Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بدبینی شهروندان نسبت به کارکردهای شورای ملی

قرار است از آغاز هفتۀ آینده، اعضای شورای ملی به تعطیلات تابستانی بروند. اما شماری از شهروندان کشور، به این باوراند که نماینده گان شان در شورای ملی، نتوانسته اند وظایف شان را انجام دهند و خواست های آنان را برآورده سازند.

این شهروندان تأکید دارند که اکثریت نماینده گان در شورای ملی، مصروف کار و بار شخصی شان اند و کمتر به مشکلات مردم رسیده گی می کنند.

میرویس بازرگان، باشنده پایتخت در این باره می گوید: «در طول همین چند سال، به ما مردم مفید نبوده است؛ چون ما از کارکردهای این ها قطعأ خوش نیستیم.»

احسان الله، کارمند یکی از نهادهای خصوصی نیز به این باور است: «اکثریت این ها در کار و بار شخصی خود مصروف استند، از خود تجارت دارند، بناأ خواهش ما از این ها این است که در انتخابات بعدی که صورت می گیرد، اگر مصروف تجارت شخصی خود استند دیگر خود را کاندید نکنند.»

محمد شفیق، باشنده دیگر پایتخت نیز می افزاید: «شما ببینید که در اکثریت نشست های مهم وکیلان در چوکی های شان حاضر نیستند.»

این درحالی است که هیئت اداری مجلس نماینده گان و سنا، تأکید می ورزد که این نهاد توانسته است در این دوره کاری، در بخش تصویب قوانین دست آورد های خوبی داشته باشد.

عبدالقادرزازی وطن دوست، دبیرمجلس نماینده گان در این باره بیان داشت: «در مورد تصاویب قوانین و تصدیق ها، میثاق ها، قراردادها و تفاهم نامه های بین المللی، ولسی جرگه افغانستان بسیار موفق بوده است.»

فیصل سمیع، دبیرمجلس سنا نیز می گوید: «سال به اصطلاح پرچالش بود، برای شورای ملی واقعأ یک سال را که ما پشت سرگذاشتیم و توقعات مردم هم همانطوری که به شما معلوم است بی اندازه زیاد است.»

اما این ها می پذیرند که در بخش نظارت از حکومت کاستی هایی در شورای ملی موجود بوده است.

عبدالقادر زازی وطن دوست می گوید: «جامعه جهانی بخصوص کشورهای همسایه و از حکومت هم بعضی حلقات است که دو سال می شود که علیه ولسی جرگه و وکلای محترم تبلیغات سوء می کنند و این ها می خواهند که قوه مقننه را و وکلای مردم افغانستان را پیش مردم  کم بیارند.»

دبیر مجلس سنا اما می گوید: «در قسمت نظارت از کارکرد های حکومت با کمال تأسف بنابر مشکلات امنیتی در افغانستان و بنابر بعضی موضوعات دیگر متأسفانه یک مقدار پارلمان افغانستان نتوانستند که نظارت خوبی داشته باشند.»

قرار است نماینده گان مردم در شورای ملی برای بازدید از ولایت های شان، از روز شنبه هفته آینده به تعطیلات تابستانی بروند.

بدبینی شهروندان نسبت به کارکردهای شورای ملی

هیئت اداری مجلس نماینده گان تأکید می ورزد که این مجلس وظایف اش را در بخش قانون گذاری درست انجام داده است، اما از عمل کردهای حکومت نتوانسته است درست نظارت کند. 

تصویر بندانگشتی

قرار است از آغاز هفتۀ آینده، اعضای شورای ملی به تعطیلات تابستانی بروند. اما شماری از شهروندان کشور، به این باوراند که نماینده گان شان در شورای ملی، نتوانسته اند وظایف شان را انجام دهند و خواست های آنان را برآورده سازند.

این شهروندان تأکید دارند که اکثریت نماینده گان در شورای ملی، مصروف کار و بار شخصی شان اند و کمتر به مشکلات مردم رسیده گی می کنند.

میرویس بازرگان، باشنده پایتخت در این باره می گوید: «در طول همین چند سال، به ما مردم مفید نبوده است؛ چون ما از کارکردهای این ها قطعأ خوش نیستیم.»

احسان الله، کارمند یکی از نهادهای خصوصی نیز به این باور است: «اکثریت این ها در کار و بار شخصی خود مصروف استند، از خود تجارت دارند، بناأ خواهش ما از این ها این است که در انتخابات بعدی که صورت می گیرد، اگر مصروف تجارت شخصی خود استند دیگر خود را کاندید نکنند.»

محمد شفیق، باشنده دیگر پایتخت نیز می افزاید: «شما ببینید که در اکثریت نشست های مهم وکیلان در چوکی های شان حاضر نیستند.»

این درحالی است که هیئت اداری مجلس نماینده گان و سنا، تأکید می ورزد که این نهاد توانسته است در این دوره کاری، در بخش تصویب قوانین دست آورد های خوبی داشته باشد.

عبدالقادرزازی وطن دوست، دبیرمجلس نماینده گان در این باره بیان داشت: «در مورد تصاویب قوانین و تصدیق ها، میثاق ها، قراردادها و تفاهم نامه های بین المللی، ولسی جرگه افغانستان بسیار موفق بوده است.»

فیصل سمیع، دبیرمجلس سنا نیز می گوید: «سال به اصطلاح پرچالش بود، برای شورای ملی واقعأ یک سال را که ما پشت سرگذاشتیم و توقعات مردم هم همانطوری که به شما معلوم است بی اندازه زیاد است.»

اما این ها می پذیرند که در بخش نظارت از حکومت کاستی هایی در شورای ملی موجود بوده است.

عبدالقادر زازی وطن دوست می گوید: «جامعه جهانی بخصوص کشورهای همسایه و از حکومت هم بعضی حلقات است که دو سال می شود که علیه ولسی جرگه و وکلای محترم تبلیغات سوء می کنند و این ها می خواهند که قوه مقننه را و وکلای مردم افغانستان را پیش مردم  کم بیارند.»

دبیر مجلس سنا اما می گوید: «در قسمت نظارت از کارکرد های حکومت با کمال تأسف بنابر مشکلات امنیتی در افغانستان و بنابر بعضی موضوعات دیگر متأسفانه یک مقدار پارلمان افغانستان نتوانستند که نظارت خوبی داشته باشند.»

قرار است نماینده گان مردم در شورای ملی برای بازدید از ولایت های شان، از روز شنبه هفته آینده به تعطیلات تابستانی بروند.

هم‌رسانی کنید