Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد برنامه آموزشی آنلاین از سوی گروه از دختران در هرات

یک گروه از دختران در هرات با ایجاد برنامه آنلاین آموزشی به نام مکتب، می‌کوشند که زمینه دست‌رسی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را به مضمون‌های مکتب فراهم سازند.

آنان می‌گویند که دختران دانش‌آموز با نصب این برنامه در تلفون‌های‌ همراه شان، به همه مضمون‌های مکتب دست‌رسی پیدا می‌کنند.

مریم منیب، مدیر اجراییه برنامه مکتب، گفت: «ما می‌خواهیم با استفاده از برنامه "مکتب" یک مکتب را همیشه برای تمام دانش‌آموزها باز داشته باشیم تا آن‌ها از تحصیل باز نمانند.»

به گفته آنان، برخی از دانشگاه‌ها و مرکز‌های آموزشی، در تهیه مواد آموزشی با برنامه آنلاین مکتب همکاری دارند.

در همین حال، شماری از دختران خواهان بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌های کشور به روی دختران استند.

ماه‌جبین، دانشجو، گفت: «چند روز دیگر به شروع مکتب‌ها مانده دختران چشم به راه باز شدن دروازه مکاتب اند.»

پروین، دانشجوی دیگر، گفت:‌ «امیدوارم که با آمدن سال نو این محدودیت‌ها رفع شود. همه ما کسانی‌که مثل من این امید را دارند که به تحصیل ادامه بدهند آرزو‌های خود را به خاک نسپارند. همه مراکز آموزشی و پوهنتون‌ها باز شود.»

در حالی‌که دانشگاه‌ها و مکتب‌ها به روی دختران مسدود مانده، راه‌اندازی دوره‌های آموزش آنلاین برای دختران اثرگذار خوانده می‌شود.

خدیجه مختار‌زاده، استاد دانشگاه، گفت: «آموزش آنلاین می‌تواند که منبع کمک آموزشی برای همه دانش‌پژوهان و دانش‌آموزان باشد.»

بر بنیاد تصمیم حکومت سرپرست، بیش‌تر از یک سال می‌شود که مکتب‌ها دانشگاه‌ها و مرکز‌های آموزشی به روی دختران بسته شده‌اند.  

ایجاد برنامه آموزشی آنلاین از سوی گروه از دختران در هرات

در همین حال، شماری از دختران خواهان بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌های کشور به روی دختران استند.

تصویر بندانگشتی

یک گروه از دختران در هرات با ایجاد برنامه آنلاین آموزشی به نام مکتب، می‌کوشند که زمینه دست‌رسی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را به مضمون‌های مکتب فراهم سازند.

آنان می‌گویند که دختران دانش‌آموز با نصب این برنامه در تلفون‌های‌ همراه شان، به همه مضمون‌های مکتب دست‌رسی پیدا می‌کنند.

مریم منیب، مدیر اجراییه برنامه مکتب، گفت: «ما می‌خواهیم با استفاده از برنامه "مکتب" یک مکتب را همیشه برای تمام دانش‌آموزها باز داشته باشیم تا آن‌ها از تحصیل باز نمانند.»

به گفته آنان، برخی از دانشگاه‌ها و مرکز‌های آموزشی، در تهیه مواد آموزشی با برنامه آنلاین مکتب همکاری دارند.

در همین حال، شماری از دختران خواهان بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌های کشور به روی دختران استند.

ماه‌جبین، دانشجو، گفت: «چند روز دیگر به شروع مکتب‌ها مانده دختران چشم به راه باز شدن دروازه مکاتب اند.»

پروین، دانشجوی دیگر، گفت:‌ «امیدوارم که با آمدن سال نو این محدودیت‌ها رفع شود. همه ما کسانی‌که مثل من این امید را دارند که به تحصیل ادامه بدهند آرزو‌های خود را به خاک نسپارند. همه مراکز آموزشی و پوهنتون‌ها باز شود.»

در حالی‌که دانشگاه‌ها و مکتب‌ها به روی دختران مسدود مانده، راه‌اندازی دوره‌های آموزش آنلاین برای دختران اثرگذار خوانده می‌شود.

خدیجه مختار‌زاده، استاد دانشگاه، گفت: «آموزش آنلاین می‌تواند که منبع کمک آموزشی برای همه دانش‌پژوهان و دانش‌آموزان باشد.»

بر بنیاد تصمیم حکومت سرپرست، بیش‌تر از یک سال می‌شود که مکتب‌ها دانشگاه‌ها و مرکز‌های آموزشی به روی دختران بسته شده‌اند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره