Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نخستین حضور مادل‌های افغانستان در یک رقابت نمایش لباس در پاکستان

هنوز هم از حضورش در نخستین رقابت برون مرزی مادلینگ، هیجان زده است.

یلدای نُزده ساله، دو سال می‌شود که به یک گروه چهل نفری مادل‌های افغانستان پیوسته است؛ او چهارمین فرزند یک خانواده هفت نفری است که به گفتۀ خودش هنوز هم، به گونۀ کامل، دنیای کاری این دوشیزه، برای شان عادی نشده است.

یلدا از شب رقابت مادلینگ در پشاور، می‌گوید: «متفاوت‌تر از این بود که ما در افغانستان مادلینگ می‌کردیم و در فیشن شوها اشتراک می‌کردیم و اجرا می‌کردیم.» 

یلدا دو سال می‌شود که به یک گروه مادل‌های افغانستان پیوسته است.

در رقابت دوستانۀ این مادل‌ها در شهر پشاور که شب پنجم ماه روان هجری خورشیدی برگزار شد، برای نخستین بار شش پسر و شش دوشیزه از افغانستان و در حدود چهل تن از پاکستان شرکت کرده بودند.

مراسمی که از ساعت شش شام آغاز شد و تا یک پس از نیمه شب به درازا کشید.

اجمل حقیقی، مسؤول گروۀ مادلینگی که از افغانستان در این رقابت‌ها شرکت کرده بود، از تلاش‌های درازمدت شان برای شرکت در چنین برنامه‌یی یاد می‌کند: «بنا بر بعضی مشکلاتی که سر راه ما بود، نمی‌توانستیم برنامه را برگزار کنیم؛ ولی بعد از شش سال، توانستیم به همان آرزویی که داشتیم، به هدفی که داشتیم، برسیم.»

اجمل (چپ) می‌گوید پس از شش سال تلاش موفق شد در این برنامه شرکت کند.

در بیش از یک دهه اخیر، جوانان زیادی در افغانستان به مادلینگ رو آورده اند. با این حال، بیشتر آنان از این رهگذر، هنوز درآمدی ندارند.

سلطان قسیم، یکی از این مادل‌ها در این باره می‌گوید: «کدام اسپانسر و یا حامی نداریم که ما را اسپانسر کند؛ نه دولت و نه کدام نهاد شخصی یی است.» 

در این رقابت نمایش لباس دوستانه شش پسر و شش دوشیزه از افغانستان و در حدود چهل تن از پاکستان شرکت کرده بودند.

بیش از یک هفته از شب رویایی یلدا و پنج دوشیزۀ دیگر همکارش در این رقابت‌های برون مرزی گذشته است؛ اما آنان این شب را، تنها آغازی برای گسترش کارهای شان به کشورهای دیگر می‌دانند.

از همین رو، مدت هاست که برای سهم‌گیری بیشتر در چنین برنامه‌ها در منطقه می‌کوشند و در این پیوند، با مادل‌های شماری از کشورها تماس‌هایی هم داشته اند.

نخستین حضور مادل‌های افغانستان در یک رقابت نمایش لباس در پاکستان

برای نخستین بار، گروهی از مادل‌های افغانستان، در یک رقابت دوستانه نمایش لباس با مادل‌های پاکستانی حضور یافتند. مادل‌هایی که در این رقابت شرکت کرده بودند، اکنون به کشور برگشته اند و می‌گویند که برای سهم‌گیری در چنین برنامه‌ها، در کشورهای دیگر منطقه، نیز می‌کوشند.

تصویر بندانگشتی

هنوز هم از حضورش در نخستین رقابت برون مرزی مادلینگ، هیجان زده است.

یلدای نُزده ساله، دو سال می‌شود که به یک گروه چهل نفری مادل‌های افغانستان پیوسته است؛ او چهارمین فرزند یک خانواده هفت نفری است که به گفتۀ خودش هنوز هم، به گونۀ کامل، دنیای کاری این دوشیزه، برای شان عادی نشده است.

یلدا از شب رقابت مادلینگ در پشاور، می‌گوید: «متفاوت‌تر از این بود که ما در افغانستان مادلینگ می‌کردیم و در فیشن شوها اشتراک می‌کردیم و اجرا می‌کردیم.» 

یلدا دو سال می‌شود که به یک گروه مادل‌های افغانستان پیوسته است.

در رقابت دوستانۀ این مادل‌ها در شهر پشاور که شب پنجم ماه روان هجری خورشیدی برگزار شد، برای نخستین بار شش پسر و شش دوشیزه از افغانستان و در حدود چهل تن از پاکستان شرکت کرده بودند.

مراسمی که از ساعت شش شام آغاز شد و تا یک پس از نیمه شب به درازا کشید.

اجمل حقیقی، مسؤول گروۀ مادلینگی که از افغانستان در این رقابت‌ها شرکت کرده بود، از تلاش‌های درازمدت شان برای شرکت در چنین برنامه‌یی یاد می‌کند: «بنا بر بعضی مشکلاتی که سر راه ما بود، نمی‌توانستیم برنامه را برگزار کنیم؛ ولی بعد از شش سال، توانستیم به همان آرزویی که داشتیم، به هدفی که داشتیم، برسیم.»

اجمل (چپ) می‌گوید پس از شش سال تلاش موفق شد در این برنامه شرکت کند.

در بیش از یک دهه اخیر، جوانان زیادی در افغانستان به مادلینگ رو آورده اند. با این حال، بیشتر آنان از این رهگذر، هنوز درآمدی ندارند.

سلطان قسیم، یکی از این مادل‌ها در این باره می‌گوید: «کدام اسپانسر و یا حامی نداریم که ما را اسپانسر کند؛ نه دولت و نه کدام نهاد شخصی یی است.» 

در این رقابت نمایش لباس دوستانه شش پسر و شش دوشیزه از افغانستان و در حدود چهل تن از پاکستان شرکت کرده بودند.

بیش از یک هفته از شب رویایی یلدا و پنج دوشیزۀ دیگر همکارش در این رقابت‌های برون مرزی گذشته است؛ اما آنان این شب را، تنها آغازی برای گسترش کارهای شان به کشورهای دیگر می‌دانند.

از همین رو، مدت هاست که برای سهم‌گیری بیشتر در چنین برنامه‌ها در منطقه می‌کوشند و در این پیوند، با مادل‌های شماری از کشورها تماس‌هایی هم داشته اند.

هم‌رسانی کنید