تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیکر سلیمان لایق در کابل به خاک سپرده شد

پیکر سلیمان لایق شاعر و سیاست مدار پیشین کشور امروز در تپه مرنجان کابل به خاک سپرده شد. سلیمان لایق به روز دهم ماه اسد در شفاخانه یی در آلمان درگذشت.

سلیمان لایق به علت زخم هایی که از یک رویداد انتحاری ده ماه پیش در کابل برداشته بود، برای درمان به آلمان برده شده بود.

سلیمان لایق شاعر، نویسنده و سیاستگر و از بنیان گذاران حزب وطن بود که دوستان و نزدیکانش از او به حیث یک شخص میانه رو و میهن پرست یاد می کنند.

کسانی که سلیمان لایق را می شناسند از مقام های بلند پایه حکومت و سیاستگران تا مردمان عادی و هم حزبی هايش؛ امروز برای اخرین  با پیکر وی درشفاخانه  چهارصد بستر داوود خان وداع می کنند.

سلیمان لایق یازده روز پیش به عمر نود سالگی در شفاخانه یی در آلمان در گذشت وپیکرش دیروز به کابل انتقال یافت.

راشد اخلاص، از نزدیکان سلیمان لایق، گفت: «همه افغانان سلیمان لایق را دوست دارند به ویژه در میان جوانان شعرها و مبارزه های او که برای مبارزه و سعادت و خوش بختی مردم افغانستان است خواننده دارد.»

سلیمان لایق دو دختر و دوپسر دارد. سه فرزندش با پیکر وی از آلمان به کابل آمده اند.

سلیمان لایق تنها شاعر و نویسنده نبود که به زبان فارسی و پشتو می نوشت بل او یک سیاستگر و از بنیان گذارن حزب دموکراتیک خلق نیزبود.

محمد داود افضلی، عضو حزب دموکراتیک خلق، گفت: «در آن زمان آرمان و ما و آرمان همین اعضای حزب مقدس ترین آرمان شان همین بود خدمت به مردم و آبادانی وطن.»

اسدالله سنجش، عضو حزب وطن، گفت: «حزب دموکراتیک خلق یک حزب ملی بود که برای حل مشکلات موجود آن زمان کشور مبارزه می کرد.»

از سلیمان لایق هژده اثرادبی و پژوهشی بر جا مانده اند.

وزارت اطلاعات وفرهنگ می خواهد که اثرهای چاپ ناشده او را چاب نماید.

طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «هر بخشی که بربنیاد تفاهم خانواده مرحوم و فرزندانش به آرشیف ملی سپرده شود و هربخشی از آثار قلمی ایشان که چاپ نشده باشد درتفاهم با وزارت اطلاعات وفرهنگ این آماده گی وجود دارد که آثارش چاپ شوند.»

سلیمان لایق در ماه میزان سال پار در رویداد انتحاری منطقه شش درک کابل،  زخم برداشته بود و یک انگشت دست چپش قطع شد .اوبرای  هشت ماه درالمان زیر درمان بود.

پیکر سلیمان لایق در کابل به خاک سپرده شد

سلیمان لایق تنها شاعر و نویسنده نبود که به زبان فارسی و پشتو می نوشت بل او یک سیاستگر و از بنیان گذارن حزب دموکراتیک خلق نیزبود.

تصویر بندانگشتی

پیکر سلیمان لایق شاعر و سیاست مدار پیشین کشور امروز در تپه مرنجان کابل به خاک سپرده شد. سلیمان لایق به روز دهم ماه اسد در شفاخانه یی در آلمان درگذشت.

سلیمان لایق به علت زخم هایی که از یک رویداد انتحاری ده ماه پیش در کابل برداشته بود، برای درمان به آلمان برده شده بود.

سلیمان لایق شاعر، نویسنده و سیاستگر و از بنیان گذاران حزب وطن بود که دوستان و نزدیکانش از او به حیث یک شخص میانه رو و میهن پرست یاد می کنند.

کسانی که سلیمان لایق را می شناسند از مقام های بلند پایه حکومت و سیاستگران تا مردمان عادی و هم حزبی هايش؛ امروز برای اخرین  با پیکر وی درشفاخانه  چهارصد بستر داوود خان وداع می کنند.

سلیمان لایق یازده روز پیش به عمر نود سالگی در شفاخانه یی در آلمان در گذشت وپیکرش دیروز به کابل انتقال یافت.

راشد اخلاص، از نزدیکان سلیمان لایق، گفت: «همه افغانان سلیمان لایق را دوست دارند به ویژه در میان جوانان شعرها و مبارزه های او که برای مبارزه و سعادت و خوش بختی مردم افغانستان است خواننده دارد.»

سلیمان لایق دو دختر و دوپسر دارد. سه فرزندش با پیکر وی از آلمان به کابل آمده اند.

سلیمان لایق تنها شاعر و نویسنده نبود که به زبان فارسی و پشتو می نوشت بل او یک سیاستگر و از بنیان گذارن حزب دموکراتیک خلق نیزبود.

محمد داود افضلی، عضو حزب دموکراتیک خلق، گفت: «در آن زمان آرمان و ما و آرمان همین اعضای حزب مقدس ترین آرمان شان همین بود خدمت به مردم و آبادانی وطن.»

اسدالله سنجش، عضو حزب وطن، گفت: «حزب دموکراتیک خلق یک حزب ملی بود که برای حل مشکلات موجود آن زمان کشور مبارزه می کرد.»

از سلیمان لایق هژده اثرادبی و پژوهشی بر جا مانده اند.

وزارت اطلاعات وفرهنگ می خواهد که اثرهای چاپ ناشده او را چاب نماید.

طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «هر بخشی که بربنیاد تفاهم خانواده مرحوم و فرزندانش به آرشیف ملی سپرده شود و هربخشی از آثار قلمی ایشان که چاپ نشده باشد درتفاهم با وزارت اطلاعات وفرهنگ این آماده گی وجود دارد که آثارش چاپ شوند.»

سلیمان لایق در ماه میزان سال پار در رویداد انتحاری منطقه شش درک کابل،  زخم برداشته بود و یک انگشت دست چپش قطع شد .اوبرای  هشت ماه درالمان زیر درمان بود.

هم‌رسانی کنید