باره می‌گوید: «این نماینده‌ها یک تصویر واقعی را از اوضاع افغانستان به جامعه جهانی پیشکش خواهد کرد، نه آنکه حکومت افغانستان می‌گوید.»

فروزان رسول، معاون ادارۀ صلح و دموکراسی نیز می‌افزاید: «چیزهایی‌که از مردم افغانستان جمع‌آوری شده است ما می‌خواهیم که در نشست ژینف به جامعه جهانی بگویم که مشکلات مردم چه است و در چه اوضاعی زنده‌گی می‌کنند.»

راه اندازی برنامۀ توانمندسازی اقتصادی زنان تا نیمه‌های سال ۲۰۱۷، راه اندازی برنامه میثاق شهروندی کم از کم در ۲۰۰۰ روستا تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۷از تعهدات دیگر حکومت افغانستان به جامعه جهانی بوده است.

نشست ژینف قرار است به روزهای ۲۷ و ۲۸ ماه نوامبر در سویس برگزار شود. یکی از موارد مهم دیگر که افغانستان در این نشست در بارۀ آن به جامعه جهانی پاسخ خواهد داد، آماده‌گی‌ها در بارۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و چگونگی برگزاری نشست پارلمانی است.

هم‌رسانی کنید