Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نزدیک به ۵۰۰۰ بخش باستانی توسط ماهواره تثبیت شدند

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که نزدیک به ۵۰۰۰ بخش باستانی توسط ماهواره در سراسر کشور تثبیت شدند.

این وزارت می‌افزاید که این بخش‌های باستانی در سراسرکشور استند و شماری از آنها در بخش‌های زیر ادارۀ مخالفان مسلح دولت قرار دارند.

این وزارت می‌افزاید که بر بنیاد یک برنامه پنج‌ساله، یک نقشۀ عمومی از بخش‌های باستانی در کشور تهیه خواهد شد و نیز شماری از باستان‌شناسان برای فراگیری آموزش‌های بیشتر به بیرون از کشور فرستاده خواهند شد.

قدیر تیموری، رییس بخش باستان‌شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید: «کار این پروژه تمام نشده‌است. کار این تا پنج‌سال ادامه دارد. مطمین استم که با پایان یافتن این قرارداد و به دست‌آوردن نقشۀ عمومی، مطمیناً که کارها و فعالیت‌های ما بیشتر خواهد شد.»

بر بنیاد آمارهای این نهاد در یک دهه گذشته بیش‌از ۵۲۶۰ اثر باستانی از ولایت‌های گونه‌گون کشور گردآوری شدند.

محمدفهیم رحیمی، رییس موزیم وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید: «ما می‌خواهیم که یک ساختمان جدید بسازیم. کمبود جای یکی از مشکلات بزرگ ماست.»

نگهداری و بازگشتاندن آثار باستانی

در همین حال، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید کسانی که اثرهای باستانی را در زمان جنگ‌ها به خانه‌ها یا بیرون از شهرها انتقال داده‌اند، باید این داشته‌های تاریخی را دوباره به کشور برگردانند.

سید کمال سادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید: «کشورهای که آثار ملی ما از طریق قاچاق به آن‌جا انتقال یافته‌اند، از آنان می‌خواهیم از طریق قوانین جهانی آثرهای ملی ما را پس به کشور ما باز گردانند.»

در همین حال، شماری از شهروندان کشور که برای بازدید از موزیم ملی کابل به آن موزیم رفته‌اند، برای نگهداشت درست اثرها و مکان‌های تاریخی در کشور تأکید می‌ورزند.

عبدالله، باشندۀ کندهار، می‌گوید: «از کندهار به دیدن موزیم ملی کابل آمده‌ایم وقتی هم که پس به شهرما بازگردیم به مردمان ما قصه خواهیم کرد که به دیدن موزیم ملی کابل رفته بودیم و هویت‌های تاریخی مان را دیدم و آثار به گونۀ خوب محافظت می‌شوند.»

بارکزی، باشنده کندهار، می‌گوید: «تقاضای ما همین است که وقتی شهروندان ما اثرهای باستانی را در هرکجایی می‌بینند به موزیم ملی ما انتقال بدهند.»

بر بنیاد آمارهای مسؤولان موزیم ملی افغانستان، در این موزیم حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار اثر باستانی نگهداری می‌شوند که نزدیک به ۳۰ هزار اثر از سال‌های پیش از جنگ‌های داخلی در این موزیم مانده‌اند.

نزدیک به ۵۰۰۰ بخش باستانی توسط ماهواره تثبیت شدند

محمدفهیم رحیمی، رییس موزیم وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید: «ما می‌خواهیم که یک ساختمان جدید بسازیم. کمبود جای یکی از مشکلات بزرگ ماست.»

Thumbnail

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که نزدیک به ۵۰۰۰ بخش باستانی توسط ماهواره در سراسر کشور تثبیت شدند.

این وزارت می‌افزاید که این بخش‌های باستانی در سراسرکشور استند و شماری از آنها در بخش‌های زیر ادارۀ مخالفان مسلح دولت قرار دارند.

این وزارت می‌افزاید که بر بنیاد یک برنامه پنج‌ساله، یک نقشۀ عمومی از بخش‌های باستانی در کشور تهیه خواهد شد و نیز شماری از باستان‌شناسان برای فراگیری آموزش‌های بیشتر به بیرون از کشور فرستاده خواهند شد.

قدیر تیموری، رییس بخش باستان‌شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید: «کار این پروژه تمام نشده‌است. کار این تا پنج‌سال ادامه دارد. مطمین استم که با پایان یافتن این قرارداد و به دست‌آوردن نقشۀ عمومی، مطمیناً که کارها و فعالیت‌های ما بیشتر خواهد شد.»

بر بنیاد آمارهای این نهاد در یک دهه گذشته بیش‌از ۵۲۶۰ اثر باستانی از ولایت‌های گونه‌گون کشور گردآوری شدند.

محمدفهیم رحیمی، رییس موزیم وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید: «ما می‌خواهیم که یک ساختمان جدید بسازیم. کمبود جای یکی از مشکلات بزرگ ماست.»

نگهداری و بازگشتاندن آثار باستانی

در همین حال، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید کسانی که اثرهای باستانی را در زمان جنگ‌ها به خانه‌ها یا بیرون از شهرها انتقال داده‌اند، باید این داشته‌های تاریخی را دوباره به کشور برگردانند.

سید کمال سادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید: «کشورهای که آثار ملی ما از طریق قاچاق به آن‌جا انتقال یافته‌اند، از آنان می‌خواهیم از طریق قوانین جهانی آثرهای ملی ما را پس به کشور ما باز گردانند.»

در همین حال، شماری از شهروندان کشور که برای بازدید از موزیم ملی کابل به آن موزیم رفته‌اند، برای نگهداشت درست اثرها و مکان‌های تاریخی در کشور تأکید می‌ورزند.

عبدالله، باشندۀ کندهار، می‌گوید: «از کندهار به دیدن موزیم ملی کابل آمده‌ایم وقتی هم که پس به شهرما بازگردیم به مردمان ما قصه خواهیم کرد که به دیدن موزیم ملی کابل رفته بودیم و هویت‌های تاریخی مان را دیدم و آثار به گونۀ خوب محافظت می‌شوند.»

بارکزی، باشنده کندهار، می‌گوید: «تقاضای ما همین است که وقتی شهروندان ما اثرهای باستانی را در هرکجایی می‌بینند به موزیم ملی ما انتقال بدهند.»

بر بنیاد آمارهای مسؤولان موزیم ملی افغانستان، در این موزیم حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار اثر باستانی نگهداری می‌شوند که نزدیک به ۳۰ هزار اثر از سال‌های پیش از جنگ‌های داخلی در این موزیم مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید