Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پژوهش: نصاب آموزشی فارسی معارف متأثر از رادیکالیزم دینی است

یک پژوهش تازۀ انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان دربارۀ نصاب آموزشی معارف کشور به ویژه نصاب فارسی، نشان می‌دهد که نصاب آموزشی فارسی متأثر از رادیکالیزم دینی است و ریشه در این دیدگاه دارد.

در این پژوهش که زیرنام «آموزش و سیاست» امروز همه‌گانی شد، آمده‌است که بیشتر از پنجاه مورد در نصاب فارسی در معارف کشور در پی ترویج و تبلیغ رادیکالیزم دینی استند.  

شهیر سیرت، پژوهشگر انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان در این باره گفت: «نصاب معارف افغانستان بیشتر از پنجاه مورد آموزه‌هایی دارد؛ نصاب فارسی دری افغانستان که این آموزه‌‎ها در پی ترویج و تبلیغ رادیکالیزم دینی استند.»

آموزه‌های رادیکال دینی اسلامی در نصاب فارسی در معارف افغانستان چه تأثیری دارد و برایند آموزه‌های رادیکال دینی در کشور به‌ویژه در اجتماع، سیاست و فرهنگ چه استند و نیز رابطۀ آموزش و پرورش، دین و سیاست در افغانستان چگونه است؟ از مهم‌ترین پرسش‌هایی استند که در این پژوهش به آن پرداخته شده‌است.

رامین کمانگر، عضو انیستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان بیان داشت: «براساس آمار وزارت معارف تنها در سال ۹۸هجری خورشیدی بالاتر از یک میلیون دانش‌آموز جدید جذب شده‌اند. حالا این نشان می‌دهد که ما براساس کمی، در یک سطحی قرار داریم که این قابل توجه است و بحث بعدی این است ما این تعداد دانش‌آموز را با چه آموزه‌هایی آموزش می‌دهیم و این آموزه‌ها چه قدر در همخوانی و هماهنگی با بِهزیستی آینده مشترک دارد.»

پیش از این، انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان دربارۀ رادیکالیزم دینی در دانشگاه‌های کشور نیز یک پژوهشی را انجام داده‌است.

پژوهش: نصاب آموزشی فارسی معارف متأثر از رادیکالیزم دینی است

در این پژوهش که زیرنام «آموزش و سیاست» امروز همه‌گانی شد، آمده‌است که بیشتر از پنجاه مورد در نصاب فارسی در معارف کشور در پی ترویج و تبلیغ رادیکالیزم دینی استند.  

تصویر بندانگشتی

یک پژوهش تازۀ انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان دربارۀ نصاب آموزشی معارف کشور به ویژه نصاب فارسی، نشان می‌دهد که نصاب آموزشی فارسی متأثر از رادیکالیزم دینی است و ریشه در این دیدگاه دارد.

در این پژوهش که زیرنام «آموزش و سیاست» امروز همه‌گانی شد، آمده‌است که بیشتر از پنجاه مورد در نصاب فارسی در معارف کشور در پی ترویج و تبلیغ رادیکالیزم دینی استند.  

شهیر سیرت، پژوهشگر انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان در این باره گفت: «نصاب معارف افغانستان بیشتر از پنجاه مورد آموزه‌هایی دارد؛ نصاب فارسی دری افغانستان که این آموزه‌‎ها در پی ترویج و تبلیغ رادیکالیزم دینی استند.»

آموزه‌های رادیکال دینی اسلامی در نصاب فارسی در معارف افغانستان چه تأثیری دارد و برایند آموزه‌های رادیکال دینی در کشور به‌ویژه در اجتماع، سیاست و فرهنگ چه استند و نیز رابطۀ آموزش و پرورش، دین و سیاست در افغانستان چگونه است؟ از مهم‌ترین پرسش‌هایی استند که در این پژوهش به آن پرداخته شده‌است.

رامین کمانگر، عضو انیستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان بیان داشت: «براساس آمار وزارت معارف تنها در سال ۹۸هجری خورشیدی بالاتر از یک میلیون دانش‌آموز جدید جذب شده‌اند. حالا این نشان می‌دهد که ما براساس کمی، در یک سطحی قرار داریم که این قابل توجه است و بحث بعدی این است ما این تعداد دانش‌آموز را با چه آموزه‌هایی آموزش می‌دهیم و این آموزه‌ها چه قدر در همخوانی و هماهنگی با بِهزیستی آینده مشترک دارد.»

پیش از این، انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان دربارۀ رادیکالیزم دینی در دانشگاه‌های کشور نیز یک پژوهشی را انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید