Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هیئت اداری مجلس: رییس‎جمهور ناتوان است و باید کنار برود

هیئت اداری مجلس نماینده گان، رییس جمهور را به ناتوانایی در مدیریت اوضاع کشور متهم می سازد و از وی می خواهد که باید از مقامش کنار برود.

این نماینده گان، در نشست عمومی روز شبنه (۳۱ سرطان) رییس جمهور را به «خودسری» متهم ساختند و تأکید کردند که فرد نخست کشور در برابر فیصله های مجلس بی پروایی می کند.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان در این باره بیان داشت: «در حکومت تو و در مدیریت تو، به نظام صدمه رسیده است؛ لطفأ اگر کار کرده نمی توانی، اگر این کار از عهده خودت بالا است، استعفای خود را به ولسی جرگه بفرست.»

صادقی زاده نیلی، عضو مجلس نماینده گان نیز گفت: «بیایید به حکومت وحدت ملی، ما و شما یک مدال بدهیم؛ مدال بی کفایتی. وقتی که این ها آمده اند، ما و شما شاهد چه وضعیتی در این کشور استیم.»

این در حالی است که قرار است نماینده گان مجلس تا چند روز دیگر به رخصتی تابستانی بروند. این نماینده گان در آستانه این رخصتی، حکومت را به بی پروایی در برابر کارهای این مجلس متهم می سازند.

عبدالقادر زازی وطن دوست، دبیرمجلس نماینده گان می گوید: «ولسی جرگه طی این اجلاس در بخش قانون گذاری، جمعأ ۳۶ مصوبه داشته که در برگیرنده تصویب دو طرح تعدیل قوانین و شش فرمان تقنینی، تصدیق دوازده سند بین المللی بود است.»

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده گان نیز می افزاید: «اگر حکومت، اگر رییس جمهور، می خواهد که حکومت را تکمیل بکند، کابینه را تکمیل بکند، و وضعیت از این بیشتر به چالش نرود، قضا را تکمیل بکند؛ ما حاضر استیم که به رخصتی نرویم.»

اما معاون سخن گوی رییس جمهور می گوید که حکومت همواره با شورای ملی همکار بوده است.

دواخان مینه پال در این باره می افزاید: «رییس جمهور، به همکاری های هر سه قوا باور دارد، از همه بیشتر با اعضای شورای ملی جلسات مشورتی داشته است و به هر تصمیم شورا ارج گذاشته است.»

از سویی دیگر، معاون نخست مجلس نماینده گان، هیئت اداری دبیرخانه مجلس نماینده گان را به فساد در قرار دادها و استخدام های سلیقه یی متهم می سازد و سندهایی را در این باره به سارنوالی می فرستد.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان می گوید: «به اساس شکایت و اسناد واصله مبنی بر فساد گسترده در دارلانشای ولسی جرگه در مورد قراردادهای خریداری ها، استخدام و تقرر افراد، چندین بار تلاش نمودیم تا  این معضله را ابتدا با ریاست عمومی دارلانشا، با گفت وگوهای بین خودی حل و به آن رسیدگی نمایم.»

اما، در این باره نتوانستیم دیدگاه دبیرخانه مجلس نماینده گان را به دست آوریم.

هیئت اداری مجلس: رییس‎جمهور ناتوان است و باید کنار برود

هیئت اداری مجلس نماینده گان پیش از رفتن به رخصتی های تابستانی، می گوید که مجلس نزدیک به چهل مصوبه را نهایی ساخته است، اما حکومت در این مورد با این نهاد، همکاری نکرده است.

تصویر بندانگشتی

هیئت اداری مجلس نماینده گان، رییس جمهور را به ناتوانایی در مدیریت اوضاع کشور متهم می سازد و از وی می خواهد که باید از مقامش کنار برود.

این نماینده گان، در نشست عمومی روز شبنه (۳۱ سرطان) رییس جمهور را به «خودسری» متهم ساختند و تأکید کردند که فرد نخست کشور در برابر فیصله های مجلس بی پروایی می کند.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان در این باره بیان داشت: «در حکومت تو و در مدیریت تو، به نظام صدمه رسیده است؛ لطفأ اگر کار کرده نمی توانی، اگر این کار از عهده خودت بالا است، استعفای خود را به ولسی جرگه بفرست.»

صادقی زاده نیلی، عضو مجلس نماینده گان نیز گفت: «بیایید به حکومت وحدت ملی، ما و شما یک مدال بدهیم؛ مدال بی کفایتی. وقتی که این ها آمده اند، ما و شما شاهد چه وضعیتی در این کشور استیم.»

این در حالی است که قرار است نماینده گان مجلس تا چند روز دیگر به رخصتی تابستانی بروند. این نماینده گان در آستانه این رخصتی، حکومت را به بی پروایی در برابر کارهای این مجلس متهم می سازند.

عبدالقادر زازی وطن دوست، دبیرمجلس نماینده گان می گوید: «ولسی جرگه طی این اجلاس در بخش قانون گذاری، جمعأ ۳۶ مصوبه داشته که در برگیرنده تصویب دو طرح تعدیل قوانین و شش فرمان تقنینی، تصدیق دوازده سند بین المللی بود است.»

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده گان نیز می افزاید: «اگر حکومت، اگر رییس جمهور، می خواهد که حکومت را تکمیل بکند، کابینه را تکمیل بکند، و وضعیت از این بیشتر به چالش نرود، قضا را تکمیل بکند؛ ما حاضر استیم که به رخصتی نرویم.»

اما معاون سخن گوی رییس جمهور می گوید که حکومت همواره با شورای ملی همکار بوده است.

دواخان مینه پال در این باره می افزاید: «رییس جمهور، به همکاری های هر سه قوا باور دارد، از همه بیشتر با اعضای شورای ملی جلسات مشورتی داشته است و به هر تصمیم شورا ارج گذاشته است.»

از سویی دیگر، معاون نخست مجلس نماینده گان، هیئت اداری دبیرخانه مجلس نماینده گان را به فساد در قرار دادها و استخدام های سلیقه یی متهم می سازد و سندهایی را در این باره به سارنوالی می فرستد.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان می گوید: «به اساس شکایت و اسناد واصله مبنی بر فساد گسترده در دارلانشای ولسی جرگه در مورد قراردادهای خریداری ها، استخدام و تقرر افراد، چندین بار تلاش نمودیم تا  این معضله را ابتدا با ریاست عمومی دارلانشا، با گفت وگوهای بین خودی حل و به آن رسیدگی نمایم.»

اما، در این باره نتوانستیم دیدگاه دبیرخانه مجلس نماینده گان را به دست آوریم.

هم‌رسانی کنید