Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز رقابت‌های بزکشی برای اولین بار در میدان وردک

رقابت‌های بزکشی میان چند تیم به تازگی در حصه اول ولسوالی بهسود در میدان وردک آغاز شده‌ و قرار است تا پایان فصل پاییز ادامه یابد.

شرکت کنندگان می‌گویند که این گونه بازی‌ها فرصت خوبی برای شناخت چاپ‌اندازان برتر و همچنان اتحاد و همبستگی در میان مردم است.

پهلوان سيد مصطفی، چاپ‌انداز، گفت: «ما بسیار خوشحال استیم از اینکه برگزار می‌کند بازی‌های ما هر روز پیشرفته‌تر و چاپ‌اندازان تیت‌تر می‌شود و هم اسپ‌های خوبی به تیم می‌آید.»

پهلوان سيد حسين، چاپ‌انداز دیگر، گفت: «این ورزش ملی ما است یک ورزشی است عنعنوی از نیاکان و پدران ما و شما به ما ارث مانده ما باید کوشش کنیم که رسم و رواج‌های وطن خود را زنده نگاه کنیم.»

بااین حال، نبود میدان ورزشی معیاری، نبود لباس‌های مشخص برای ورزشکاران این رشته و راه‌ندازی اندک این بازی، از مشکلاتی است که بازیکنان از آن شاکی‌اند.

پهلوان اسلام الدين، چاپ‌انداز، می‌گوید: «خواست ما این است از المپیک مرکزی تا که یک بودجه خوبی برای ما اختصاص بدهد تا ما بتوانیم این بازی را به سطح کشور رشد بدهیم.»

پهلوان سيد محسن از امارت اسلامی می‌خواهد: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که در قسمت برگزاری همچو مراسم‌ها ما را حمایت کند.»

در همین حال، مسوولان تربیت بدنی میدان وردک می‌گویند تلاش دارند که تا این بازی ملی و سنتی رونق بیشتر پیدا کند.

ذبيح الله وهاج، آمر تربیت بدنی ميدان وردک، گفت: «در ولسوالی بهسود این بازی بزکشی افتتاح شد بعد از این هر جمعه تا این که برف نباریده است ادامه دارد.»

بزکشی یکی از بازهای ملی، عنعنوی و تاریخی در افغانستان به شمار می‌رود که افزون در افغانستان، در شماری از کشورهای آسیای میانه نیز طرفدران زیادی دارد.

آغاز رقابت‌های بزکشی برای اولین بار در میدان وردک

در همین حال، مسوولان تربیت بدنی میدان وردک می‌گویند تلاش دارند که تا این بازی ملی و سنتی رونق بیشتر پیدا کند.

تصویر بندانگشتی

رقابت‌های بزکشی میان چند تیم به تازگی در حصه اول ولسوالی بهسود در میدان وردک آغاز شده‌ و قرار است تا پایان فصل پاییز ادامه یابد.

شرکت کنندگان می‌گویند که این گونه بازی‌ها فرصت خوبی برای شناخت چاپ‌اندازان برتر و همچنان اتحاد و همبستگی در میان مردم است.

پهلوان سيد مصطفی، چاپ‌انداز، گفت: «ما بسیار خوشحال استیم از اینکه برگزار می‌کند بازی‌های ما هر روز پیشرفته‌تر و چاپ‌اندازان تیت‌تر می‌شود و هم اسپ‌های خوبی به تیم می‌آید.»

پهلوان سيد حسين، چاپ‌انداز دیگر، گفت: «این ورزش ملی ما است یک ورزشی است عنعنوی از نیاکان و پدران ما و شما به ما ارث مانده ما باید کوشش کنیم که رسم و رواج‌های وطن خود را زنده نگاه کنیم.»

بااین حال، نبود میدان ورزشی معیاری، نبود لباس‌های مشخص برای ورزشکاران این رشته و راه‌ندازی اندک این بازی، از مشکلاتی است که بازیکنان از آن شاکی‌اند.

پهلوان اسلام الدين، چاپ‌انداز، می‌گوید: «خواست ما این است از المپیک مرکزی تا که یک بودجه خوبی برای ما اختصاص بدهد تا ما بتوانیم این بازی را به سطح کشور رشد بدهیم.»

پهلوان سيد محسن از امارت اسلامی می‌خواهد: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که در قسمت برگزاری همچو مراسم‌ها ما را حمایت کند.»

در همین حال، مسوولان تربیت بدنی میدان وردک می‌گویند تلاش دارند که تا این بازی ملی و سنتی رونق بیشتر پیدا کند.

ذبيح الله وهاج، آمر تربیت بدنی ميدان وردک، گفت: «در ولسوالی بهسود این بازی بزکشی افتتاح شد بعد از این هر جمعه تا این که برف نباریده است ادامه دارد.»

بزکشی یکی از بازهای ملی، عنعنوی و تاریخی در افغانستان به شمار می‌رود که افزون در افغانستان، در شماری از کشورهای آسیای میانه نیز طرفدران زیادی دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره