Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قصه‌های صلح؛ نمایش فلم‌های کوتاه در پنجشیر

برنامۀ نمایش فلم‌های کوتاه زیر نام «قصه‌های صلح» ازبهر تشویق مردم به فرهنگ صلح‌پروری در ولایت پنجشیر برگزار شد.

در این برنامه، فلم‌های کوتاه ۶۰ ثانیه‌یی به نمایش گذاشته شدند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر می‌گوید که در فلم‌هایی‌که در این برنامه به‌نمایش گذاشته شدند، نابسامانی‌های جامعه از جمله بی‌کاری، ناداری و ناامنی به تصویر کشیده شده‌اند.

عبدالودود علی‌مردان، رییس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر در این باره بیان داشت: «متحوای فلم‌ها همه پیرامون صلح بودند. خوبی‌های صلح و زشتی‌ها و پلیدی‌های جنگ را به‌نمایش گذاشتند.»

در این برنامه یک‌ساعته جوانان دانش‌آموخته، فرهنگیان و فعالان جامعه مدنی پنجشیر شرکت کرده بودند.

شرکت کننده‌گان این همایش، با تأکید بر برقراری صلح دوامدار بر پایان بی‌درنگ خشونت‌ها در کشور و حضور پررنگ زنان در روند صلح تأکید کردند.

مسعوده محمدی، باشندۀ پنجشیر گفت: «ما در فلم‌‎های دیدیم که وقتی صلح باشد، کودکان و دختران می‌توانند به مکتب بروند و در فضای صلح درس بخوانند و سواد بآموزند.»
زرینه بخشی، باشندۀ دیگر پنجشیر نیز افزود: «در چهل سال جنگ در افغانستان، متضرر اصلی خانم‌ها بوده‌اند و خواست ما از حکومت این است که در روند صلح نقش زنان را بیشتر بسیازد.»

فرهنگیان کشور بر این باورند که فلم‌های کوتاه در نهادینه ساختن فرهنگ صلح‌پروری و همدیگرپذیری در کشور نقش بنیادی داشته می‌توانند.

قصه‌های صلح؛ نمایش فلم‌های کوتاه در پنجشیر

ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر می‌گوید که در فلم‌هایی‌که در این برنامه به‌نمایش گذاشته شدند، نابسامانی‌های جامعه از جمله بی‌کاری، ناداری و ناامنی به تصویر کشیده شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

برنامۀ نمایش فلم‌های کوتاه زیر نام «قصه‌های صلح» ازبهر تشویق مردم به فرهنگ صلح‌پروری در ولایت پنجشیر برگزار شد.

در این برنامه، فلم‌های کوتاه ۶۰ ثانیه‌یی به نمایش گذاشته شدند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر می‌گوید که در فلم‌هایی‌که در این برنامه به‌نمایش گذاشته شدند، نابسامانی‌های جامعه از جمله بی‌کاری، ناداری و ناامنی به تصویر کشیده شده‌اند.

عبدالودود علی‌مردان، رییس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر در این باره بیان داشت: «متحوای فلم‌ها همه پیرامون صلح بودند. خوبی‌های صلح و زشتی‌ها و پلیدی‌های جنگ را به‌نمایش گذاشتند.»

در این برنامه یک‌ساعته جوانان دانش‌آموخته، فرهنگیان و فعالان جامعه مدنی پنجشیر شرکت کرده بودند.

شرکت کننده‌گان این همایش، با تأکید بر برقراری صلح دوامدار بر پایان بی‌درنگ خشونت‌ها در کشور و حضور پررنگ زنان در روند صلح تأکید کردند.

مسعوده محمدی، باشندۀ پنجشیر گفت: «ما در فلم‌‎های دیدیم که وقتی صلح باشد، کودکان و دختران می‌توانند به مکتب بروند و در فضای صلح درس بخوانند و سواد بآموزند.»
زرینه بخشی، باشندۀ دیگر پنجشیر نیز افزود: «در چهل سال جنگ در افغانستان، متضرر اصلی خانم‌ها بوده‌اند و خواست ما از حکومت این است که در روند صلح نقش زنان را بیشتر بسیازد.»

فرهنگیان کشور بر این باورند که فلم‌های کوتاه در نهادینه ساختن فرهنگ صلح‌پروری و همدیگرپذیری در کشور نقش بنیادی داشته می‌توانند.

هم‌رسانی کنید